COMPROMISOS PER PART DELS INFANTS

COMPROMISOS PER PART DELS INFANTS.

Els infants, al principi de cada curs, elaboren a la “taula rodona d’aula” quines  són les actituds, els valors que hem de mostrar per tenir cura de les persones amb les que convivim al centre, des de tots els àmbits: aula, parelles intercicle, ambients, franja d’investiguem per comprendre, passadissos, esbarjo, menjador, secretaria, consergeria, personal de neteja i famílies.

La cura de les persones és l’eix vertebrador del projecte de convivència del centre i sobre el qual reflexionem de forma continuada. Aquests acords establerts a la “taula rodona d’aula” es fan arribar a la taula rodona d’escola a través dels delegats i delegades, que es trien a través d’un procés democràtic escollit pel propi alumnat, (moltes vegades és el primer repte que porten a terme a l’inici de cada curs escolar).

La taula rodona d’escola és el canal de participació a través del qual els nostres infants ens fan arribar la seva veu.  És un espai de diàleg pensat  per plantejar les seves preocupacions, expressar les seves opinions i idees, fer propostes, arribar a acords, resoldre conflictes, establir normes de convivència…

En aquest sentit, tot el que passa al pati ocupa una gran part del temps d’aquestes reunions,  la convivència, el joc i la cura dels espais i les persones prenen especial rellevància en aquestes trobades.   Des d’una “taula rodona” es va canalitzar la inquietud i necessitat de transformar l’espai del pati de manera que l’estona d’esbarjo fos una veritable oportunitat d’aprenentatge que donés resposta a la diversitat de  criatures, començant així el projecte pati.

El projecte es va dur a terme a través d’un procés participatiu i de treball en xarxa de tota la comunitat educativa.  Després d’una diagnosi dels espais i dels seus usos, es va passar a la reflexió i l’elaboració del disseny del pati que volíem. Un grup d’alumnes representats van presentar el projecte a l‘Ajuntament de la nostra ciutat acompanyat d’una demanda de cessió d’un espai municipal per ampliar el pati amb una zona verda. Amb el compromís de tota la comunitat educativa i l’administració, vam passar a l’acció creant els espais dissenyats i concretant els usos i materials.

Els objectius principals d’aquest projecte ha estat la diversificació d’espais i propostes que donin resposta a les diferents necessitats i interessos dels infants, la millora de la convivència i la participació de tots els agents educatius.

És un projecte viu en constant revisió i transformació. En l’actualitat, continuem revisant les relacions i els jocs que s’esdevenen en aquest espai des de la perspectiva de gènere, així com reflexionant sobre la mirada de l’adult a l’hora d’acompanyar la resolució positiva del conflicte i la singularitat de cada criatura.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta