Fer

Quadern personal

Jugar amb el nom propi

Usar les lletres del meu nom per fer figures, sanefes, etc.

I
IR
IRE
IREN
IRENE

I
IR
IRE
IREN
IRENE

Més exemples a: Educació infantil: 3. Tenir un nom. JOCS. b. Jugar amb el nom

Empremtes

Una empremta és una característica individual que es fa servir com a mitjà d’identificació de les persones. Després de posar la data a la pàgina corresponent de la llibreta, preparem un tampó. Deixem l’empremta del dit gros dues vegades. Una la conservem tal com quedi i a l’altra  li resseguim les línies més remarcades. Mirarem les empremtes dels altres nens i nenes. Amb aquest material es pot tenir una magnífica conversa sobre identitat i diferència. Es pot proposar que cadascú faci un dibuix al.legòric a partir de la seva pròpia empremta.

Entre tots i totes

Activitat:

Omplir un foli amb les empremtes digitats de tot el grup. Després donarem una fotocòpia a cadascú i, individualment, farem un dibuix sobre el que ens suggereixin les empremtes a la classe. Després contemplarem tots junts les distintes produccions.

Què hi puc fer jo?

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els distints àmbits en els que et mous:

  • Què hi pot fer la meva família?
  • Què hi pot fer la meva escola?
  • Què hi poden fer els mitjans de comunicació?

Una vegada pensat ho podem parlar conjuntament i triar alguna opció factible de cada apartat.