Mirada violeta

a. L’ús del llenguatge no sexista

El llenguatge reprodueix la discriminació històrica vers les dones: explica l’universal a través del genèric masculí, fa invisibles les dones i reforça estereotips. Canviar les estructures lingüístiques per a fer-les inclusives no és una mera qüestió formal, sinó que és fer un pas endavant per fomentar la igualtat entre dones i homes.

RECOMANACIONS

Utilitzar mots genèrics: col·lectius i abstractes

a. L’ús del masculí com a genèric és una pràctica que s’ha d’evitar pel fet que invisibilitza les dones i reforça estereotips. Quan es fa una referència tant a dones com a homes o no es reconeix el sexe de la persona és preferible usar substantius genèrics o col·lectius. També es pot anteposar la paraula persona a la particularitat, i així s’evita el tractament sexista o discriminatori.

 • Els alumnes per l’alumnat
 • El sol·licitant  per la persona sol·licitant

b. Una altra opció per a evitar el masculí genèric consisteix a desdoblar el terme. És recomanable evitar l’ús abusiu i continuat d’aquest recurs en un mateix text, encara que en determinats contextos, per a ressaltar que el missatge va dirigit tant a dones com a homes, se n’aconsella expressament el seu ús, com és el cas de convocatòries i ofertes de treball publicades al web. Quan s’utilitzi el desdoblament, és convenient alternar l’ordre de presentació per a no donar sistemàticament prioritat al masculí sobre el femení.

 • Els treballadors per les treballadores i els treballadors
 • Els professors per les professores i els professors
 • Els companys per les companyes i els companys

c. Si no es vol concretar el gènere, perquè no se sap si la persona és home o dona, convé evitar l’ús de «el», «els» i «aquells» seguits del relatiu. Hi ha altres recursos a l’abast més rendibles i gens sexistes, com els pronoms indefinits «algú», «qualsevol», «qui», «tothom».

d. Evitar l’ús exclusiu del masculí per a referir-se a professions i càrrecs

 • La Conxa és metge
 • La Conxa és metgessa

Com interpretes aquests missatges?

 • Els homes prehistòrics vivien en coves.
 • Els camperols viuen en poblats petits.
 • Els refugiats es desplacen amb els seus estris, ancians, dones i nens.
 • La ministra estava molt maca amb el seu vestit de nit.
 • Els alumnes no tenien ganes d’estudiar.
 • El president anava molt elegant.
 • Els cuiners són gent espavilada.

RECURSOS

Tractament lingüistic del gènere al Departament d’Eduacació (juny 2020)

Guies per l’ús inclusiu o no sexista del llenguatge

No afluixis la llengua –  Llenguatge SEXISTA (vídeos):

 • La comunicació no verbal també pot ser sexista
 • Com detectar quan un mitjà de comunicació està sent sexista
 • 5 recursos bàsics per evitar el llenguatge sexista​
 • L’ús del gènere femení per desqualificar
 • Apropiació del llenguatge

b. Els insults sexistes

Molts dels insults que es llencen tenen també un caire masclista. Proposem de classificar alguns insults segons si el destinatari és un noi o una noia.
Proposarem una colla d’insults (procurant que no siguin pujats de to) i hi reflexionem:

Reflexió:

 • Quins són els insults que usen els nois contra les noies?
 • Quins són els insults que usen les noies contra els nois?
 • Què senten uns i altres quan els insulten?
 • Com se sentirien els nois si fossin insultats com les noies?
 • Com se sentirien les noies si els insultessin com els nois?
 • Per què creus que s’usen insults que al·ludeixen a la condició sexual de les persones?
 • Quines solucions es poden adoptar davant dels insults?

c. Floretes o afalacs

Feu una llista d’entre 5 a 10 “floretes” que hàgiu sentit.

Reflexió:

 • En què són ofensius?
 • Quin aspecte de la dona remarquen?
 • Com se situa qui el diu?