CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.
Les persones representants del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

  • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).
  • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, 16.7.2009).
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006).

Representants de la nostra escola

Nom Càrrec
Mª José Giraldo Presidenta
Ana Canóniga Secretària
Tania Milán Equip Directiu
Anna Comas Mestres
Carolina Nicolàs Mestres
Anabel Romero Mestres
Àngel  Asensio Mestres
Cristina Angulo Mestres
Yaiza Casanellas Mestres
Noemí San José Representant Mestres SIEI
David Monterde Famílies
Vannessa Chaves Famílies
Laura Peláez Famílies
Rocio Bote Famílies
Laura  Moreno Famílies
Patricia Cañada Famílies
Esteban Díez Personal Administració i Serveis
Maria Miguel Associació de Famílies d’Alumnes
Daniel González Ajuntament

Una escola oberta al món amb una mirada atenta