Comprensió

Formulació del principi

Principi 6: L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà de créixer a l'empara i sota la responsabilitat dels seus pare i mare i, en qualsevol cas, en un ambient d'afecte i de seguretat moral i material; llevat de circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà separat de la seva mare. La societat i les autoritats públiques tenen el deure de dedicar una cura especial envers els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans de subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé concedir subsidis estatals o d'altra mena. 

Vocabulari

Amor i comprensió

L’afecte i la sensació de sentir-se estimat són imprescindibles per al desenvolupament dels infants. Només a partir d’aquí podem parlar d’autoestima i auto respecte. Si algú, infant o adult, se sent no volgut, rebutjat i incomprès perd el propi respecte.

a. Conceptes
L’amor és un sentiment, una emoció que significa moltes coses.
Procura veure el que tenen en comú i què de diferent aquests termes que són molt propers en el seu significat  fent una frase amb cadascun d’ells:

estimació,
simpatia,
consideració,
inclinació
tendresa
predilecció
devoció
sol·licitud

Una vegada escrits les llegirem en veu alta i si s’escau les comentarem.

b. Pla de diàleg: Comprensió

  • És el mateix comprendre que entendre?
  • És el mateix voler de comprendre?
  • És el mateix comprendre que saber?
  • És el mateix tenir cura de comprendre?
  • És el mateix comprendre que discernir?
  • És el mateix comprendre que captar, intuir?
  • És el mateix adonar-se que comprendre?

c. Qüestió

Perquè creus que un infant necessita amor i comprensió?

Responsabilitat

Responsable vol dir que respon, que algú ha de respondre. Per a això es necessita tenir certes capacitats. Una persona en un estat de tensió greu, diem, no és responsable dels seus actes.

  • Quines responsabilitats assumeixes amb els teus drets?
    Busca la correspondència entre els següents drets i responsabilitats. A la taula de sota, posa la lletra (responsabilitat) que creus que correspon a cada nombre (dret):
Drets Responsabilitats
1. A l’educació a. Respectar la intimitat dels altres
2. A la propietat privada b. Mantenir sa el propi cos
3. A la participació en les decisions familiars c. Assistir regularment a l’escola i a les classes
4. A cures mèdiques d. Apreciar i respectar la bellesa de la natura
5. A nom i cognom e. Obeir les decisions i normes familiars
6. A votar a les assemblees f. Reflexionar, opinar i participar en les assemblees
7. A la intimitat g. Respectar les propietats alienes i cuidar les pròpies
8. A desenvolupar un talent artístic h. Usar i estar orgullós del propi nom

Solució : 1c 2g 3e 4b 5h 6f 7a 8d

Ambient d’afecte

Per afecte s’entén com una inclinació cap a una persona a qui es mostra certa deferència, se li fa saber que és ben rebuda i ben acceptada.

a. Una persona afectuosa és:

Si

No

Per què

antipàtica
agradable
simpàtica
propera
distant
amable
desagradable

b. Un ambient afectuós

Com imagines un ambient d’afecte?
Pots exemplificar i contra exemplificar a través de les teves experiències, de manera que saps, has llegit, alguna pel·lícula que hagis vist com serien uns ambients així?

c. Dibuixar una escena

Podries dibuixar una escena que representi un ambient afectuós i un altre incòmode?

d. Els ambients, es creen o estan?

De qui depèn que hi hagi un ambient afectuós …
… a casa
… a l’escola
… al barri
… amb els amics
¿Tu pots fer alguna cosa perquè l’ambient sigui amable?