Informació

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Notícies
de Save The Children

Canvi de nom i dels cognoms
Actualment cal ser major d’edat per sol·licitar el canvi de nom i de cognoms. No obstant això, està pendent d’entrada en vigor la sol·licitud de canvi de nom i de certs aspectes dels cognoms a partir dels 16 anys. La llei exigeix ser major d’edat per sol·licitar per sí sol el canvi de nom i gènere al Registre Civil. En l’ac­tualitat, el reconeixement del canvi de nom al sexe i nom sentit depèn de la voluntat dels jutges, sense que hi hagi un criteri uniforme. Tanmateix, a Catalunya es permet el canvi de nom a la targeta sanitària, així com a ser anomenat pel nom que decidim als centres d’ensenyament.

Adquisició de nacionalitat
Respecte a l’adquisició de la nacionalitat, a Espanya regeix el principi del ius sanguinis, és a dir, que només tenen la nacionalitat espanyola d’origen els infants el pare o mare dels quals tenen nacionalitat espanyola, o en el cas que hagin nascut a Espanya i un dels pares també hagi nascut a Espanya, entre d’altres supòsits.
Independentment de la seva nacionalitat, perquè els infants puguin residir de manera legal a Espanya, i de la mateixa manera que els adults estrangers, la legislació d’estrangeria exigeix als infants estrangers que estiguin en posses­sió d’un permís de residència. Cal tenir en compte, però, que el fet que l’Estat espanyol sigui un estat membre de la Unió Europea facilita que els nacio­nals dels altres estats membres tinguin assegurada la llibertat de circulació.

Reflexió:

  • Saps d’algú que s’hagi canviat el nom? En saps els motius?
  • Tu canviaries el teu nom?

QUI AJUDA?

El seu objectiu és ajudar de la forma més directa i eficaç possible, a la població infantil més necessitada, a la part del món a la que en cada moment pugui arribar la nostra acció. Els nens, per la seva innocència, són les criatures més indefenses i per tant les més vulnerables.

“És veritat que una persona no pot canviar el món, però sí almenys el món d’una altra; en el nostre cas, en el teu, podem millorar el món de més nens dels que creiem. Si sabem que ens necessiten i també com ajudar- , … ¿podem seguir tranquils instal·lats en la nostra comoditat? ”

DIES INTERNACIONALS

Novembre 20
Dia internacional de la infantesa

Agost 9
Dia internacional dels pobles indígenes