LEGISLACIÓ PER A LA IGUALTAT DE DONES I HOMES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERO pdf-(LEY ORGÀNICA 1/2004, de 28 de diciembre)

LLEI CATALANA DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. (LLEI 5/2008, de 24 d’abril)

NORMATIVA PER A L’APLICACIÖ DE LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES D’ENSENYAMENT:

  • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Els articles 23, 24 i 25 parlen de la coeducació en els currículums, en la formació, en els òrgans de govern i en l’ensenyament de la història.

  • Llei Orgànica d’Educació (LOE) 2/2006, de 3 de maig, estableix com a principi fonamental la igualtat efectiva d’oportunitats i entre d’altres mesures, en l’article 126.2 estableix que en tots els consells escolars es designi “una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre els homes i les dones”.

  • Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011. Un dels objectius d’aquest Pla d’Acció és afavorir el desenvolupament de l’acció coeducativa i té com a eix central de les seves actuacions la revisió dels models organitzatius i curriculars mb la finalitat de transformar els mecanismes que perpetuen la visió androcèntrica del món mitjançant l’impuls de la investigació i el coneixement en matèria de coeducació, l’adaptació de les institucions educatives a la coeducació, en la seva organització, currículum i pràctica, la incorporació dels principis de la coeducació als llibres de text i als materials lectius, didàctics i de suport, la incorporació de la prespectiva de gènere  a l’orientació professional i educativa, així com la integració dels principis de la coeducació en els processos i programes formatius no reglats.
  • PLA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN EL SISTEMA EDUCATIU ( aprovat el 20 de gener de 2015)

2 thoughts on “LEGISLACIÓ PER A LA IGUALTAT DE DONES I HOMES”

Deixa un comentari