Art.21. El vot

Article 21

1.Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament  o per mitjà de representants lliurement elegits/elegides. 
2.Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions  públiques del seu país. 
3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta  voluntat ha d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de  fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre  procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.
Alfred Bramtot. Sufragi universal, 1891.
Alfred Bramtot. Sufragi universal, 1891.

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et plateja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb l’ article vint-i-unè de la Declaració? Relacionar, connectar temes