Estat de la qüestió

L’abandonament escolar

Un sistema educatiu no és just ni inclusiu quan gairebé 1 de cada 6 nois o noies abandona prematurament els estudis. Si bé, segons l’Enquesta de Condicions de Vida del 2016, un 8,5% de les persones amb estudis superiors a Catalunya es trobaven en risc de pobresa, aquest percentatge es multiplica per 3 en aquelles persones que només han assolit la secundària obligatòria (26,7%). L’abandonament escolar, però, no afecta tothom igualment. Aspectes com el sexe, l’estatus socioeconòmic i cultural i l’origen condicionen la trajectòria educativa dels infants:

  • Els nois abandonen més que les noies.
  • Les probabilitats d’abandonament després de l’educació secundària obligatòria són 10 vegades més grans quan els progenitors tenen un nivell d’estudis baix  i 3 vegades quan els progenitors tenen ocupacions de caràcter directiu.

Adaptació de: No val a badar. L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya

L’abandonament escolar

Reflexió:

  • Què signifiquen aquestes xifres?
  • Per què passa?
  • Quines en són les conseqüències?
  • Com evitar-ho?