PRINCIPIS PEDAGÒGICS

La nostra tasca educativa té com a repte afavorir que els infants es desenvolupin de forma harmònica i interioritzin tot un seguit de valors.

ENS DEFINIM COM UNA ESCOLA OBERTA AL MÓN EN LA SEVA QUOTIDIANITAT…

 • que parteix de la mirada atenta cap als  infants, creant un entorn coherent, que respecta els processos de vida i l’etapa evolutiva de cada criatura.
 • que fomenta l‘autonomia, l’autoregulació i l’autoestima dels infants.
 • que entén els límits des de l’amor i el respecte, la cura de les persones com a base per a la seguretat emocional i la bona convivència.
 • que parteix de metodologies actives, globals i significatives, i té en compte els interessos i necessitats dels infants.
 • que ofereix un temps i un espai perquè els infants puguin descobrir i desenvolupar les intel·ligències múltiples: lingüístiques, lògico-matemàtiques, intrapersonal, interpersonal, naturalista, musical, espacial i visual i cinètico-corporal.
 • que valora i accepta la diversitat com un fet natural que aporta riquesa.
 • participativa i comunitària, una escola de totes i per a totes. On totes les persones que forman part  de la comunitat educativa participen i s’impliquen. Tothom hi té un lloc i hi ha un lloc per a tothom.
 • que cerca la qualitat dels espais, ambients i materials.
 • amb un espai equilibrat  per la pedagogia de les emocions i els aprenentatges basats en la quotidianitat. On es pensa, es dialoga, es discuteix i es treballa amb la voluntat de reconciliar allò que un sap amb allò que desconeix (afectius, relacionals i emotius).
 • que viu l’entorn com a quelcom propi, un espai més que hem de cuidar. Un espai ric en aprenentatges que cal descobrir i aprofitar.
 • que acompanya als infants a ser crítics, respectuosos, responsables de sí mateixos i conscients del seu aprenentatge i de que formen part d’un col·lectiu que ens uneix com ESCOLA.

 

Volem aconseguir els principis pedagògics abans esmentats, portant a terme una sèrie d’actuacions a nivell organitzatiu,  que té present tota la comunitat  educativa.

Alhora ens reafirmem com a escola que acompanya a les criatures per l’aprenentatge de la vida.

” L’educació no és la preparació per a la vida; és la vida mateixa”

John Dewey

Una escola oberta al món amb una mirada atenta