Ministeri d’Igualtat d’Espanya

 Bibiana Aido

El Ministeri d’Igualtat d’Espanya és un dels departaments ministerials en els quals es divideix el govern d’Espanya.

Va ser creat per José Luis Rodríguez Zapatero en la formació de la IX legislatura l’abril de 2008, amb la finalitat d’impulsar polítiques socials reconegudes en la Ley de la Igualdad i en la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer, aíxí com en programes socials del Consell de la Joventut i de l’Institut de la Dona. Aquestes competències foren derivades de les que tenia el Ministeri de Treball i Assumptes Socials en la VIII legislatura.

L’actual ministra titular del ministeri és Bibiana Aído Almagro, una noia de 32 anys.

La LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Evidentment, aquesta llei pretén que la violència  de tipus masclista deixi de ser un assumpte que només interessa a l’àmbit de la llar.

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

L’objectiu d’aquesta és respectar els principis bàsics d’igualtat de gèneres, promulgats tant a nivell espanyol com per instàncies supranacionals; la finalitat  fonamental de la Llei és eliminar les discriminacions de sexe a tots els nivells, ja sigui en l’àmbit domèstic (violència masclista), en el laboral (discriminació salarial o dificultats per a ocupar càrrecs de responsabilitat), entre altres. Preveu també, entre més coses, l’establiment d’un permís de paternitat de dues setmanes, la paritat entre homes i dones a les llistes electorals per als municipis de més de 5.000 habitants i l’obligació a les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors de negociar plans d’igualtat. Tots els grups hi van votar a favor, tret del PP, que es va abstenir.

En l’àmbit empresarial, la llei atorga prioritat durant un any per als cursos de formació a les dones que s’incorporin a la feina després d’un període de maternitat. Pel que fa a l’educació, el text demana que s’eliminin dels llibres de text els continguts masclistes. Els articles 23, 24 i 25 parlen de la coeducació en els currículums, en la formació, en els òrgans de govern i en l’ensenyament de la història.

Aquesta Llei  implica, doncs, importants novetats pel que fa a permisos de conciliació amb la vida personal, laboral i familiar, negociació de plans d’igualtat i altres i té l’objectiu de fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona en qualsevol dels àmbits de la vida.

També el Parlament de Catalunya va aprovar una Llei per eradicar la violència contra les dones:

Llei 5/2008 del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

L’organisme que coordina les polítiques de dones és l’Institut català de les dones.

Deixa un comentari