PROCÉS D’AVALUACIÓ

 Capítol 3. Procés d’avaluació

Secció 1. CONCEPTE D’AVALUACIÓ

DECRET 102/2010/Article 55

Avaluació: finalitat, àmbits i modalitats

 1. L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que presten els centres i té com a referència l’assoliment de les competències de l’alumnat. D’acord amb les característiques del context en què es desenvolupa l’acció educativa, l’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els objectius del centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu.
 2. L’activitat avaluadora es concreta en modalitats d’avaluació interna, o autoavaluació, i en avaluació externa i afecta els àmbits pedagògic, de gestió i d’organització, d’acord amb les especificitats de cada centre. 

Secció 2. AVALUACIÓ I PROMOCIÓ  DECRET 119/2015/Capítol VI /Article 15 

Avaluació

 1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, de manera que es tindrà en compte el seu progrés en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit.
 2. L’avaluació dels alumnes prendrà en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç a progressar demostrat per l’alumnat. Es posarà especial cura en el caràcter formatiu de l’avaluació. Per això es fomentaran les activitats d’autoavaluació i de coavaluació i es facilitarà el coneixement previ dels criteris d’avaluació. Caldrà, a més, garantir a cada infant un retorn qualitatiu dels resultats assolits, per implicar-los en el seu procés d’aprenentatge.
 1. El referent per determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit són els criteris d’avaluació proposats per a cada cicle i estan recollits al currículum d’infantil i primària, on es concretaran en un tercer nivell que estigui relacionat amb el projecte educatiu de centre i la mirada d’infància i de l’aprenentatge compartida per l’equip docent.
 1. En el supòsit que l’infant trobi barreres en el seu procés d’aprenentatge, s’establiran mesures i suports per afavorir el seu procés evolutiu  en qualsevol moment de l’etapa i, si escau, es procedirà a una valoració psicopedagògica de l’infant per tal d’identificar les dificultats i ajustar la intervenció docent a les necessitats.

DECRET 119/2015 / Article 16

Promoció

 1. En finalitzar cada curs l’equip docent del grup prendrà les decisions oportunes sobre la promoció de cada alumne/a. Es tindrà en compte el criteri de l’equip docent del cicle.
 2. Cada infant accedirà al curs següent sempre que hagi assolit els aprenentatges corresponents o l’equip docent consideri que podrà seguir amb aprofitament i amb les mesures i suports corresponents.
 3. Quan no es compleixin aquestes condicions, l’equip pot decidir que l’infant romandrà un any més en el mateix nivell. Aquesta decisió es podrà adoptar una sola vegada al llarg de l’educació primària i serà l’equip docent qui establirà les mesures específiques de seguiment, sens perjudici del que estableix l’apartat següent.
 4. L’alumnat amb necessitats de suport educatiu podran ampliar la seva permanència en l’etapa de l’educació primària fins a dos cursos, sempre que l’equip docent determini que aquesta retenció afavoreix la seva integració socioeducativa i l’evolució dels seus aprenentatges.
 5. L’alumnat nouvingut que presenti un desfasament de més de dos anys en el seu nivell d’assoliment de les competències un cop feta l’avaluació inicial al escolaritzar-se al centre, es podrà matricular en un curs inferior al que li correspondria per edat.
 6. L’alumnat amb altes capacitats poden flexibilitzar la permanència en un curs o en tota l’etapa. Aquesta mesura la decidirà l’equip docent i es concretarà en un pla individualitzat.
 7. En finalitzar l’etapa, l’equip docent avaluarà el grau d’assoliment de les competències bàsiques pròpies dels àmbits i el grau de maduresa adequat de l’alumnat i ho farà constar en l’informe d’avaluació.
 8. S’accedirà a l’educació secundària obligatòria si s’han assolit els objectius de l’etapa, un nivell satisfactori en les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i un grau de maduresa adequat.
 9. El centre informarà periòdicament als tutors legals sobre el progrés educatiu de l’infant i dels seus resultats respecte als criteris d’avaluació de les diferents competències.
 10. El Departament d’Educació ordena i desplega l’avaluació dels ensenyaments de l’educació primària i els documents oficials.

ACORD DE CENTRE: Procés d´avaluació inicial i final. Per tal d’assegurar l’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat d’una forma contínua i per poder observar especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt de les competències del currículum,  les tutores, tutors i especialistes observaran i enregistraran diferents aspectes dels infants per tenir constància del punt en el qual comencen el curs i poder valorar el seu progrés i el desenvolupament.

Al juny es farà una reflexió de totes les observacions i registres del curs per a valorar el progrés de l´alumnat.

Al nostre centre totes les feines dels alumnes són proves d’avaluació.

Les comissions d´avaluació es desenvoluparan en dos moments al desembre i al maig, però sistemàticament cada quinze dies, un cop enllestit cada grup d’ambient parlarem d’infants portant un registre continuat.

És obligació de les persones que exerceixen una tutoria  i de les especialitats:

 1. Portar l´acta d´avaluació correctament emplenada el dia de la comissió d´avaluació.
 2. El full o llibreta de registre de com s’enfronta als aprenentatges, ritmes i actituds (cada mestre podrà optar pel que li sigui més útil, sempre i quant ajudi a la concreció del punt on es troba l’infant per poder-lo acompanyar)
 3. La graella amb les qualificacions dels diferents àmbits per introduir-les a esfera.

És responsabilitat de la persona que ocupi un càrrec de tutoria i d’especialitat:

 1. Redactar l´informe individual de l’alumnat i entregar-ho durant el període establert com a centre, per a informar a les famílies del moment evolutiu/aprenentatge dels seus fills. Aquest informe es lliurarà a les famílies al gener i al juny.
 2. Parlar amb les famílies per a informar-les del moment evolutiu dels seus fills/es.
 3. És responsabilitat de les mestres utilitzar el sistema de valoració consensuat a l´escola.
 4. Tots els docents del centre estan obligats a autoavaluar-se seguint els models de centre establerts aplicats en el procés de valoració de la Memòria i Acord de coresponsabilitat.
 5. Fomentar l´autoavaluació formativa i formadora. Autoavaluació de l’alumnat i la co-avaluació. Afavorir el retorn immediat entre els infants i  amb la mestra.

RETENCIÓ:

Es produirà una retenció d´un alumne/a quan:

 1. S’hagin desenvolupat totes les mesures d´atenció a la diversitat necessàries i no s´hagi observat  millora en l’infant.
 2. Quan la mestra  d´atenció a la diversitat junt amb EAP, hagin fet el procés d’avaluació psicopedagògic plantejat.

Només si totes aquestes raons es compleixen.

La decisió es prendrà en una comissió formada per un membre de l’equip directiu, tutora, especialista que interactuen amb l’infant i la mestra d´atenció a la diversitat. Cadascun de les participants aportaran un escrit amb els arguments corresponents. Aquests arguments es recolliran en una acta que s’afegirà a l’acta d’avaluació de final de curs. És possible fer més d’una reunió per a acordar la possible retenció.

Secció 3. AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA  DECRET 119/2015  / Article 17

Avaluació diagnòstica

 1. Al finalitzar el segon curs de Primària l’alumnat realitzarà una avaluació diagnòstica, que no tindrà efectes en l’expedient acadèmic individual, sinó caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumne, la família i el centre, en el marc de l’acció tutorial.
 2. L’avaluació diagnòstica mesura el nivell d’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat avaluat.
 3. Els resultats de l’avaluació diagnòstica servirà al centre per prendre les mesures oportunes per garantir que tots l’alumnat assoleixi les competències bàsiques previstes per a aquest nivell d’escolaritat i en particular per organitzar, en els cursos successius, les mesures i suports que permetin millorar els resultats de cadascun.
 4. L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb les proves internes de centre, permet analitzar, valorar i reorientar, si cal, l’acció educativa dels primers cursos de l’educació primària per aconseguir la formació i els aprenentatges previstos.
 5. El Departament d’Educació facilita al centre les proves, les instruccions i el suport necessari per dur a terme l’avaluació diagnòstica.

Prova d’avaluació de sisè d’educació primària  DECRET 119/2015 /Article 18 

 1. Durant el sisè curs d’educació primària tots els alumnes, excepte aquells que siguin declarats exempts per la convocatòria corresponent, han de realitzar una prova d’avaluació externa que mesura les competències i els coneixements bàsics que han d’haver adquirit al final de l’etapa.
 2. La prova, elaborada per l’òrgan responsable de l’avaluació, d’acord amb el títol XI de la Llei d’educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres.
 3. Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposa el centre per identificar en cada infant el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s’escau, els factors que li poden dificultar el seguiment de les activitats d’aprenentatge al llarg de l’educació secundària obligatòria.
 4. Els resultats de la prova proporcionen al centre una informació rellevant per identificar elements de millora amb relació a la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de les activitats d’ensenyament i aprenentatge, així com d’altres aspectes de l’organització i el funcionament del centre. Els resultats de la prova proporcionen als docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les propostes educatives.
 5. Correspon al Departament d’Educació, en el marc de la normativa vigent, definir l’estructura, el contingut, la implementació, la correcció i l’explotació dels resultats de l’avaluació final d’etapa.

ORDRE D´AVALUACIÓ ENS/164/2016 del 14 de Juny/ Articles de l´1 al 22

Secció 4. DOCUMENTS OFICIALS D’AVALUACIÓ ORDRE/EDU/296/2008/Article 8

8.1 Són documents oficials del procés d’avaluació en l’educació primària els següents: les actes d’avaluació de final de cicle, l’expedient acadèmic, l’historial acadèmic, l’informe individualitzat, que s’emplena en finalitzar l’etapa, i l’informe personal per trasllat.

8.2 Aquests documents s’han d’ajustar als models i a les característiques establertes com a centre, dins dels períodes establerts i acordats als cicles i han d’estar sota custòdia del centre.

8.3 La direcció, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d’avaluació, per aquest motiu visa amb la seva signatura els documents oficials.

8.4 Els documents esmentats han de romandre al centre, i la persona que exerceixi les funcions de secretària és la responsable custodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic, i de les certificacions que se sol·licitin. En el cas que se suprimeixi algun centre, els Serveis Territorials d’Educació han d’adoptar les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los.

8.5 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i, a sota, hi han de constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que s’implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic.

8.6 En tots els documents elaborats s’ha d’incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

Informe Individualitzat  ORDRE/EDU/296/2008/Article 12

12.1 L’informe individualitzat de final d’etapa l’ha d’elaborar el tutor o la tutora en finalitzar l’etapa, un cop escoltat l’equip de mestres, i ha d’informar del procés seguit per l’infant i del nivell d’adquisició dels aprenentatges i de les competències bàsiques. També s’hi ha de fer constar la informació necessària per a la continuïtat del procés d’aprenentatge i altres aspectes que es considerin rellevants per garantir una atenció personalitzada.

Altres documents d’avaluació ORDRE/EDU/296/2008/Article 15

15.1 Cada docent ha de disposar d’un registre o full de seguiment per recollir sistemàticament les observacions del procés d’aprenentatge de cada alumne o alumna.

15.2 En el marc del projecte educatiu, correspon a cada centre adoptar els models més adequats per a aquest registre o full de seguiment.

Secció 5. AVALUACIÓ DE CENTRE  DECRET 102/2010/Article 57

Elements de referència en l’avaluació dels centres

 1. L’avaluació dels centres té necessàriament en compte els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu del centre per al període considerat.
 2. Els indicadors de progrés que s’usen en l’avaluació fan referència a resultats, processos, recursos i condicions d’equitat, i en tot cas s’han d’establir de manera contextualitzada a cada centre.
 3. L’avaluació de resultats o de rendiments educatius d’un centre té en compte la seva pràctica inclusiva i incorpora, entre altres elements, les avaluacions de les competències bàsiques assolides per l’alumnat; el resultat de les avaluacions externes d’alumnat, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandonament escolar.

DECRET 102/2010/Article 58

Caràcter continu i cíclic de les avaluacions dels centres educatius

 1. L’autoavaluació dels centres té caràcter continu. La programació general anual del centre en concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació corresponents. Aquesta concreció, en els centres públics, es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb els indicadors del projecte educatiu.
 2. Coincidint amb l’any de finalització dels períodes ordinaris de mandat de les direccions dels centres, i un cop recaptades la informació i les dades pertinents, s’emet un informe amb el resultat de l’avaluació externa en què s’indiquen a cada centre els aspectes susceptibles de millora.

AUTOAVALUACIÓ DE CENTRE: MESTRES I ALTRES

Al llarg del curs es tindrà en compte els indicadors de centre i la memòria anual.

DECRET 102/2010/Article 59

Efectes de l’avaluació dels centres

L’avaluació d’un centre és un referent a tenir en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva i l’avaluació de l’exercici de la funció docent en el centre.

A més dels efectes previstos a l’apartat anterior, l’avaluació d’un centre ha de permetre, quan escaigui:

a) Revisar el projecte educatiu i les concrecions curriculars que conté, així com aquells altres documents que precisen l’estructura i organització del centre i, en els centres públics, el projecte de direcció.

b) Substituir les persones que exerceixen òrgans unipersonals de govern i coordinació.

c) Revisar l’acord de coresponsabilitat i els recursos addicionals assignats al centre.

d) Obtenir, en els termes que s’estableixin, la qualificació de centre de referència educativa.

e) Orientar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització de les seves capacitats professionals.

f) En els centres públics, aportar criteris per valorar els nous projectes de direcció en el si de la comissió de selecció de futures direccions.

g) En els centres públics, avaluar l’exercici professional del personal d’atenció educativa.

Avaluació de centres i avaluació de l’exercici de la docència  DECRET 102/2010/Article 60

 1. En l’avaluació de l’exercici de la docència s’ha de prendre en consideració la implicació del professorat en la implementació de les propostes de millora derivades de l’avaluació del centre.
 2. El resultat positiu de l’avaluació de l’exercici de la docència condueix als reconeixements professionals que escaiguin sobre l’adquisició de graus docents en el professorat dels centres públics i sobre els elements de promoció professional docent en el professorat dels centres privats concertats.

Avaluació de centres i de l’exercici de la direcció en centres públics DECRET 102/2010/Article 61

 1. Entre els factors que es tenen en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva en els centres públics s’hi inclou necessàriament el resultat de l’avaluació del centre i de l’aplicació del seu projecte de direcció.
 2. El resultat positiu de l’avaluació de la direcció és un mèrit a tenir en compte en tots els processos vinculats a la seva carrera professional docent.
 3. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, l’avaluació de l’exercici de la direcció de què han de ser objecte els directius professionals de centre públic s’ha d’atenir a les seves normes específiques de procediment, criteris i indicadors.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta