PRESENTACIÓ PARLEM DE DRETS

El 2019 el GrupIREF (Grup d’Innovació i Recerca per a  l’Ensenyament de la Filosofia) va rebre l’encàrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de preparar un material per treballar a les aules, des d’infantil a secundària, que aportessin exercicis i activitats que afavorissin la prevenció de la violència i la coeducació a través de l’estimulació de l’expressió oral individual i grupal. Per incentivar aquestes línies d’actuació es proposen una colla de recursos que tenen com a referent els drets, siguin els drets dels infants o els drets humans.

Coincidint amb objectiu prioritari del GrupIREF: “Pensar millor per si mateix des d’una perspectiva democràtica a través del pensament crític, creatiu i curós” hem creat uns materials que volen encetar una nova manera de plantejar algun dels aspectes esmentats.

Està organitzat per potenciar la reflexió a través de l’experiència dels alumnes tenint com a base el diàleg filosòfic. Aquest diàleg implicarà la clarificació de conceptes, l’argumentació, el bon ús dels criteris, la previsió de conseqüències, l’empatia, etc.

El material comprèn totes les etapes educatives obligatòries i ofereix un recorregut sistematitzat i complet. També permet, però,  anar endavant i enrere per poder buscar recursos en altres etapes.

Tot i tenir elements comuns entre les diferents etapes, també hi ha diferències.  A l’educació infantil es tracten el drets des d’una perspectiva propera sense entrar en l’articulat de la Declaració dels Drets dels Infants, però seguint-la de prop. A primària es parla de drets a partir de la Declaració dels Drets dels Infants i no pas de la Convenció per raons de claredat, simplicitat i efectivitat. I, a secundària, s’entra de ple en els Drets Humans, estructurant-los en quatre grans blocs, per facilitar les relacions i les connexions.

Estructura bàsica

Cada principi o article va encapçalat per un representació artística, majoritàriament quadres, però també murals i alguna pintada. És un primer tastet per entrar en situació des de l’observació, apel·lant a la pròpia experiència a través d’algun artista que ha deixat plasmat en un llenç, una determinada situació.

En els primers apartats de primària hi ha activitats i propostes fonamentalment d’aclariment de conceptes per fer entenedor el principi o el dret anunciat. A  secundària es passa directament a treballar la temàtica plantejada per l’article.

Aquesta temàtica es bifurca en dos grans apartats: la mirada no violenta, que planteja temes com l’assetjament, les diverses formes de discriminació, les addiccions, etc., a partir dels articles dels drets. I la mirada violeta,  que es focalitza en qüestions de gènere, desigualtat, etc.

A continuació comença un apartat d’activitats que aprofundeixen en els diferents principis o articles per mitjà de les arts  (a primària, lectures, contes, quadres i curtmetratges; i a secundària, literatura, música, arts visuals i curtmetratges).

S’acaba l’apartat d’activitats amb un “estat de la qüestió”, que també podria ser un bon inici.

Tot seguit, l’apartat Fer inclou alguna proposta individual o de grup per concretar el que s’ha treballat a través d’una plasmació plàstica o escrita.

Finalment es proposa un llistat dels dies internacionals en què se celebra alguna de les qüestions entorn dels drets humans. De manera que podem aprofitar les efemèrides, per fer evident alguna de les reivindicacions que contenen.

A primària es tanca amb una informació molt bàsica sobre deu ONG que treballen algun dels aspectes anunciats en els principis

A cada nivell educatiu hi ha una guia per al professorat en què s’explicita el sentit de la proposta i de les activitats, i mostra el marc teòric, així com una filmografia amb llargmetratges tant per primària com per secundària.

Aspectes rellevants

Tot el material està disponible en el bloc. Permet transitar per totes les etapes  i els nivells i trobar tots els enllaços de les activitats que es suggereixen.
Es tracta d’un material obert, que admet i quasi reclama una actualització constant i una implicació dels docents, però que és fàcilment  incorporable dins les programacions d’aula.

És possible que alguna de les adreces dels enllaços a seccions com ara: Per saber-ne més, cançons, curtmetratges o filmografia pugui desaparèixer. Si és així, agrairíem que us dirigíssiu a grupiref@grupiref.org per informar-nos-en i, si és a les nostres mans, poder resoldre la incidència.