ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

Els criteris per fer els diferents grups d’un mateix nivell són:

  • Data de naixement.
  • Assistència o no a la llar d’infants (a P3).
  • Llengua materna.
  • Traspàs d’informació de la llar d’infants.
  • Alumnes amb NESE.
  • Alumnes de la Comissió social.

Els agrupaments es poden revisar i fer-ne de nous en qualsevol moment de l’escolaritat.

A l’escola valorem que els grups són un aspecte flexible i que és positiu adaptar-los a les necessitats pedagògiques i emocionals dels alumnes que els formen. Per aquest motiu, hem fet servir una de les eines pedagògiques de les quals disposem per tal de millorar el rendiment i atendre a la diversitat dels alumnes de dos grups del mateix nivell. Els criteris que fem servir per a fer els reagrupaments seran les NESE, la maduresa, l’estat emocional, la parla habitual (català o castellà), les actituds, la quantitat de nens i nenes, el nivell de llenguatge…

L’equip de mestres i altres professionals que treballem amb ambdós grups (tutores, especialistes, cap d’estudis, psicòloga de l’EAP) poden arribar a prendre la decisió de fer canvis per tal d’afavorir una millora en el desenvolupament dels alumnes en tots els aspectes tant en l’aprenentatge com en la vessant emocional.

Quan es fa un reagrupament es pretén encertar en aquesta decisió i anar un pas endavant en la nostra tasca educativa .

Una escola oberta al món amb una mirada atenta