Mirada no violenta

Discriminació per raça

Una de les discriminacions més antigues és la racista. La definició de racisme no resulta senzilla, ni en l’àmbit teòric ni en el pràctic. La diversitat dels éssers vius és meravellosa i múltiple. Els científics varen classificar les espècies a partir de trets comuns i trets diferencials  per poder ordenar tanta varietat. D’aquí va sorgir el concepte de raça, que resulta molt útil per classificar els animals però, com diuen els científics actuals, no és aplicable a l’espècie humana. I els racistes o discriminadors han usat aquesta paraula per significar no la varietat, sinó la superioritat o inferioritat dels humans.

1. Ni distinció ni discriminació

És el mateix distinció i discriminació? Busca en un diccionari la particularitat de cada un d’aquests vocables.
¿Pot ser que distinció sigui marcar una diferència de nivell per la part alta, com quan parlem d’una persona superior: “Distingida” o algú que es “distingeix per ser elegant”, mentre que discriminat té el mateix to en negatiu, algú que es distingeix per ser inferior, per ser menys?

2. L’arbre

Es formaran grups de quatre o cinc nens i nenes.
La formadora demanarà a cada grup que dibuixin un arbre que consti d’arrels, tronc i branques. Hauran de treballar per grups un cop escrit en el tronc la paraula racisme.

– Pensar quines són les causes per les quals es produeix el racisme i que les escriguin a les arrels.
– Pensar quines són les conseqüències que es donen per l’existència del racisme i que les escriguin en les branques.

Passats uns 20 minuts  es demana als nens i nenes que comparteixin en veu alta el que s’ha treballat per grups.

Reflexió:

    • Noten  alguna forma de racisme a l’entorn escolar?
    • Perquè es produeix?
    • Com es manifesta?
    • Quines possibles solucions se’ls ocorren?

Per saber-ne més:
Educar contra el racismo