Estat de la qüestió

Ateïsme i agnosticisme

Tot i que hi ha molta gent religiosa, hi ha també postures que no segueixen cap mena de religió.

L’ateïsme és el rebuig de la creença en l’existència d’ algun deu. L’ateisme és l’oposició del tesme. El terme ateiïsme prové del grec ἄθεος (atheos), significa ‘sense déu(s)’ i s’aplicava als qui rebutjaven la creença de l’existència de déu o déus.

L’agnosticisme defensa que l’existència de deu no es pot provar i, per tant, és irrellevant.  L’agnosticisme dèbil se centra en la falta de certesa o coneixement. L’agnosticisme fort afirma que l’existència o no d’éssers superiors no sols és desconeguda, sinó que tampoc es podria conèixer.
En general els agnòstics consideren que les religions, tot i no ser part essencial de la condició humana, sí que ho són de la cultura i de la història de la humanitat.

Diferència entre ateïsme i agnosticisme

Els ateus diuen que Déu no existeix; els agnòstics, en canvi diuen que no saben si existeix i que no es pot conèixer. L’agnosticisme, doncs, deixa oberta la qüestió, l’ateïsme la nega.

Percentatge de la població que considera que la religió no és important.
Percentatge de la població que considera que la religió no és important.
Font: Wikipèdia.

Reflexió:

  • Si ets creient, formes part d’una comunitat religiosa, que els diries als ateus? I als agnòstics?
  • Si no ets creient, a quina de les dues postures t’acostes més? Pots donar alguna raó?