Mirada no violenta

Practicar la igualtat

La discriminació és una mala herba que creix arreu, fins i tot en els centres educatius. Sovint ens trobem amb casos de maltractament o d’assetjament que estan fonamentats en estereotips, prejudicis i que comporten formes diverses de maltractaments físics o psicològics pel fet de ser d’una nacionalitat, ètnia, raça, sexe, religió diferent de la dels qui s’erigeixen en botxins. Una de les formes de combatre aquest fenomen que, per social, també és present a l’escola, és creant un ambient propici a:

1. Desvetllar i aclarir tot el que siguin prejudicis i malentesos sobre persones o col·lectius.
2. Crear un clima d’entesa, col·laboració i solidaritat.
3.Aconseguir un tracte tolerant i amable entre els distints grups  i aules del centre.

Comunitat de recerca

Una de les estratègies per aconseguir una atmosfera de col·laboració i de reflexió és el que anomenem comunitat de recerca. Així, cal convertir una classe, una aula, un grup, en una comunitat, un conjunt cohesionat i ben disposat a col·laborar que té com a objectiu l’aprenentatge en comú, la investigació en cooperació

Exercici: trets d’una comunitat de recerca

Escriu en vertical les dues paraules “Comunitat” i “recerca” i suggereix que els estudiants les omplin amb el contingut de les paraules buscant sinònims, tot usant com excusa les lletres:
Per exemple:

comunitat

Quan es tingui completat, es farà una anàlisi i valoració del sentit dels termes i se suggerirà que siguin ben presents a les classes futures.

AVALUACIÓ INICIAL

En aquesta avaluació inicial assenyala i justifica quins són els trets que caracteritzen una comunitat de recerca com la que volem formar a classe, a partir del diàleg i de la construcció de coneixement:

SI NO ?
1. Les persones s’interroguen les unes a les altres.
2. Les persones no s’escolten.
3. S’ataquen els arguments i opinions i no les persones que les sustenten.
4. Les persones es qüestionen entre si les raons de les seves creences.
5. Es donen torns de paraula i cadascú parla quan el moderador li dona la paraula
6. Les persones defensen el seu parer sense haver escoltat altres raons
7. Les persones construeixen les seves idees sobre les dels altres.
8. Cadascú diu la seva i al final fem un resum.
9. S’ataquen les persones i no els arguments.
10. Les persones ofereixen contraexemples a les hipòtesis dels altres.
11. Les persones indiquen les possibles conseqüències o repercussions de les idees dels altres.
12. Les persones utilitzen criteris específics en realitzar judicis.
13. Les persones donen la seva opinió sense justificar‑la.
14. Les persones cooperen en el desenvolupament de les tècniques racionals de la resolució de problemes.
15. S’accepta el propi error i s’assenyalen curosament els dels altres.

El diàleg obert a partir de les respostes han de servir per a definir quines han de ser les regles del joc en aquesta assignatura, tant pel que fa a les qüestions que hem d’aprendre, com a les actituds que s’han d’adoptar..