Mirada violeta

a. Aclariment conceptual: Sexe i/o gènere

Aquests dos mots han servit per classificar els éssers humans, com en el món animal, com a mascles i femelles i, per això, moltes vegades les usem com a sinònims, però en el cas dels humans no és així i aquesta confusió és font de malentesos.
Segons l’ONU: «Gènere és la forma en què totes les societats del món determinen les funcions, actituds, valors i relacions que concerneixen l’home i la dona. Mentre el sexe fa referència als aspectes biològics que es deriven de les diferències sexuals, el gènere és una definició de les dones i dels homes, construït socialment i amb clares repercussions polítiques. El sexe d’una persona és determinat per la naturalesa, però el seu gènere l’elabora la societat.» IV Conferència Mundial de les Dones, Beijing, 1995

  • Preguntar als participants quina és la diferència entre els termes “sexe” i “gènere”. Demanar al grup que comenti breument les opinions aportades.
  • Subratllar la visió de l’ONU fins aclarir el sentit dels dos termes.

b. Sobre sexe i gènere

El sexe està constituït pel conjunt de trets físics, biològics i anatòmics que ens venen donats per la naturalesa i divideix el conjunt dels éssers humans en homes i dones. El gènere té un fort component sociocultural. No depèn de la biologia i no és innat, com el sexe. El sexe es té mentre que el gènere s’adquireix en el procés de socialització i determina una manera de fer en l’àmbit laboral, de parella, familiar, etc.

Exercici: Sexe o gènere

Dividir els participants en equips de 2 o 3 persones. Explicar que es llegiran unes frases. Els equips hauran de decidir si la frase descriu el “sexe” o el “gènere” de la persona a la que es refereix. Si fa referència al sexe, s’aixecaran del seient. Si la fa al gènere, es quedaran asseguts. Llegir les frases i deixar temps perquè els grups les comentin.

• Les dones poden alletar els fills; els homes no. (S)
• Les nenes són bufones; els nens, atrevits i valents. (G)
• En molts països, les dones guanyen menys per la mateixa feina que fan els homes. (G)
• Les dones poden parir; els homes no. (S)
• Les dones són les encarregades de criar els nens. (G)
• Els homes són els qui prenen les decisions. (G)
• A l’Egipte antic, els homes es quedaven a casa teixint. Les dones s’ocupaven dels afers de la família. (G)
• Les dones heretaven la propietat, i els homes no. (G)
• Els homes heretaven la propietat, les dones no (G)
• Les veus dels nens canvien amb la pubertat; les de les nenes no. (S)
• Segons estadístiques de les Nacions Unides, les dones realitzen el 67 per cent del treball mundial i, no obstant això, només guanyen el 10 per cent dels ingressos mundials. (G)
• A les dones els preocupa la qualitat de l’educació dels seus fills. (G)
• A les dones se’ls prohibeix realitzar treballs perillosos, com treballar en mines subterrànies. (G)
• Les noies menstruen i els nois no (S)
• A la majoria de països els policies són homes. (G)
• Hi ha menys dones presidentes, parlamentàries i directives que homes. (G)

Posem en comú els resultats de l’exercici i sigui quin sigui l’acord, comentem-los.

Reflexió

  • Han sorprès alguns dels enunciats?
  • Totes les persones del grup eren del mateix parer?
  • Hi ha hagut desacord? S’ha pogut solucionar el desacord?
  • De quina forma varien les funcions de gènere d’acord amb les diferències d’edat, classe, raça, cultura i període històric?
  • Com varia la forma per la qual les dones de diferents països experimenten el poder i l’opressió?

c. Identificar-se com a noi/noia   

Les nostres societats fins ara han estat molt rígides en aquesta qüestió i s’han mogut poc del paràmetre biològic que establia que hi havia dos sexes i dos gèneres. Però ara sabem que hi ha dos sexes i que cada persona ha de desenvolupar el seu potencial, independentment dels estereotips de gènere.
Escriure en una plantilla com la que es proposa:
Tres activitats que t’agraden i que són considerades pròpies del teu sexe.
Tres activitats que no t’agraden, encara que siguin considerades pròpies del teu sexe.
Tres que no fas ni voldries fer i que se suposen del sexe oposat.
Tres que no fas però voldries fer i són apropiades del sexe oposat.

Una grup fa el buidat

Ho faig i m’agrada

Ho faig però no m’agrada

No ho faig i no m’agradaria

No ho faig i m’agradaria

Noies

1.

2.

3.

Nois

1.

2.

3.


Reflexió

  • Coincidiu en algunes tasques? 
  • T’ha sorprès la resposta d’algun company/a?
  • Encetem un diàleg sobre els resultats, procurant no quedar-nos encallats en els exemples i procurant treure’n conclusions.