Comprensió

Formulació del principi

Principi 5: L'infant que pateixi impediments físics, mentals o socials, ha de rebre el tractament, l'educació i les atencions necessàries que requereixi la seva particular situació.

Vocabulari

Què és un impediment?

Algunes vegades per descriure aquest tipus de situacions que la formulació del Principi ens diu aquí “impediments” s’han fet servir expressions com: disminució, anormalitat, subnormalitat, deficiència, minusvalidesa, invalidesa, incapacitat. Pensa a poc a poc el que signifiquen i com pot afectar-ne l’ús. El nom més correcte per anomenar els infants amb impediments, el nom més tècnic a nivell sociosanitari o d’educació especial és  infant amb discapacitat.

Reflexió:

  • Què tenen en comú totes a paraules? (Fixem-nos en els prefixos: dis-, in, a, sub-, minus, etc.)
  • En quin sentit resulten ofensives aquestes qualificacions?
  • A partir d’ara parlarem de persona o infant amb discapacitat.Tipus d’ impediments
  • Patir impediments significa tenir una dificultat, un  obstacle, un entrebanc, una impossibilitat que no deixa prosperar el que desitgem. Representa una circumstància o contratemps que s’oposa a la realització d’alguna consecució. Una persona impedida és la que té alguna dificultat, és una persona amb  discapacitat, que té unes necessitats especials.

Digues a quin grup pertanyen aquests impediments:

Impediment físic Impediment mental Impediment social
Sordesa
Paràlisi
Retard mental
Trastorns alimentaris
Estrès
Ceguesa
Al·lèrgies
….