Normativa de referència per a la coeducació als centres d’ensenyament

INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES. CURS 2008-2009

Normativa a aplicar als centres de secundària públics.

DARRERES LLEIS APROVADES

  • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Els articles 23, 24 i 25 parlen de la coeducació en els currículums, en la formació, en els òrgans de govern i en l’ensenyament de la història.

  • Llei Orgànica d’Educació (LOE) 2/2006, de 3 de maig, estableix com a principi fonamental la igualtat efectiva d’oportunitats i entre d’altres mesures, en l’article 126.2 estableix que en tots els consells escolars es designi “una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre els homes i les dones”.

  • Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011. Un dels objectius d’aquest Pla d’Acció és afavorir el desenvolupament de l’acció coeducativa i té com a eix central de les seves actuacions la revisió dels models organitzatius i curriculars amb la finalitat de transformar els mecanismes que perpetuen la visió androcèntrica del món mitjançant l’impuls de la investigació i el coneixement en matèria de coeducació, l’adaptació de les institucions educatives a la coeducació, en la seva organització, currículum i pràctica, la incorporació dels principis de la coeducació als llibres de text i als materials lectius, didàctics i de suport, la incorporació de la perspectiva de gènere a l’orientació professional i educativa, així com la integració dels principis de la coeducació en els processos i programes formatius no reglats.

La pràctica coeducativa té com a objectius:

  •  Fomentar l’autonomia dels i les alumnes.
  •  Prevenció de les violències sexistes.
  •  Presència i visibilitat de les dones en els currículums
  •  Incorporar els sabers de les dones al coneixement i a la realitat quotidiana
  • Fomentar l’elaboració de projectes coeducatius als centres docents.
  • Fomentar l’ús de llenguatges no sexistes.

Per a l’estudi de la coeducació a Catalunya.

Deixa un comentari