MIRADA ATENTA I RESPECTUOSA

El rol dels adults i professionals que treballem a l’escola, es basa en l’acompanyament dels infants i no en la transmissió de coneixements i normes. No incidim en la manera de fer dels infants. Som al seu costat, presents, observant i mantenint la seva llibertat de ser i de créixer emocionalment.

En aquest sentit, per a nosaltres és vital en primer lloc, el coneixement d’un mateix, que consisteix a escoltar-se per poder cuidar amb presència els infants. La mirada sistèmica i respectuosa dels infants de l’escola, l’infant vist en la seva globalitat i com a part de la seva història familiar, així com entendre que cada infant és diferent i per tant les seves necessitats també ho són.

És fonamental per a les mestres que som a l’escola anar creant els vincles que ens uneixen amb les criatures i ens ajuden a caminar al seu costat en aquest procés de maduració i aprenentatge.

La qualitat del procés d’ensenyament – aprenentatge a l’educació infantil i primària passa per la qualitat de les relacions que s’hi estableixen. Per aquest motiu situem l’infant com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

En la tasca d’acompanyar aquest procés centrem la nostra tasca en enfortir els vincles amb els nostre alumnat; som sabedores de que la relacions que s’estableixen amb cada un d’ells és un fort condicionant en l’aprenentatge i el desenvolupament.

Com a equip entenem que la base per treballar amb els infants des del respecte és l’establiment d’una relació sana, lliure de judicis, per tal que el procés sigui òptim.

Apostem per la “pedagogia del quotidià”. Entenent aquesta quotidianitat com a moments educatius en tota la seva amplitud. La vida, el dia a dia, presenta en cada situació oportunitats d’aprenentatge i com a escola respectuosa, donem temps i espai i els posem en valor.

Aquest posar en valor el concretem amb:

Donar-se temps .

Fer menys per fer millor.

Concebre que l’educació és en tots els moments, no la podem parcialitzar.

Programar per situacions. Problematitzar per arribar a voler enfrontar-se a reptes individuals i comuns.

Provocar pensament.

Enriquir contextos.

Fer reflexionar sobre els processos més que no pas productes.

Autonomia acompanyada.

Parlar menys, escoltar més.

Un ambient pensat fa pensar.

Discutint s’aprèn.

Divertir-se escoltant.

L’acompanyament de les mestres en aquest camí d’aprenentatges el centrem en una observació directa i contínua coneixent de manera molt propera els processos dels infants, identificant en quin moment estan, i sabent com hem de plantejar el pas següent per garantir que sigui un aprenentatge significatiu.

Aquesta observació directa, permet que tots els espais de l’escola: Aules, ambients, passadissos i espais exteriors, estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es generi atenent els objectius de  les dues etapes (Infantil i Primària) posant atenció a la vida i la transformació de cada  grup i de les propostes educatives.

El fet de tenir els materials exposats a disposició i a l’abast, permet que cada infant sigui el gestor dels seus propis processos de desenvolupament en el coneixement amb un adult que l’acompanya.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta