AVALUACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

AVALUACIÓ * concretar reunions amb escola / AFA /empresa

Del servei de menjador es van realitzant diferents tipus d’avaluació.

Avaluació mensual: AFA, Direcció escola, empreses  i coordinadora del menjador.

Avaluació Continuada: L’avaluació continuada es realitzarà en tres moments.

Una part d’aquesta avaluació la realitzen els monitors/es a través de les comunicacions diàries i setmanals que es fan als infants de P3, P4 i P5.

El monitoratge valora diàriament amb la coordinadora del servei  de migdia/menjador com ha anat el servei. En aquesta valoració també es  té en compte indicadors com adaptació de l’activitat que han portat a terme, l’assoliment dels objectius, la coordinació entre els  monitors/res i els possibles conflictes que hagin observat amb el grup d’infants.

A finals de cada trimestre hi ha una reunió d’equip de monitors/es per tal d’avaluar i valorar el trimestre sencer, preparar el proper trimestre i les activitats que es durant a terme. Així també, com resoldre possibles conflictes que hagin anat detectant. En aquesta trobada també es posaran de manifest les dificultats o aportacions realitzades per les famílies per tal de poder incloure canvis.

Es valorarà positivament poder mantenir una reunió amb l’escola a final de cada trimestre per saber, de la mateixa forma, les opinions administratives i incorporar les modificacions que es creguin oportunes. Vetllant sempre per mantenir la línia d’escola.

A finalitzar el curs  es passa un informe a les famílies sobre la progressió de l’Infant en la franja de migdia/ menjador: assoliment dels objectius, comportament en el grup, seguiment de les activitats, etc.

Avaluació FINAL.

Una cop finalitzat el curs, tindrà lloc una reunió amb tot l’equip de monitoratge, amb el mateix format que les anteriors.  Es farà un buidatge d’aquelles informacions més rellevants que cal tenir en compte, amb l’objectiu de realitzar una proposta de menjador per l’any següent que millori la d’aquest any.

Caldrà tenir en compte indicadors tal com assoliment dels objectius, coherència condicionants-objectius-activitats; infraestructures, material, centres d’interès; equip de treball per grups, equip directiu, relacions amb les institucions, relacions amb les famílies, satisfacció dels implicats (famílies, infants, equip de monitoratge, equip directiu,…).

Aquesta servirà com a base per la redacció del projecte de l’any següent, si es creu convenient i serà l’inici de l’avaluació diagnòstica del proper any. En aquest moment, també es realitzarà una reunió amb la direcció de l’escola i l’AFA per conèixer l’opinió d’aquest sobre els serveis prestats per MALEC.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta