ÚS DELS ESPAIS I DELS MATERIALS COMUNS

Secció 9.Ús dels espai i dels materials comuns

Tots els mestres som responsables del manteniment dels espais comuns. També haurem de conscienciar els alumnes de la cura i manteniment de l’escola, no només de la nostra aula sinó també dels passadissos, escales, patis, ambients, lavabos, etc.

Tots els mestres som responsables també, de la cura i endreça dels jocs de pati, tant a infantil com a primària. 

Aules

Mantindrem els espais de l’escola seguint la línia pedagògica del centre. Entre d’altres no es penjaran rètols, murals, fotos …en les parets sense seguir els acords en quant a documentació aprovats a claustre.

Biblioteca

Es vetllarà des de les coordinacions de cicle i d’ equip impulsor de l’ús de la Biblioteca “La casa de la Fantasia”, per a diferents activitats lligades amb les propostes que neixin de les aules. La biblioteca de l’escola és un espai del qual tothom pot disposar i utilitzar tenint cura i sent responsable d’ell. Els materials i recursos que hi ha (projector, pissarra digital)   es podran utilitzar  fent la reserva de l’espai (plafó de la sala de mestres) per part del grup que el necessiti. En el cas que es necessiti l’espai per a una activitat de centre, es comunicarà a través del pla setmanal i/o trimestral.

 • Aquest espai segueix les pautes de qualsevol biblioteca municipal on els llibres estan classificats segons si són llibres d’imaginació o de coneixement. S’han catalogat seguint les normes de la CDU i es fa préstec de llibres els dimecres de 16:30 a 18h.  Qualsevol dubte sobre l’ús d’aquest espai caldrà parlar amb la persona responsable de biblioteca.

“La  casa de la fantasia” està pensada per ser un lloc que fomenti la lectura i la cerca d’informació tant per als grups-classe com a nivell individual. Per aquest motiu,   s’ofereix el Bibliopati  als alumnes de Primària. Aquest servei estarà disponible durant dos/tres dies a la setmana que estan per determinar.  La persona responsable d’aquest moment educatiu, vetllarà  perquè es compleixen les normes de funcionament i respecte de la biblioteca:

 • Un cert clima de silenci i respecte per als companys que estan llegint. El to de veu utilitzat serà adequat per a no molestar a les persones que ja hi són.
 • No es podrà esmorzar dins l´espai.
 • El material utilitzat s´haurà de fer servir amb cura.
 • Si es vol utilitzar els ordinadors se li haurà de comunicar a la persona responsable, sempre amb una finalitat educativa.
 • Les catifes de la biblioteca no es podran trepitjar amb sabates.

És important que hi hagi un recull dels infants que fan ús del Bibliopati i que es puguin copsar possibles incidències que passin (graella al costat dels ordinadors).

“La casa de la fantasia” també s’obrirà una tarda setmanal, els dimecres (de 16.30 a 18 h.) durant la qual els alumnes acompanyats dels seus pares i mares podran  utilitzar els seus recursos. Hi haurà una persona que vetllarà dels espais i que fomentarà els objectius educatius que pot oferir la biblioteca. Un cop al mes, hi haurà l´activitat “l’hora del conte” en la qual diferents persones explicaran un  conte a les criatures que assisteixen a la biblioteca amb la seva família.

Gimnàs

– S’ha d’utilitzar calçat esportiu per accedir dins del gimnàs.

– Per fer ús del material d’Educació física cal demanar el consentiment de l’escola.

– Les espatlleres només es poden utilitzar amb el consentiment d’un adult qualificat.

– No es pot menjar ni beure dins del gimnàs.

– S’ha de tenir cura amb els panys antipànic per tal de vetllar per l’ús correcte de les portes d’emergència.

– No es pot utilitzar cap transport amb rodes (patins, monopatins, bicicletes, etc.)

-Cada vegada que s’utilitzi la pantalla i el projector caldrà avisar a direcció i es prepararà des de consergeria. En cas de les sessions d’esbarjo, psicomotricitat i Educació física se’n faran càrrec els mestres especialistes.

Ambients

Els responsables  dels ambients han de vetllar per l’espai, així com pel correcte ús dels materials dels quals disposen. A principi de curs s’establiran les coordinacions necessàries, per establir criteris en relació a la utilització dels mateixos.

Al final de curs els especialistes hauran d’ encarregar-se de l’endreça dels ambients de l’escola i els tutors/es de les aules. Recordem que durant el mes de juliol els docents es troben a disposició del centre i per tant, fins que totes les tasques del centre no estiguin acabades, i l’endreça és una d’aquestes, no podrem marxar.

Tutories

Les tutories han de mantenir-se endreçades i amb el material inventariat. Tots els mestres serem responsable de mantenir-les en ordre.

Passadissos i aules

No es pot enganxar ni amb blue-tack, xinxetes ni amb cap altre suport res a la part superior de les parets.  Qualsevol exposició i/o documentació que vulguem penjar haurà d’anar en els suros corresponents de cada aula i/o a la part superior de les parets utilitzant les guies de documentació  adequadament preparades per aquesta funció. Si algú no té els fils que pengen de les guies, si us plau que ho comuniqui a secretaria i es farà dotació. Per poder utilitzar aquests fils caldrà un suport de cartró ploma, cartró,  marcs de fotos, etc.

Per tal de tenir cura de la pintura de les portes de l’escola, no es podrà enganxar cap identificatiu d’aula en aquestes. Al costat de la  placa de cada classe es penjarà un marc de fotos on es posarà una foto del grup i el nom de la classe (si en té) inserit. Si la mestra ho considera pot canviar-la al llarg del curs.

Els vidres de les portes de fusta de les aules han d’estar al descobert per tal de garantir la visibilitat des de fora, en cap cas es poden cobrir amb papers.

Capítol 4. Organització i gestió

Secció 1. Reglament TAC

 1. Normativa d’ús dels portàtils carro d’informàtica

NORMES D’ÚS DELS PORTÀTILS I CARRO

Control dels portàtils

L’escola disposa de 4 carretons amb portàtils que són d’ús de l’alumnat tant en ambients, reptes d’investigació i a la franja de CS d’investiguem per comprendre.

Al passadís de CI es troba davant  la classe de 3r B i per tant el tutor / tutora que tingui assignada aquesta tutoria s’ha de responsabilitzar per vetllar de la clau que preserva el tancament diari del carretó. Al segon pis hi haurà 3, un davant de 4t A, un altra davant d’ Alquímia i un altra davant de l’aula de 6è B (es responsabilitzaran de la clau de cadascun d’ells els tutors/es de les aules respectives, en el cas d’ Alquímia la clau estarà en l’aula contigua de 5èB).

Responsabilitats d’un ús correcte de l’alumnat:

 1. Transportar els portàtils tant al principi com al final  de la classe amb cura.
 2. Transmetre als seus companys la responsabilitat de tindre cura dels materials TAC.
 3. Recollir -los col·locant-los i endollant-los al lloc que els correspon al carro seguint la numeració enganxada en la tapa.
 4. En cas de veure, observar o detectar un mal ús per part d’algun infant, recordar les normes d’ús i informar a la tutora de l’alumne/a. Si un cop recordat es veu un ús reiteratiu no correcte per part de l’alumne/a, el mal ús del material TAC tindrà les conseqüències pertinents segons la normativa vigent en les NOFC. La responsabilitat de l’estat dels portàtils recaurà sobre els alumnes que els utilitzen amb la informació pertinent a la família.

Responsabilitats del professorat:

Les docents són els responsables d’omplir el full de control d’incidències del material TAC. En aquest document s’ha d’indicar el material TAC sobre el qual s’ha detectat la incidència i l’espai on es troba. S’haurà d’ escriure les incidències amb detall que s’han detectat i comunicar personalment el problema a la persona del centre que exerceix el càrrec de coordinació TAC. El full de les incidències es revisarà un cop per setmana.

En finalitzar les sessions d’aula i/o ambients les mestres hauran de comprovar i assegurar-se que tots els equips estan ben apagats, col·locats i connectats a les bateries.

 1. Reglament d’ús de material digitals amb les empreses d’activitats extraescolars contractades per l’AFA, així com pels tallers d’estudi assistit del Centre Obert recollits al Pla Educatiu d’ Entorn.

Per a les activitats extraescolars gestionades per l’empresa que contracti  l’AFA en les quals es necessitin material TAC, pel bon funcionament d’aquestes, considerem imprescindible posar en coneixement a tota la comunitat educativa d’unes normes de convivència que permetran un desenvolupament eficaç, organitzat i profitós.

Normes pel funcionament de les activitats extraescolars:

 • El desenvolupament d’aquesta activitat serà en horari de 16.30 a 18.00 h. En el transcurs de l’activitat, els alumnes estan sota la responsabilitat del corresponent monitor.
 • Els alumnes han de ser curosos amb el material i s’ha d’evitar que consumeixin aliments o begudes a prop dels ordinadors.
 • En cas d’incidència/es en ordinador/s cal notificar-ho al responsable de la coordinació TAC del centre i registrar-ho al full d’incidències que hi ha al suro de la sala de mestres.
 • L’empresa de l’activitat ha de respondre pels danys (físics o lògics) que es causin als ordinadors fixes o portàtils.
 • Cal informar prèviament al responsable de la coordinació TAC sobre canvis permanents que es vulguin fer en el software dels equips.
 • Quan els alumnes finalitzin la sessió, cal vetllar perquè els infants tanquin correctament els ordinadors, projectors, pantalles i deixin els portàtils endollats amb la numeració correcte i el carretó tancat, deixant la clau en l’aula corresponent.
 • Per garantir el bon funcionament de l’activitat, aquell alumnat que incompleixin les normes bàsiques de convivència respecte els materials reiteradament no podran utilitzar els ordinadors o portàtils.

COMPROMÍS: Hem comprometo a vetllar pel bon funcionament d’aquestes normes de convivència proposades pel centre educatiu.

Signatura del monitor/a d’extraescolars.

 1. Conveni de responsabilitat materials informàtics amb les empreses d’activitats extraescolars

CONVENI DE RESPONSABILITAT D’ÚS D’ORDINADORS FIXES, PORTÀTILS, PROJECTORS I PANTALLES

Atès que el material TAC és propietat de la comunitat educativa i si es fan malbé reverteix el cost a les quotes que paga tot l’alumnat, demanem que l’empresa que vulgui fer- lo servir es faci càrrec del cost de reparació o reposició si es fa malbé.

Jo………………………………………amb DNI ……………………………………com a responsable de l’activitat ……………………………….., em faig càrrec del cost que pugui suposar la reparació o reposició dels materials que es puguin fer malbé que s’utilitzin a la meva activitat extraescolar.

Utilitzaré el següent material:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Signatura responsable activitat:

En data: ………………………………………………………….

Una escola oberta al món amb una mirada atenta