MATEMÀTIQUES PER COMPRENDRE EL MÓN

Quan parlem de matemàtiques, sovint ens ve  a la ment només un tipus d’activitat, sobretot aquella que és repetitiva per tal d’adquirir una destresa que només s’aconsegueix a base de repetició. Ara bé les matemàtiques són un MÓN ric i variat, per descobrir la realitat que ens envolta.

Per tal de descobrir aquest món, a l’escola vivim les matemàtiques des de diferents camins.

Als reptes d’aula treballem activitats matemàtiques que fomenten les competències matemàtiques que els infants han d’assolir.

Cal donar prioritat al treball amb contextos reals des dels primers cursos per garantir que, al final de l’etapa, l’infant pugui ser capaç de reconèixer les matemàtiques implicades en la realitat i fer ús dels seus coneixements.
Currículum ED. Primària

Generem un clima d’aula on es proposen reptes, es dona prou temps per afrontar-los (individualment i en grup) i es genera confiança per atrevir-se. S’accepten diverses racionalitats i veiem l’error com a font d’informació i una oportunitat.

Pensem que l’aprenentatge matemàtic es dona quan és:

  • Rellevant
  • Significatiu
  • Necessari i útil

L’aprenentatge va més enllà de les matemàtiques, ja que l’aprenentatge el veiem que es dona com una resposta de les comunitats humanes per la passió de comprendre el món. És un aprenentatge social.

Li donem molta importància a la conversa com a font de coneixement. Ens regim per la dialèctica i cultura matemàtica.

Considerem que qualsevol moment de la vida a l’aula és generador d’activitat matemàtica:

Converses, comentaris de l’alumnat, provocacions de la mestra, l’organització de l’aula, una lectura,  la planificació d’una sortida, l’hort, les festes d’escola, el dia de la fruita,…

https://photos.app.goo.gl/zNvjSHdcbYBuA14Z9

A la realitat apareix tot, per tant treballant situacions quotidianes treballem les 10 competències matemàtiques. Prioritzem pel context els continguts de Mesura, Estadística i Relacions i canvi els altres els treballem implícitament a partir d’aquests.

Fem ús de materials manipulables, visuals i les TAC per afavorir l’experimentació, el raonament i la comprensió.

Pensem que no són els materials per ells mateixos els que generen coneixement, sinó que és l’acció dels infants sobre els materials la que el produeix, sobretot quan és empesa per la necessitat de resoldre un problema.

Li donem ús matemàtic al material que tenim al nostre voltant i tenim a l’abast cert material específic.

Les operacions bàsiques les treballem a partir d’algorismes transparents basats en el coneixement del sistema de numeració decimal, a la comprensió de les operacions efectuades i a les propietats que s’estableixen entre els nombres. 

El coneixement i consciència de les estratègies de càlcul escrit i mental es desenvolupen a través de propostes guiades amb l’ús de material manipulatiu específic que faciliti la comprensió a l’infant per poder acompanyar-lo cap a l’abstracció.

Compartim estratègies de càlcul per tal de valorar les diferents maneres de calcular, per enriquir-nos i per anar integrant les que ens facilitin el càlcul en altres contextos en els quals puguem fer connexions dels aprenentatges compartits.

Setmanalment incorporem  una sessió que anomenem matemàtiques amb les mans on creem uns espais de treball per potenciar l’aprenentatge de  coneixements   específics de numeració i càlcul, de lògica, de geometria o d’estadística.

Plantegen activitats per racons amb el suport  de dos mestres  a l’aula i d’un material comú per la Primària , així com d’altre de creat depenent dels continguts matemàtics de cada cicle.

Les mestres hem fet formació interna de centre al voltant de l’ús d’aquest material amb l’acompanyament de la Lara Giménez especialitzada en aquesta metodologia i membre del grup CAIEV.

Aquest material ha estat compartit amb les famílies a través de tertúlies matemàtiques amb el suport de la mateixa formadora del grup de mestres.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta