ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I COORDINACIÓ DEL CENTRE

 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 

Estructura organitzativa de govern i de coordinació

Respectant el Projecte Educatiu de Centre, tenim present, la importància del lloc que ocupa cada membre de la comunitat educativa i les funcions corresponents per a què el sistema escolar funcioni correctament.

Organigrama

Capítol 1. Direcció del centre

Òrgans unipersonals de direcció (Article 30 – Decret Autonomia)

Els òrgans unipersonals de direcció del centre són la directora, la secretària i la cap d’estudis. Aquests estableixen les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb el que preveu l’article 34.

Secció 1. DIRECTORA:

Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre (Article 31 – Decret Autonomia)

La directora del centre és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. La directora del centre representa en el centre l’administració que n’és titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’educació i la resta de l’ordenament jurídic. La directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. La directora, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant.

La dedicació horària pròpia del càrrec de direcció es repartirà en funció de la responsabilitat i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre cada inici de curs entre els diferents membres de l’equip directiu.

El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d’acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu. Així mateix, quan escaigui, el projecte de direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificació del projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva aprovació. El projecte de direcció vigent orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció corresponent.

La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen la comunitat escolar i l’Administració educativa.

En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions, correspon al director o a la directora, referent a:

Funcions de representació de la directora (Article. 142 – Llei Educació)

a) Representar el centre.

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre.

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

Funcions de direcció i lideratge pedagògics de la directora  (Article. 142 – Llei Educació)

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents.

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre.

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives.

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115.

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general anual.

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.

Funcions amb relació a la comunitat escolar de la directora (Article. 142 – Llei Educació)

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents.

c) Assegurar la participació del consell escolar.

d) Establir canals de relació amb AFA.

Funcions relatives a l’organització i la gestió del centre de la directora (Article. 142 – Llei Educació)

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les NOFC i dirigir-ne l’aplicació.

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu.

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.

d) Visar les certificacions.

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa per la secretària del centre.

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat.

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació.

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.

Competència de la  directora del centre educatiu referent al personal de centre (Article 2 – Decret de Plantilles)

a) Correspon a la direcció del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció i dins les assignacions pressupostàries anuals que hagi autoritzat el Departament d’Ensenyament, proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual.

b) La direcció del centre públic intervé en la definició dels requisits específics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent del centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció, i informa el claustre de professorat i el consell escolar del centre de les propostes sobre els requisits o perfils propis dels llocs de treball, en els termes indicats a l’apartat C de l’annex 1 (del Decret de Plantilles).

c) Els requisits específics proposats per la direcció del centre educatiu públic es poden referir a requisits addicionals o de perfil estructural propi d’experiència docent, de titulació o de capacitació professional docent que vagin en línia a les necessitats del centre (perfils en treball globalitzat o d’atenció a la diversitat en un marc inclusiu). La direcció també pot proposar les característiques i funcions individualitzades del perfil específic dels llocs de treball de responsabilitat especial, que estan reservats als membres de l’equip directiu.

d) La direcció del centre públic intervé, en els termes que s’estableixen en el capítol 3 (del decret de Plantilles), en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formula les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas, així com les propostes de destinacions provisionals. També intervé en el nomenament del personal interí docent, d’acord amb les previsions de la secció cinquena del capítol 3 (del decret de Plantilles).

e) La direcció del centre públic formula les propostes de nomenament de destinacions provisionals del personal docent que ha d’ocupar els llocs de treball específics temporals previstos a l’article 3.1.b) (del decret de Plantilles).

La directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.

Secció 2. CAP D’ESTUDIS (Art. 32 – Decret d’Autonomia)

La cap d’estudis és nomenada per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.

Correspon a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.

La dedicació horària pròpia del càrrec de cap d’estudis es repartirà en funció de la responsabilitat i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre cada inici de curs entre els diferents membres de l’equip directiu.

ACORD DE CENTRE

En funció de les necessitats del centre, la cap d’estudis o la secretaria podrà substituir la directora en cas d’absència, malaltia o vacant. (Article 147.4 – Llei Educació) 

La directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a (l’article 142 de Llei d’Educació):

5.b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

5.c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.

6.a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.

ACORD DE CENTRE

A la nostra escola, les funcions de la cap d’estudis són, a més a més:

a) Coordinar les activitats escolars reglades.

b) Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica.

c) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics.

d) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació.

e) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.

f) Estructurar i fer el seguiment d’atenció a la diversitat del centre.

g) Gestionar totes les tasques derivades com centre formador i col·laborador amb diferents universitats i IES de les rodalies (UAB, UB, UVIC, entre d’altres).

i) Assignar les tutories dels mestres en pràctiques i vetllar pel correcte tutelatge.

j) Gestionar i vetllar per les coordinacions establertes de Primària – Secundària per el treball coordinat de ciutat.

k) Traspassar i informar a les tutores de sisè mecanismes de traspàs d’informació de l’alumnat a l’ IES.

l) Assistir al seminari “Caps d’estudis” gestionat pel CRP.

m) Vetllar per la gestió i programació dels diferents programes d’Educació del municipi: Educació Viària, Educació per la Salut, Coneixement de la ciutat, Premis literaris, Internet segura.

n) Substituir a la directora en cas d’absència quan se li sol·liciti per part de la direcció. En cas de baixa, en el càrrec de la Direcció, la persona que ocuparà el càrrec de Direcció en funcions serà la persona de l’Equip Directiu amb més experiència a l’Equip Directiu.

o) Aquelles altres que li siguin encomanades per Direcció o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

Secció 3. SECRETARIA (Article 33 – Decret d’Autonomia)

La secretària és nomenada per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer.

Correspon a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.

La dedicació horària pròpia del càrrec de secretaria es repartirà en funció de la responsabilitat i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre cada inici de curs entre els diferents membres de l’equip directiu.

Correspon també a la secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre, del consell escolar del centre, de les comissions econòmiques i d’altres que es considerin oportunes per part de la direcció.

(Article 147.4 – Llei Educació)

La directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 7.e de l’article 142 de Llei d’Educació:

 1. e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa per la secretària del centre.

En el nostre centre, les funcions de  la secretària són, a més a més:

a)Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que celebrin.

b)Tenir cura de les tasques administratives, atenent la seva programació general i el calendari escolar.

c)Estendre les certificacions i els documents oficials, amb el vistiplau de direcció.

d)Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb la direcció. Elaborar el projecte de pressupost del centre.

e)Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.

g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.

h) Confegir i mantenir l’inventari general del centre.

i) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent.

j) Substituir a la directora en cas d’absència quan se li sol·liciti per part de la direcció. En cas de baixa, en el càrrec de la Direcció, la persona que ocuparà el càrrec de Direcció en funcions serà la persona de l’Equip Directiu amb més experiència a l’Equip Directiu.

k)Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per direcció o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

Secció 4. EQUIP DIRECTIU: Llei Educació article 147 – (Decret d’autonomia article 35)

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.

L’equip directiu del centre està format per la directora, que el presideix, la cap d’estudis, la secretària.

Són funcions de l’equip directiu :

 1. Elaborar la programació general (PAC), el projecte educatiu (PEC), les NOFC, la memòria anual, el pla d’acollida  dels alumnes nouvinguts, famílies i  mestres nous al centre.
 2. Afavorir la participació de la comunitat educativa, implicant tots els sectors en la tasca col·lectiva del centre.
 3. Establir els criteris per a l’avaluació interna del centre.
 4. Impulsar i determinar el procediment d’elaboració i execució del pla d’avaluació interna.
 5. Col·laborar amb l’avaluació externa del centre que realitzi la inspecció d’ensenyament. Elaborar  l’ ACDE.
 6. Vetllar per la promoció i la bona imatge del centre.

L’equip directiu impulsarà el treball de col·laboració dels seus membres com a model de treball que pretén que es desenvolupi també en els treballs de tots els equips del centre. 

Secció 5. EQUIP IMPULSOR (Article 37 – Decret Autonomia)

En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, la directora del centre pot constituir un equip impulsor que actuï com consell de direcció, amb les funcions i el règim de funcionament i de reunions que estableixin les normes d’organització i funcionament del centre.

Correspon a la directora nomenar i cessar, entre les persones membres del claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació, les persones membres del consell de direcció. Les persones membres de l’equip directiu han de formar part del consell de direcció, que presideix la directora.

ACORD DE CENTRE:

En el nostre centre, l’Equip Impulsor estarà constituït per l’Equip Directiu i les coordinadores dels cicles d’Infantil i Primària. També es nomenarà funcions diferents per cada una d’elles: coordinadora atenció a la diversitat per  l’impuls de l’escola inclusiva, coordinadora lingüística lligat al Pla d’Impuls a la lectura, l’escriptura i llengua oral (ILEC/AraEscric/Tenim la paraula) i grup de coordinació FIC lligat a l’anàlisi de l’avaluació al servei de l’alumnat (avaluació formativa/formadora). L’ Equip impulsor es reunirà una vegada a la setmana.

També serà important el paper de la coordinadora d’Escola Verda que dinamitzarà i impulsarà totes les actuacions programades al nostre Projecte de sensibilització i sostenibilitat cap l’entorn. Aquest càrrec també haurà de participar en reunions puntuals de l’Equip Impulsor. Aquesta manera de gestió comporta una visió d’escola oberta als canvis, per tant l’equip impulsor generarà dinàmiques per transmetre la il·lusió que genera aquest desig de renovació a cada un dels membres que es va incorporant a la nostra comunitat educativa, creant una actitud de pertinença al Projecte per part de tots els membres.

Per poder fer-ho ens serà útil definir el  paper dinamitzador de l’Equip Impulsor. Aquest  acompanya, escolta, recolza i col·labora cooperativament amb cada un dels docents que es van incorporant al claustre.

A més a més, participa i fa partícips a diferents membres de la Comunitat Educativa en el disseny, execució i avaluació de les diferents activitats establertes als plans anuals i en les concrecions a l’ACDE. Creiem que per portar a terme el seguit d’objectius, estratègies i activitats, és evident que caldrà la complicitat i el compromís del claustre, que és coautor del projecte, però també és necessari comptar amb l’equip impulsor que és el motor.

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació

Secció 1. CONSELL ESCOLAR (Article 27 Decret Autonomia adaptat al centre)

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Corresponen al consell escolar les facultats establertes als articles 148 de la Llei d’educació.

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones, com a referent de la Comissió de coeducació del centre.

Renovació de les persones membres del consell escolar (Article 28 Decret Autonomia)

Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que estableixi a la disposició addicional tercera.

Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca la direcció del centre públic amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació.

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic. En tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius cens electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la composició de les taules, que seran presidides pel director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions.

Composició del Consell Escolar (Article 45 Decret Autonomia)

Sense perjudici del que s’estableix en l’article 27, el consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

a) La directora, que el presideix.

b) La cap d’estudis.

c) Un o una representant de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

d) Els i les representants del professorat que s’elegeixen pel claustre. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

e) Un representat de la SIEI.

f) Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells. El nombre de representants de pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.

g) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

La secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.

El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat.

Funcionament del Consell Escolar (Article 46 Decret Autonomia)

Les funcions del consell escolar són les que estableix l‘article 148.3 de la Llei d’educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats d’acord amb l‘article 144.4 de la Llei d’educació.

El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. Serà prescriptiu, la convocatòria d’una reunió a principi de curs per l’aprovació del Pla Anual de Centre i una altra a la seva finalització per l’aprovació del rendiment de comptes amb la Memòria Anual de Centre.

Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser  objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord.

Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent.

Funcions del Consell Escolar (art. 148.3 – Llei Educació)

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Estar assabentat del procediment d’admissió d’alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la directora.

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les mesures restauradores.

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Comissions de treball del Consell Escolar (Article 47 Decret Autonomia) 

Dins del consell Escolar, s´han creat unes comissions d’estudi i informació per delimitar i afavorir els àmbits d’actuació i les funcions que s’encomanen al plenari del consell per tal de facilitar i agilitzar, en alguns casos, la tasca d’aquest òrgan.

Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un representant de les mares i els pares, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent. El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió. 

ACORD DE CENTRE:

Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha:

La comissió econòmica

La comissió econòmica integrada, com a mínim, per la directora, que la presideix, la secretària i, un docent i un representant de famílies. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.

Les funcions de la comissió econòmica són:

 1. Col·laborar en l’elaboració del pressupost.
 2. Informar sobre temes econòmics del centre.
 3. Estudiar i fer propostes sobre temes econòmics.
 4. Altres que li delegui el Consell Escolar.

Comissió Permanent

La comissió permanent, integrada, com a mínim, per la directora, que la presideix, la cap d’estudis, un docent del centre i un representant dels pares i mares. La comissió permanent supervisa el seguiment del funcionament general de l’escola, de les normes de convivència del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.

Les funcions de la comissió permanent són :

 1. Fer un seguiment del funcionament general de l’escola.
 2. Informar sobre allò que se’ls demani.
 3. Estudiar i fer propostes.
 4. Fer propostes de millora.
 5. Altres que li encarregui el Consell Escolar.

Comissió Convivència (Coeducació)

La comissió de convivència, integrada, com a mínim, per la directora, que la presideix, la cap d’estudis, un docent del centre nomenat com a representat coeducatiu, la psicopedagoga del centre i un representant dels pares i mares. La comissió de convivència supervisa el seguiment del funcionament general de l’escola, de les normes de convivència del centre, accions coeducatives implementades i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.

Les funcions de la comissió de convivència són els següents:

 1. Vetllar per la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar.
 2. Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 3. Vetllar per l’equitat i el respecte a la diversitat dels alumnes en un marc de valors compartits.
 4. Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 5. Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 6. Informar de les propostes coeducatives impulsades i concretades al Pla Anual de centre.
 7. Revisar i fer el seguiment dels objectius formulats a la carta de compromís que s’entrega a les famílies a l’inici de l’escolaritat al centre on es recullen els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.
 8. Fer un seguiment de la carta de compromís perquè sempre sigui actual, funcional i viva.

Secció 2. CLAUSTRE DE PROFESSORAT (Article 29 Decret Autonomia)

El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre.

El claustre és presidit per la directora i està integrat per tot el professorat del centre.

Article 121.2 Llei Educació

El claustre intervé en la formulació de les normes d’organització i funcionament sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen.

Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible.

El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, un cop al mes i sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres.

ACORD DE CENTRE:

És responsabilitat de l’Equip Directiu convidar al claustre alguna persona externa al centre en cas que es consideri necessari com les  vetlladores, treballadores socials i d´altres (els articles 146.3 i 151.2 de la Llei d’educació).

La directora del centre sempre convocarà a les sessions del claustre del professorat, els professionals d’atenció educativa destinats al centre per la SIEI, així com la tècnica d’educació infantil ja que són considerades part integrant d’aquest.

Funcions del Claustre de Professorat (art. 146.1 i 146.2 – Llei Educació)  (Article 48 Decret Autonomia)

Les funcions que corresponen al claustre de professorat són, a més a més, de vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre, les següents:

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.

b) Designar els docents que han de participar en el procés de selecció del representant de la direcció.

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.

d) Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat.

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, a l’equip impulsor, en el compliment de la programació general del centre.

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent.

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en el si del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics, i determinar-ne l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al claustre.

Capítol 3. Òrgans unipersonals de coordinació.

Òrgans unipersonals de coordinació (Article 41 Decret Autonomia)

Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu.

El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’entendre, com a mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora.

La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.

La directora nomenarà els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments corresponents.

Per tal d’assegurar una bona gestió de l’escola, caldrà en cada moment disposar de diferents càrrecs de coordinació que les mestres de l’escola hauran de desenvolupar. Aquests càrrecs seran desenvolupats per personal docent al menys amb un any d’antiguitat en el centre sempre que sigui possible.

Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coordinació (Article 42 Decret Autonomia)

A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular de l’òrgan.

Nombre màxim d’òrgans unipersonals de direcció addicionals i d’òrgans unipersonals de coordinació (Article 43 Decret Autonomia)

 1. El Govern determina l’import màxim anual que s’assigna a cada centre per la totalitat dels complements retributius a què fa referència la disposició addicional vint-i-dosena atenent variables de dimensió i complexitat dels centres, així com de diversitat de tipologies dels ensenyaments que imparteix.
 2. A la fi del període de mandat de la direcció, el Departament revisa el valor de les variables de dimensió i complexitat que corresponen a cada centre.

Encàrrec transitori de funcions a òrgans unipersonals de direcció addicionals, a òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre, amb caràcter accidental o transitori (Article 44 Decret Autonomia): Sense perjudici del que s’estableix en els articles anteriors, la directora del centre pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té l’obligació d’assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball. 

Secció 1. COORDINACIÓ DE CICLES

És un membre del claustre que forma part de l’equip impulsor amb la responsabilitat que comporta. Aquesta coordinadora representa als mestres del cicle en el qual desenvolupa la major part de les seves hores lectives.

Les funcions de la  coordinadora són les següents:

 1. Formular propostes relatives al projecte educatiu i curricular de centre.
 2. Afavorir l’ intercanvi d’experiències i valoracions entre els membres de l’equip i també amb membres d’altres equips del centre o d’altres centres.
 3. Plantejar al claustre les propostes de formació permanent del professorat vinculades als interessos i necessitats del cicle i amb implicació a nivell de centre.
 4. Elaborar un acta de cada reunió amb el resum dels temes tractats i els acords presos.
 5. Fer propostes a l´equip directiu per a millorar l´avaluació interna setmanal que tingui assignada.
 6. Col·laborar amb l´equip directiu en l´aplicació del pla d´avaluació interna del centre fent seguiment de les fitxes d’activitats del Pla Anual concretades a l’Acord de coresponsabilitat.
 7. Vetllar per la consecució dels objectius plantejats al pla anual de centre i al projecte educatiu de centre de centre.
 8. Vetllar per la realització d’activitats d’internivells i intercicles lligades a Escola Verda i projectes per fomentar la cohesió social de l’alumnat.
 9. Fer el seguiment de la implementació de les fitxes de seguiment de l’acord de coresponsabilitat que el centre signa amb el Departament d’Educació.
 10. Planificar i programar tot el calendari de reunions de cicle d´acord amb el Pla anual de centre i informar-les a l’ Equip Directiu en les reunions de coordinació de l’ Equip Impulsor.
 11. Encarregar-se, juntament amb l´equip directiu, de la difusió i del compliment de les disposicions de les NOFC.
 12. Promoure la realització d’activitats de convivència per a l´alumnat, juntament amb les tutores.
 13. Captar les necessitats que hi ha al seu cicle i donar resposta aquestes necessitats dels mestres.
 14. D´altres atribucions que l´Equip Directiu li encomani.

Secció 2. COORDINACIÓ D’INFORMÀTICA

Per tal de facilitar el procés d’aplicació i integració de les tecnologies digitals en el nostre centre cal disposar d’un representant docent que s’encarregui d’organitzar i fer possible els usos de les tecnologies digitals tan a nivell organitzatiu, pedagògic com tecnològic.

Les funcions al càrrec de coordinació d’ informàtica són:

 1. Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia en el centre(Llei orgànica 15/1999) pel que fa referència a la protecció de dades.
 2. Establir la presència del centre en Internet (Portal de centre, web, blocs d’aula…)
 3. Promoure l’assoliment de la competència digital entre el professorat.
 4. Promoure l’assoliment de la competència digital entre l’alumnat.
 5. Organitzar el disc compartit del centre i vetllar per que la resta del professorat ho vagi respectant.
 6. Fer una mica de formació amb el professorat sobre l’ús i el manteniment dels projectors i dels carretons amb portàtils de cada passadís.
 7. Vetllar per a què l’escola, dins el seu pressupost, tingui el màxim d’equipaments digitals. – Informar als mestres de les diferents programes informàtics que hi ha d’una manera dinàmica i engrescadora.
 8. Liderar el Pla TAC.

En quant al Pla TAC s’haurà de vetllar que s’incloguin ús de noves tecnologies que ajudin a l’alumnat a fomentar:

 • L’autonomia i autoregulació de l’alumnat aprenent coneixent fortaleses i debilitats i sent conscient de les mateixes.
 • La cooperació en el treball en grup seguint processos de recerca, interpretació, selecció, organització, aplicació i valoració de la informació rebuda des dels diferents contextos que promou l’escola i l’aula: Llegim, ambients i projectes.
 • La inclusió.

A nivell del professorat des de la coordinació TAC s’haurà de vetllar per:

 • Introduir als plans de treballs sessions de coordinació o d´impuls de l’ús d’alguns recursos TAC entre el professorat.
 • Definir els criteris prioritaris per a cada cicle per avaluar l’adquisició de la competència digital, en base a la metodologia i l’objectiu de l’ús acordat.
 • Aplicar la normativa de gestió dels recursos tecnològics per garantir-ne l’aprofitament òptim per cobrir el manteniment dels diferents servidors, xarxes,  ordinadors…
 • Fomentar entre el professorat l’ús dels blocs.

A nivell de l’àmbit familiar des de la coordinació TAC s’ haurà de vetllar per:

 • Introduir a la programació anual sessions amb famílies per la reflexió de l’ús correcte de les eines digitals.
 • Gestió dels blocs per tal de facilitar una millor comunicació amb i entre la comunitat educativa.

Aquests continguts s’apliquen als eixos verticals d’escola: Ambients, Llegim  i Reptes d’aula, els quals faciliten entorns d’aprenentatge on és fàcil  integrar les eines TAC, ja que són àmbits que generen que les aules siguin actives, constructivistes, col·laboradores, personalitzades i reflexives.

L’estructura vertical  i comú de l’horari ( no es fracciona en àrees, sinó  que integra els eixos abans esmentats) facilita  l’acord de la introducció i aplicació  de múltiples estratègies i eines que dinamitzin  l’ús de les TAC . Per tant, la persona que coordini les TAC ha de vetllar perquè la seva implementació sigui un punt fort de l’escola seguint una metodologia comú i vertical, que ajudi a l’alumnat  a tenir molts clares les competències digitals que ha de treballar i assolir.

La coordinació TAC ha de vetllar per tal que s’aprofitin les tecnologies per innovar els processos d’ensenyament/aprenentatge que es potencien a l’escola.

  AL TREBALL DE REPTES D’INVESTIGACIÓ

 • El fet de no treballar amb llibres de text,  fa que la xarxa sigui fon de recursos bibliogràfics. Es fa necessari treballar amb l’alumnat la recerca a Internet des d’un punt de vista crític amb l’objectiu de contrastar la informació i reconèixer  els perills o paranys amb els quals es pot trobar en realitzar feines autònomament. Per tant, des de la coordinació s’haurà de vetllar per l’ús correcte del servidor i la wifi.
 • Comptem amb una un bloc de centre, on es pengen documents interns de centre, projectes globals d’escola, documentacions que recullen experiències i vivències d’aules per compartir amb la resta d’aules, famílies i mestres. Les aportacions i comentaris que es realitzen ajuden a establir comunicacions que enriqueixen molts processos d’aula:
 • Valoració de la feina ben feta i l’esforç.
 • Compartir projectes, trobar informació que necessitem provinent d’altres recerques anteriors fetes per altres classes i afavorir per tant la comunicació entre aules.
 • La rigorositat de la correcta presentació (tant visual com escrita). Treball d’ortografia i correcta estructura formal i lèxica depenent la tipologia de textos.

Per tant des de la coordinació s’haurà de vetllar per tal que estigui actualitzat.

 • A l’aula es cerca molta informació en relació als temes dels repte d’investigació que l’alumnat porta a terme, per tant han de fer una selecció de la informació de forma crítica i rigorosa i posteriorment organitzar-la per tal es  potenciï el desenvolupament de múltiples habilitats.

Aquesta selecció per diferents vies: a casa com a recerca, a classe, amb vídeos que ens aporta informació d’altres agents externs: periodistes, científics, conferenciants,… dóna peu a incentivar la construcció compartida del coneixement i ens apropa a d’altres cultures i èpoques, a l’hora que ens ajuda a la reflexió quan posem en contrast tota la informació rebuda.

Cal fer conscient l’alumnat de la necessitat de fer una recerca d’informació efectiva pel que fa al temps de navegació i no perdre massa temps.  Es fa necessari definir objectius clars del que busquem,  a la vegada que l’hem d’ajudar a destriar allò que troba i pot ser inadequat per la seva edat.

El coordinador TAC haurà de transmetre al professorat que la recerca i interpretació de la informació a Internet serà un objectiu de centre a treballar.

AL LLEGIM : interacció positiva entre tecnologies i usos lingüístics en el centre.

 • Utilitzem els projectors i les pantalles digitals per a compartir escrits i lectures per tal de millorar les habilitats bàsiques: lectura, escriptura i expressió. Per tant, veiem les TAC com a eines avaluadores (tant individual, com de grup).
 • També els utilitzem per realitzar diferents tipologies de lectures : de la imatge, d’esquemes, de mapes…és un ampli fons de continguts i eines metodològiques.

S’haurà de vetllar pel ús correcte de projectors i pantalles.

ALS AMBIENTS I A L’INVESTIGUEM PER COMPRENDRE:

En aquesta franja de l’horari les habilitats TAC es desenvolupen de forma continuada i molt més autònoma per aquest motiu s’integren la:

 • Utilització d’ordinadors de forma autònoma als microespais de molts ambients.
 • Ús de la càmera fotogràfica  i gestió de la imatge a través de diferents programes per tal de compartir reflexions o processos en format digital.
 • Utilització de la càmera de vídeo i utilització de programes d’edició de vídeo per sintetitzar el procés vivencial.
 • Introducció de material d’aules de ciències digitalitzat als ambients d’ Alquímia, Bios i Gaia pel treball específic de ciències.
 • Edició del blog d’activitats d’ambients: hort, entrevistes,…

Secció 3. COORDINACCIÓ LINGÜÍSTICA

La coordinació LIC ha de vetllar pel seguiment dels objectius i acords establerts en el Projecte lingüístic del centre en tots els aspectes que fa referència: el paper de la llengua catalana com a eix vertebrador, el tractament de les llengües, tant les curriculars com les altres i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

Com a funció més important cal:

 1. Aprofundir en el Projecte Lingüístic a partir del traspàs d’informació entre les coordinadores de cicle i els membres de la comunitat educativa.
 2. Organitzar i coordinar amb els mestres del centre les estructures comunes del D142/2007 i els blocs de continguts de les diferents llengües.
 3. Liderar i vetllar el compliment del qualsevol projecte lingüístic aprovat pel centre (ILEC, AraEscric, Tenim la paraula,…).
 4. Vetllar per la implementació de les Lectures Intercicle i apadrinaments lectors.
 5. Estar informat de totes les propostes innovadores relacionades amb la llengua que el departament d´Educació per fer traspàs al claustre.
 6. Vetllar per l’ús d’un llenguatge inclusiu no sexista en tots els documents de centre i en les comunicacions amb l’entorn.

Secció 4. COORDINACIÓ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I PER LA SALUT

La coordinació de Prevenció de riscos laborals i per la salut ha de vetllar pel compliment i seguiment dels acords presos per evitar qualsevol risc laboral i per la salut establerts en els plans d’emergència i en la normativa vigent.

Correspon al personal coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. Les funcions que té són:

 1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei i de les Seccions de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció del centre.
 2. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres.
 3. Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.
 4. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i l’estructura.
 5. Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les revisions oficials.
 6. Promoure i fer el seguiment d’actuacions d’ordre i neteja.
 7. Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als Serveis Territorials el “Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”.
 8. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
 9. Promoure i potenciar la formació del personal treballador del centre dins d’aquest àmbit.
 10. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.
 11. Col·laborar amb el professorat dels diferents cicles, per al desenvolupament, dins el currículum de l’alumne, de continguts de prevenció de riscos.
 12. Vetllar perquè l’escola tingui la farmaciola o farmacioles en un lloc visible, fresc i sec, a l’abast del personal, tancada amb clau accessible als docents i pròxima a un punt d’aigua.
 13. Revisar periòdicament les farmacioles per tal de reposar el material i controlar-ne les dates de caducitat.
 14. Tenir la fitxa de situacions d’emergència i les instruccions bàsiques de primers auxilis i del contingut de la farmaciola en un lloc visible.
 15. Controlar que el centre estigui dotat de la senyalització correcta del pla d’evacuació.
 16. Sistematitzar reunions informatives sobre riscos laborals i per la salut i donar un temps exclusiu de dedicació al respecte.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta