AMBIENTS

Creem uns ambients amb una estètica cuidada i respetuosa pensant en les necessitats evolutives dels infants.

En ells incorporem espais i microespais on s’integren material i propostes de moviment, de construcció, de joc simbòlic, d’experimentació i descoberta molt pensades per a induir l’elecció lliure i l’acció  dels infants en interacció amb els altres i el material.

A través de l’observació directa dels infants, registrem les accions en documentacions. Aquestes documentacions són compartides, interpretades i analitzades per l’equip de mestres a les sessions en les que parlem d’ infants.

La mirada atenta de les accions infantils ens ajuda veure quines són les seves potencialitats, les seves inseguretats per l’acompanyament respectuós. A la vegada ajuda a interpretrar com van assolint capacitats bàsiques, enteses com una combinació d’habilitats, coneixements conceptuals i actituds adequades al context que creem pels infants.

Volem potenciar l’assoliment de les competències bàsiques i l’adquisició de coneixements d’una forma activa i motivadora.

Les propostes manipulatives que compartint amb el grup d’infants potencien:

 • La manipulació dels objectes i materials per tal d’activar la seva pròpia capacitat mental i processos cognitius.
 • La motivació intrínseca.
 • La creativitat.
 • La contextualització i significació propera i real.
 • La confiança en les pròpies possibilitats.
 • El joc i l’experimentació.
 • L’adquisició de recursos aplicables a altres situacions quotidianes.
 • La iniciativa per superar nous reptes.
 • El treball de forma cooperativa, arribant a acords entre els infants, compartint els aprenentatges i respectant i valorant les aportacions de tothom.
 • La reflexió sobre el seu procés d’aprenentatge a fi de millorar-lo conscientment.
 • L’argumentació i la comunicació.
 • L’autoregulació
 • L’autonomia

“Ajuda’m a fer-ho per mi mateix”

Maria Montessori

Per aconseguir aquests aprenentatges l’Equip Dosent  juga un paper molt important,  ja que:

 • Dissenya i organitza espais, microespais i materials per tal de provocar processos d’aprenentatge, descobertes i assoliment de capacitats bàsiques adequats a les edats.
 • Gestiona el temps de les sessions per tal de poder realitzar correctament les rutines d’entrada i sortida, garantitzant el temps necessari per la realització de les activitats específiques de l’ambient, l’endreça i l’intercanvi grupal de les descobertes realitzades.
 • Potencïa l’ús de la llibreta d’ambient per  ajudar a l’ alumnat a estructurar-se en els processos: Pensar- Actuar -Comunicar.
 • Acompanya a l’infant per a què incorpori aquesta llibreta com a eina de camp i així poder millorar els processos d´investigació autònoma i l’autoavaluació.
 • Incentiva a l’alumnat per tal que es produeixi un traspàs a l’ aula dels processos viscuts a l’ambient a través de la informació que ha registrat a la llibreta.
 • Interactua de forma directa amb els grups, provocant conflictes cognitius que facin avançar als infants en el seu progrés personal, a través de preguntes.
 • Potencia i valora les descobertes i intervencions dels infants per afavorir la confiança en les pròpies possibilitats.
 • Observa i registra per tal de fer un seguiment individual: amb un suport fotogràfic i escrit .

“La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar”

Ernest Renan

Els ambients proposats per l’ Equip Docent de l’escola són els següents:

A Educació Infantil :

P-3 hi ha 4 ambients:

Pas a pas, descobrim, com et sona i creart.

P-4/P-5 hi ha 7 ambients:

Bambolina, Atelier, Acústic, Juguem, Girola,  Gaia i Cosmos.

A  Educació Primària els ambients estan classificats en dos itineraris: Itinerari lingüístic-artístic i Itinerari científic-matemàtic.

Cicle Inicial amb 7 ambients:

Atelier, Ens expressem, Logos, Juguem, Bios, Alquímia i Construïm.

Cicle Mitjà amb 7 ambients:

Atelier, Bios, Alquímia, Som periodistes, Som emprenedors, Àgora i Construïm

Els infants tenen una llibreta de camp on registren els processos d’aprenentatge compartits. Les llibretes s’acompanyen amb documentacions fotogràfiques dels processos.

Aquest vídeo dona visibilitat als ambients i espais de Primària de l’itinerari científic i a alguns dels processos compartits a l’article.

Els infants conduieixen les seves indagacions formulant-se hipòtesis que van contrastant i reformulant amb les investigacions pròpies i  de la resta del grup; sempre amb l’acompanyament atent de la mestra.


VISITA ALS AMBIENTS

Un cop al curs es realitza la visita dels ambients on les famílies experimenten d’una forma activa les propostes didàctiques que realitzen els infants cooperativament amb els companys i companyes del cicle.

TALLERS AMB FAMÍLIES PER COMPARTIR METODOLOGIA D’AMBIENTS

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta