Art. 13. Lliure circulació

Article 13

1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat. 
2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Eugene Laermans. Els emigrants, 1896.
Eugene Laermans. Els emigrants, 1896.

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre els emigrants? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb la situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions?
Es tracta d’un fet nou?
Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb el tretzè article de la Declaració? Relacionar, connectar temes