PERSONAL ADMINISTRATIU

FUNCIONS DEL PERSONAL ADMINISTRATIU

Article 108 – Llei d’Educació

Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d’administració (o cos administratiu), adscrit als centres educatius:

– Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.

– Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials. acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…

– Gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.

És el professional que col·labora amb l’equip directiu en les tasques de gestió i administració de l’escola.

Correspon a l’administratiu/va gestionar el procés d’inscripció i matriculació dels alumnes, els documents acadèmics (llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, certificats…), la comunicació d’avisos oficials, etc. També és l’encarregat d’atendre les consultes, telefòniques o presencials, sobre temes administratius. Així com col·laborar en la gestió econòmica del centre i, col·laborar i fer el seguiment de la gestió administrativa del servei de menjador.

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:

 • La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes,
 • La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…, la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.
 • Arxiu i classificació de la documentació del centre.
 • Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació).
 • Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions,
 • Gestió informàtica de dades a l’Esfera.
 • Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre.
 • Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…).
 • Realització de comandes de material, comprovació d’albarans…, d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre,
 • Manteniment de l’inventari en excel del mobiliari.
 • Control de documents comptables simples.

La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques d’aquest, la realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta