CONSERGERIA

FUNCIONS CONSERGERIA

Les tasques d’aquest servei en el centre escolar, a nivell general, es desenvolupen integrades en quatre àmbits d’actuació:

 • Àmbit de manteniment
 •  Àmbit de consergeria
 • Àmbit de recepció

Àmbit de cooperació i assistència al funcionament del centre.

ÀMBIT DE MANTENIMENT

Control del manteniment de les instal·lacions del centre efectuant:

 • Revisions de diferent periodicitat de totes les instal·lacions de l’equipament per tal de prevenir, detectar, i valorar les avaries/incidències.
 • Comunicació de les avaries seguint els protocols establerts i tenint al dia els fulls d’avisos de manteniment.
 • Atenció al personal de reparacions (detecció i revisió avaries).
 • Actuar personalment en la resolució de reparacions senzilles a l’abast dels seus coneixements i de l’equipament de què disposa.

ÀMBIT DE CONSERGERIA.

 • Realització de l’obertura i el tancament de l’edifici així com el control de pas i presència dels usuaris seguint el protocol de regim intern del centre.
 • Realització de l’obertura i el tancament dels sistemes d‟ il·luminació, alarma i altres que s’escaiguin segons protocol de funcionament del centre.
 • Organització, control i distribució del caixetí de claus del centre.
 • Atenció, control i distribució de la correspondència i paqueteria del centre.
 • Atenció i control dels serveis externs de recollida selectiva i mobles vells.
 • Coneixement, aplicació i participació en els programes establerts d’actuació en cas de emergència, evacuació, confinament o d’altres protocols com ara el d’estalvi energètic.

ÀMBIT DE RECEPCIÓ.

 1. Atenció als usuaris interns del centre (mestres, alumnes, AFA, servei de cuina, activitats…) i als usuaris externs (famílies, visites, serveis externs…) resolent situacions de:

– Subministrament i distribució de material, documentació o notes informatives.

 • Vehicular peticions de l’àmbit de manteniment o consergeria.
 • Acolliment / recollida /acompanyament d’alumnes /famílies/visites segons protocol establert del centre.

ÀMBIT D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ AL FUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS.

En aquest apartat no es pot enumerar de manera exhaustiva les tasques que poden sorgir perquè aquestes depenen de les característiques o peculiaritats pròpies de cada centre. En tot cas cal tenir present que les tasques esmentades en els tres àmbits anteriors tenen un caràcter més prioritari que les que ara apuntarem, tot i que són imprescindibles per al bon funcionament del centre.

Podem destacar com més habituals:

 • Col·laboració en la gestió dels sistemes de reprografia dels centres.
 • Suport i participació en l’organització i desenvolupament d’actes o festivitats organitzada del centre o entitats relacionades ja sigui al propi centre o en altres edificis municipals.

Com es pot deduir de l’exposició de tasques, la gestió d’un servei de consergeria adient implica l’aplicació d’una sèrie de capacitats/habilitats per part del/la professional que se’n fa càrrec, com ara:

 • Capacitat d’organització
 • Habilitats comunicatives
 • Capacitat per establir criteris de prioritat correctes de les seves tasques
 • Habilitats per atendre al públic
 • Habilitats per a la gestió de conflictes
 • Consciència de la importància de la seva tasca i representativitat, és la imatge de l’Ajuntament al centre educatiu.

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta