Fer

  • Actualitzar les dades d’aquesta informació i preparar un gràfic – triant el model que es vulgui: barres, gràfics lineals, piràmide, diagrama, etc. i que reflectexi els canvis.
  • Comparar l’actualització amb les dades del 2017 per tal de veure’n la tendència.