Comprensió

Formulació del principi

Principi 4: L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Ha de tenir dret a créixer i a desenvolupar-se amb salut; i amb aquest fi caldrà proporcionar-li, així mateix com a la mare, cura i protecció especials, incloent-hi l'atenció prenatal i post natal adequades. L'infant té dret a disposar d'alimentació, habitatge, recreació i serveis mèdics adequats.

Vocabulari

Seguretat social

Seguretat significa estar exempt de perill, dany o risc. Anomenarem ambient segur aquell que dóna confiança, que crea llaços de tranquil·litat, de benestar, de…? Tots els infants han d’estar protegits de malalties i accidents i per això han de poder accedir als serveis mèdics. Aquesta condició implica també la cura de les dones embarassades que han de ser cuidades per poder garantir la salut a la criatura que ha de néixer.

a. Pluja d’idees
Què suposem ha de fer una institució que es diu SEGURETAT SOCIAL?
Imaginem. Podem pensar els termes per separat i després ajuntar les dues paraules. Proposem treballar en quatre grups.

 • Un grup s’ocuparà de buscar sinònims o paraules properes a SEGURETAT
 • Un altre grup s’ocuparà de buscar sinònims o paraules properes a SOCIAL
 • Un tercer grup examinarà les que no encaixin quan les ajuntem
 • El quart grup procurarà fer la síntesi i una definició descriptiva a partir dels termes que hagin quedat.

b. La “Seguretat Social”
Quines són les obligacions d’una institució que a Espanya es diu “Seguretat Social”. Buscar informació.

 

Bona salut

L’Organització Mundial de la Salut defineix la SALUT com: “Un estat de benestar físic, social i mental complet, i no simplement com a absència de malaltia”

a. Pluja d’idees sobre el que els nens i nenes entenen pel terme salut.
S’intenta organitzar un esquema relacional a la pissarra enllaçant els diferents conceptes. El diccionari ens apunta: És l’estat en què un ésser orgànic exerceix normalment totes les seves funcions.
Al final llegim la definició de l’OMS i veiem en què hem coincidit i en què no i en quines aspectes nosaltres hem incidit més.

b. Buscar informació
Es pot buscar informació sobre el terme i sobre la situació de la salut mundial en la pàgina web de l’OMS

c. Pla de diàleg:  Estar malalt o malalta

 •  Has tingut alguna malaltia?
 • Què passa quan tenim una malaltia?
 • Com t’has sentit?
 • T’agrada que et cuidin quan no et trobes bé?
 • Quina diferència hi ha entre estar malalt i no estar-ho?
 • Imagines com et sentiries si quan estàs malalta o malalt no et cuidessin?
 • Què es necessita per curar?
 • Què passa quan no hi ha cap metge o metgessa?
 • Quina és la diferència entre tenir bona salut i no tenir-la?
 • Quines malalties coneixeu?
 • Com imagines que ha de ser la vida d’un nen o nena que no té salut perquè té una malaltia crònica?

d. Salut i bona salut

 • És el mateix tenir salut que tenir bona salut?
 • Què li afegeix l’adjectiu bo al substantiu salut?
 • Tots i totes tenim salut, sigui bona o dolenta. Com serà una bona salut en un nen o nena?
 • Per què creus que els nens i nenes tenen dret a la bona salut?