Mirada no violenta

Contrastar situacions sobre el treball

Es tracta de contrastar diferents situacions en què es vulnera l’article 23. Es proposen un seguit de situacions, que cada alumne i alumna analitzarà individualment, i se li demanarà que expliqui com es vulnera aquest article. Es poden destinar uns 15 o 20 minuts per a aquesta part de la pràctica.
Després se’ls demanarà que contestin les qüestions següents. Uns 10 minuts.

Situacions

  • En els països en vies de desenvolupament, la negligència de l’agricultura tradicional, l’existència de plantacions molt tecnificades, la manca d’una base industrial i les altes taxes de natalitat, produeixen una desocupació massiva.
  • En alguns països africans, fins a un 70% de la població activa urbana viu sense seguretat en el treball, sense seguretat d’ingressos i en situacions econòmiques i socials cada vegada més precàries.
  • A vegades, es recorre a l’economia submergida per poder tirar endavant. És a dir, a treballar sense cotitzar a la seguretat social, sense tenir un salari fix i sense cap tipus de drets adquirits ja que no està regulat el treball per cap organisme estatal de control. Això passa en països on l’estat no cobreix les necessitats bàsiques dels ciutadans, que han de recórrer a activitats ‘extra’ per a sobreviure. Però a casa nostra també hi ha treball submergit …
  • Segons dades de l’Organització Internacional del Treball, OIT, al món hi ha 150 milions de nens que treballen a canvi d’un salari mínim o inexistent. A Espanya, hi ha al voltant de 100.000 nens en aquestes condicions.
  • Hi ha països en què quan un treballador és acomiadat, o s’acaba el seu contracte, no té dret a cobrar un subsidi d’atur, on cap treballador té seguretat social, només hi ha assegurances mèdiques particulars que ha de pagar el treballador.
  • A les grans granges ramaderes d’Austràlia, es contracta personal aborigen per marcar el bestiar. El treball es paga en forma d’aliment, però els aborígens comencen a demanar un salari pel seu treball.

Reflexió:

  • Et sembla que tenir feina és un bé tan necessari que ha d’estar contemplat dins la Declaració Universal dels Drets Humans?
  • Se t’acut algun altre tipus de casos on es vulnera aquest article?
  • En aquest article es recull el dret de tota persona a afiliar-se per defensar conjuntament els seus drets. De fet, en molts països del món, els líders sindicals són perseguits i assetjats per les activitats que desenvolupen. Creus que és adequat recollir aquest dret? Explica per què.