Literatura

Fragment d’article de diari: Identitats i sentiments de pertinença

El desenvolupament i enfortiment del sentiment de pertinença de les persones o els grups en un territori ajuda a construir consciència de vinculació, afavoreix les actituds participatives i de cooperació en el medi i en la comunitat, i facilita el procés d’inclusió i la cohesió social. (…)

El sentiment de pertinença és un element fonamental en la definició i cohesió de la identitat personal i cultural. El podríem definir com el conjunt de sentiments, percepcions, desitjos, necessitats, afectes, lligams, etc. que es van construint a partir de les experiències i de les pràctiques quotidianes desenvolupades per les persones o els grups en els espais de vida. La pertinença a un lloc o a un grup, encara que no tothom tingui aquesta necessitat (com a mínim de forma conscient), intervé en la cobertura d’un seguit de necessitats bàsiques com la seguretat, l’estima, el reconeixement, el benestar, el compromís, les actituds positives, etc.

De la mateixa manera que la identitat, la construcció del sentiment de pertinença d’una persona, com a sentiment i vincle afectiu, és complex, i encara que normalment es manifesti de forma irracional, en la seva construcció hi intervenen molts factors. Entre d’altres, podem esmentar les característiques del context, les idees i experiències prèvies, les relacions socials i afectives, la cobertura de les necessitats bàsiques, les experiències positives i satisfactòries en el lloc de residència, els símbols i valors propis i compartits amb la col·lectivitat, la participació i cooperació en la comunitat i el reconeixement i acceptació en la comunitat. Per tant, aquest sentiment, que se sol utilitzar com a bandera en les relacions, és una construcció que es pot presentar de forma molt diversa, pot tenir a veure amb molts aspectes i àmbits de la vida, és dinàmic i canviant. Fàcilment pot passar que dins d’un grup amb un mateix sentit de pertinença, aquest sentiment presenti característiques molt diferents, o que un sentiment canviï amb els anys de residència en un nou territori.

Reflexió:

  • En què consisteix el concepte de cohesió social?
  • Quina relació té amb les necessitats bàsiques dels individus el sentiment de pertinença?
  • Enumera alguns factors que ajuden a generar pertinença.
  • Es tracta d’un vincle administratiu, polític, afectiu?