Estat de la qüestió

Desigualtat de gènere

Algunes dades sobre desigualtat de gènere:

  • Les dones executen 2/3 del treball fet en el món, però només reben 1/5 del benefici  mundial. A més, tan sols posseeixen l’1% del total de la propietat mundial.
  • El 70% dels gairebé 900 milions d’analfabets són dones.
  • Al món rural elles constitueixen el 70% de la mà d’obra camperola.
  • 500.000 dones moren cada any per complicacions d’embarassos i són 500 les que cada dia perden la vida per avortaments mal fets.
  • El 80% dels desplaçats del món són dones.
  • Hi ha 110 milions de dones amb els òrgans genitals mutilats, i cada any se’n mutilen 2 milions més.
  • De cada tres dones, una rep maltractaments.


Reflexió:

  • Què ens diuen aquestes dades?
  • Intenteu elaborar una llista de les causes que permeten aquestes situacions.
  • Penseu en les conseqüències que generen aquestes situacions

Cartografia de la desigualtat de gènere
-Mapa sobre l’ Índex de desigualtat de gènere (IGD)
-Països OK i països KO
-Percentatge pèrdua percentual des de 2013

Mapa de la vergonya de la desigualtat de gènere