ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

Secció 1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE. RETARDS I ABSÈNCIES.

Les entrades i sortides es faran  per la porta del C/ Joan de la Cierva, consergeria  serà la responsable d’obrir i vigilar aquest accés. En cas d’absència de consergeria l’administratiu serà el responsable.

En cas de pluja

L’obertura de portes tant a l’hora d’entrades com de sortides consergeria obrirà 5 minuts abans per evitar aglomeracions en  les zones de porxos. Els paraigües no es deixaran al centre, se´ls emportarà la família, exceptuant els de l’alumnat que està autoritzat per accedir al centre sense l’acompanyament de cap adult.

Entrades

Les classes comencen a les 09:00 del matí i a les 15:00 de la tarda. Les famílies acompanyaran els seus fills i filles a la porta de l’aula, l’alumnat aniran entrant a les seves aules a mesura que vagin arribant al centre, no es faran files.

Al cicle inicial i  a 3r de Primària les famílies acompanyaran i recolliran als infants fins a la porta de l’entrada de l’aula.

Les famílies de quart els acompanyaran fins el porxo i l’alumnat  pujarà a les aules per aquesta porta.

Els de cicle superior  tindran accés per la porta d’emergència que està al costat de 5èB. Els docents que no tinguin assignats el càrrec de tutoria es col·locaran en espais estratègics del centre (escales i passadissos) per vetllar per la bona convivència en els desplaçaments de l’alumnat per accedir a les aules.

Per nosaltres, la puntualitat és important perquè ens permet poder treballar l’acollida de tots els infants, tant d’educació Infantil com d’educació Primària. L’entrada es farà entre les 09:00 i les 09:15 de forma gradual i tranquil·la. En el moment d’acollida ens dediquem a: donar la benvinguda mirant als ulls a cada infant, fent les salutacions oportunes i dedicarem aquest temps a converses individuals, joc lliure, anticipació del

que passarà durant el dia (pla de treball /fet que els proporciona molta seguretat). Després del bon dia i bona tarda iniciarem el llegim, sessió d’especialitats, tallers o la sessió que hem acordat com a grup al pla de treball.

Què passa a partir de les 9:15 h

A les 9:15 h es tancaran la porta de fora al mateix temps que s’apagarà la música i per tant, si queda algun familiar dins del centre haurà de sortir en silenci, per la porta principal de Ronda Sta. Maria.

Si hi ha alguna família que no pot arribar a l’ escola en aquest horari (9 a 9:15 ) i es troba la porta d’entrada tancades, haurà de anar per la porta de Ronda Sta. Maria i consergeria portarà l’infant o infants fins a les classes corresponents. La família, en aquest moment, ja no pot accedir fins les aules.

En cas de reincidència en retards, es parlarà amb la família en les entrevistes personals, s’especificarà a l’informe de seguiment del procés d’aprenentatge com està afectant a l’adaptació al grup, a l’escola i al desenvolupament correcte del procés a avaluar pel professorat.

Acollida de Matí

Els alumnes que van a acollida al matí (l’horari és de 7:30 a 9:00h ) entraran a l’escola per la Porta de Ronda Sta. Maria dins el seu horari habitual. Aquest horari serà flexible segons les necessitats de la família.

Les monitores responsables d’aquest servei seran les encarregades de portar els infants a les aules a les 8.50 i hauran de restar en aquestes fins que hagi arribat un docent que intervingui amb el grup-classe.

Les famílies que no utilitzin aquest servei les entrades sempre les hauran d’efectuar pel C/ Joan de la Cierva.

Sortides

Les portes s’obriran puntualment a les 12.30 i a les 16.30, deu minuts abans sonarà una música per avisar a les aules que s’efectuï la recollida i endreça de l’aula. Les famílies vindran a recollir als seus fills i filles a les portes de l’aula. Un cop entregat l’alumnat a les famílies o persones autoritzades, no hi haurà cap persona del centre que vetlli per les criatures a les zones de pati; per tant cada família haurà d’efectuar la sortida cap a la porta de Joan de la Cierva on a les 12.45 i 16.45 es tancarà l’accés.

Si alguna família deixa lliurement jugar al seu fill o filla al pati, o es produeix un retràs en la sortida perquè es produeix una conversa entre famílies i es produeix un accident o incident recordarem a les famílies que estaven sota la seva responsabilitat i que els han de controlar.

Els alumnes del centre es poden recollir sense problema, pels seus pares i mares o tutors legals, si s’escau. En aquest que aquest no puguin fer-ho hauran d’emplenar una autorització degudament signada. Les persones  autoritzades prèviament que recullin a l’alumnat han d’estar identificades pels mestres amb la comprovació del NIF personal de la persona autoritzada. Mai s’entregarà  un infant a una persona desconeguda o no autoritzada. Cada tutora ha de tenir les autoritzacions signades i guardades a les gavetes metàl·liques que es troben en cada aula.

En cas que s’hagin de venir a recollir, de forma esporàdica, per qualsevol altre persona (avis, familiars o amics de la família …), per que a les persones autoritzades li passa algun problema sobtat els pares i mares han d’avisar telefònicament a la tutora del seu fill o filla o bé directament a direcció que transmetrà la informació als/ a les tutors/es.

En cas de no recollir-los a l’hora (deu minuts després de l’hora de sortida), trucarem a la família i, després, acompanyarem els infants a la ludoteca. S’avisarà d’aquesta circumstància a qualsevol membre de l’equip directiu.

Els alumnes de cicle superior que hagin estat autoritzats per les famílies podran marxar sols a casa en finalitzar les classes.

En el cas que alguna família demani autoritzar a un menor d’edat a recollir al seu germà o germana  caldrà orientar-los a parlar amb la direcció que serà la que valorarà la petició.

Protocol per a la recollida dels infants per part de les famílies on s’hagi produït una separació conjugal

En les famílies que s’hagi produït una separació conjugal, des del primer moment, que acorden uns torns de custòdia dels seus fills i filles, ja sigui verbalment en els primers dies o a nivell oficial quan ja han obtingut la sentència del jutge, cal que ho comuniquin d’immediat a les mestres dels seus fills i filles i a Direcció.

Si és un acord verbal, cal que facin un redactat escrit i signat per ambdues parts on expliquen les clàusules de la custòdia, els dies que els recolliran un o l’altre i altres aspectes d’interès.

Si tenen la sentència judicial, cal entregar una còpia a Direcció per tal de guardar-la a l’expedient de l’alumne i informar a la mestra del seu fill i filla d’aquesta sentència.

En cas de la recollida dels seus fills o filles per qualsevol persona diferent caldrà de seguir els mateixos passos que els altres pares i mares, però sempre de forma escrita.

En el cas de famílies amb una situació extraordinària que existeixi sentencia judicial, el centre donarà els infants, seguint els acords de la sentència, si la família l’ha entregat al centre. La primera setmana d’inici de les classes després d’un període vocacional (inici de setembre, nadal, setmana santa), si la família no informa al centre del calendari pactat prèviament entre pare i mare de qui ha de fer les sortides de divendres l’infant s’entregarà al primer progenitor que vingui. No es responsabilitat del centre ser coneixedora de tots els acords interns de cada família. En cap cas, l’escola farà de mediadora entre ambdues persones. Serà responsabilitat dels progenitors presentar al centre el calendari d’ambdues part adjuntant un escrit signant l’acord entre ells.

Alumnat que marxen sols a casa

Tot i que considerem que és un moment molt important per l’infant, la recollida per part de la seva família, a partir de Cicle Superior de Primària, podran marxar sol a casa si la família ho demanen i autoritzen. Caldrà que facin una autorització escrita, model que podran demanar a secretaria, i entregar al tutor o tutora. Aquesta autorització es guardarà en l’expedient de l’alumne. La decisió de la família comporta la responsabilitat del que pugui fer els seu fill o filla des de que surt de la porta del recinte escolar.

Sortides del infants que utilitzen els servei de menjador, extraescolars i ludoteca

L’alumnat usuari de menjador, ludoteca de tarda i d’extraescolars, seran recollits per les seves monitores abans de la sortida de la jornada. A cada classe hi haurà una llista amb la relació dels usuaris fixes dels diferents serveis (ens hem d’assegurar que la coordinadora del servei ens doni aquesta informació). Des del menjador, ens informaran dels usuaris esporàdics.

Els alumnes que es queden a la ludoteca o extraescolars a la tarda (l’horari és de 16:30 a 18:00h) les famílies els recolliran per la porta de servei que està al costat del menjador de Ronda Sta. Maria dins el seu horari habitual.

Aquests serveis estan gestionat per l’empresa MALEC, contractada per l’AFA.

Retards i absències

Es farà un registre diari, tant al matí com a la tarda al full d’absències i retards que facilitarà l’administratiu del centre a cada aula que serà necessari per activitats com el pla d’evacuació recollit al protocol normatiu de riscos laborals. En aquest full també es recollirà els retards.

A més a més diàriament (matí/tarda) també emplenarem la pestanya d’absències justificades o no a l’app Dinantia. Les faltes no justificades arribaran a un dels dos progenitors i en cas de famílies separades arribarà a pare i mare.

Als informes de l’alumnat tant el de gener com el de juny s’especificarà el còmput total de les absències realitzades al quatrimestre.

És obligació de les famílies informar de la causa d’absència d’un infant a l’escola. En cas que això no es faci, les mestres tutores han de trucar a la família per informar-se. En el cas de cicle superior, tenint en compte que venen sols a l’escola, s’hauria de trucar el primer dia d’absència. En la resta de cicles,  podem esperar al tercer dia.

Retard en la recollida dels alumnes a la sortida del centre

En el moment que es tanquin les portes a les 12.45 /16.45 i no s’hagi produït la recollida de l’infant es trucarà a la família per avisar-la que es quedarà en el servei de menjador o ludoteca i la família s’haurà de fer càrrec de les despeses que això comporta. En cas de no poder-se comunicar amb cap persona encarregada de la recollida de l’infant, tal i com ho especifica cada família en el full d’autoritzacions de recollides, les tutores deixaran l’alumne a càrrec d’algun membre de l’ equip directiu, ja que en cap cas un alumne no es pot deixar sol.

Quan es produeixi un retard fora de l’horari màxim de ludoteca (18.00) i un cop esgotat, sense efecte, els intents de comunicació amb els tutors legals o altres familiars de contacte i transcorregut un marge de temps prudencial (15min), la persona de  l’equip directiu decidirà quan informar telefònicament de la situació a la policia local (hora de marge). Acordarà la fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia en cas que el temps d’espera s’allargui. En cas de continuar produint-se alguna dificultat, de posar-se en contacte amb la família es posaran en contacte amb la comissaria dels mossos d´esquadra corresponent, que gestionarà la diligència oportuna.

En el cas d’un retard en la recollida tant dels infants que es queden a les activitats d’extraescolars o ludoteca, la persona responsable del servei trucarà a la família i si no hi ha resposta informarà a la responsable dels serveis extraescolars del fet i aquesta avisarà a la direcció del centre que haurà d’explicar la situació a la policia local.

La reiteració freqüent d´aquests fets amb una mateixa família, es tractarà a la comissió Social del centre. En la mesura que comporti una manca d´assumpció de les responsabilitats de custòdia dels menors que li correspongui, s´ha de tractar de manera similar als supòsits d´absentisme.

En darrer terme, la direcció del centre comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. D´aquesta comunicació, n´ha de quedar una còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d´Educació.

A criteri de la direcció del centre, si no s´ha solucionat efectivament la reiteració de recollides tardanes desprès de la comunicació als serveis socials del municipi, la direcció  del centre n’ informarà a la direcció dels Serveis Territorials.

Absentisme escolar

L´absentisme és la no-assistència reiterada i no justificada de l´alumne en edat d´escolarització obligatòria al centre educatiu en què està matriculat.

MESURES LEGALS:

Quan es detecta un cas d´absentisme escolar, el centre educatiu s´ha de posar en contacte amb el pare, mare o tutor legal per tal d´informar-los de la situació i recordar-los l´obligació de vetllar per l´escolarització correcta dels fills i filles.

Si d´aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del centre educatiu ha de comunicar per escrit la situació d´absentisme als serveis socials del municipi. D´aquesta comunicació, n´ha de quedar una còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d´Educació.

Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d´absentisme, la direcció del centre educatiu n´ha d´informar a la direcció  dels Servei Territorials, per tal que ho posi en coneixement de la Direcció General d´Atenció a la Infància i l´Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Familiar.

Alumnes il·localitzables

En el cas d´alumnes il·localitzables que consten com a matriculats al centre educatiu però que no es pot contactar amb la família, la direcció del centre informarà a la direcció dels serveis territorials per comprovar un possible canvi de matrícula no notificat i determinar, si escau, donar de baixa d´ofici l´alumne. La direcció del centre informarà als serveis socials perquè facin les actuacions oportunes.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta