MENJADOR

El Projecte de Menjador, forma part de la filosofia i la manera d’acompanyar a l’escola, en tots els moments i en totes les franges, tan les lectives com les no lectives. Entenem l’acte de menjar com un moment que no només comporta un procés nutritiu, sinó que ha d’estar vinculat a sensacions de satisfacció i plaer, de relacions afectives, d’identificació social i que, tot i que l’acompanyament principal ha d’estar en el nucli familiar, l’escola esdevé un espai habitual on molts infants dinen cada dia. Des del nostre punt de vista, l’acompanyament a l’espai de migdia ha de ser des d’una cura i un respecte molt profunds envers la infància, sense pressions ni coercions, i ha de tenir en compte l’autoregulació i l’autonomia. El moment de l’àpat es duu terme a les aules dels infants en l’ Etapa Infantil i l’allarguem al primer cicle de la Primària, amb la voluntat d’evitar un espai massificat on un nombre massa gran d’infants dinin a la vegada; en aquest sentit, per coherència amb la nostra mirada, cal que el moment de l’àpat sigui relaxat, amb un clima acollidor i amb un acompanyament proper amb adults de referència clars per les nenes i pels nens.

L’espai educatiu del menjador inclou un temps d’àpat i un temps de lleure.  Els objectius principals del projecte de lleure són:

  • la diversificació d’espais i propostes que donin resposta a les diferents necessitats i interessos dels infants.
  • la cura de les persones i la mirada atenta
  • la participació de tots els agents educatius

Concretament a Ed. Infantil després del temps d’àpat integrem l’espai de migdiada obert a tots els infants, generant espais tranquils a les aules que donen la possibilitat de descans dels infants que ho necessitin.

Per tant, i de manera resumida, destacar que entenem el menjador escolar com un espai de plaer i de comunicació, on es cuida la calidesa de l’espai i dels materials, es té molt en compte l’infant i les seves necessitats autèntiques en relació a l’alimentació. És per aquest motiu que aspectes tant importants d’aquesta franja, com l’autonomia, l’autoregulació, l’acompanyament emocional, la confiança amb els infants, l’escolta de l’adult, l’emoció com a part activa de l’àpat, els moments quotidians que construeixen vincles, l’acollida, el clima relaxat, el moment individual i les necessitats de cada infant… són molt respectats.

És un projecte viu en constant revisió i transformació. En l’actualitat, continuem revisant les relacions i els jocs que s’esdevenen en aquest espai des de la perspectiva de gènere, així com  la mirada de l’adult a l’hora d’acompanyar la resolució positiva del conflicte i la singularitat de cada criatura. Pensem que perquè es doni un joc lliure enriquidor cal crear les condicions tant pel que fa a l’espai i la particular disposició dels objectes, com pel que fa a l’actitud dels adults propers als infants.

Per tal de cohesionar el grup l’equip de lleure planifiquen  propostes de grup als espais del pati assignats als grups estables. Pels dies de pluja es planifiquen activitats interiors  relaxades seguint les mesures de PROCICAT. Totes aquestes activitats es regeixen per la normativa de centre dins del marc organitzatiu de la COVID-19 i el PdCv seguint els criteris d’inclusió i coeducació.

L’horari de menjador és de 12.30 h a 15.00 h. El preu de cada dinar està en funció de si es queda a dinar de forma fixa o esporàdica. Tanmateix per tenir informació tots els matins de 9.00 h a 9.30 h hi ha un membre de l’equip responsable de menjador a la secretaria del centre.

A l’inici de setembre  la coordinadora de menjador recull les inscripcions via Dinantia per a la gestió dels serveis oferts.

Al menjador es continua vetllant pel projecte d’Escola Verda i per tant es segueixen els acords de reciclatge (orgànica i plàstic).

L’alumnat de CM  CS dinen en 2 torns vetllant per l’organització de cinc espais de taules distribuïts pels infants de cada grup de convivència.

En aquest enllaç podeu consultar el pla de funcionament del Menjador Escolar amb les mesures instades per PROCICAT.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta