ALTRES LLENGUATGES

Com a escola donem cabuda a preparar espais, microespais i propostes que donin resposta a la representació de diferents llenguatges. Els infants mostren diferents capacitats comunicatives que com adults hem d’observar i acompanyar.

La funció lúdicocreativa del llenguatge és molt important; és un joc de relació, d’una banda, i de gaudi per l’altra, per l’alegria que suposa a l’infant exercitar les seves capacitats comunicatives. De la mateixa manera que els infants juguen amb el seu cos quan salten, corren, grimpen, també juguen amb la veu per imitar els sons propis del seu entorn i imiten gestualitzacions , conductes  i rols “socials”.

El joc simbòlic permet “representar” la realitat que tenim al nostre pensament. Aquest llenguatge permet a l’infant a representar-se a si mateix i als altres, tenir presents els sentiments, les emocions i els parers, i incorporar també tots els coneixements del seu entorn, accedint al coneixement del món i de la realitat què viu i que comparteix amb altres persones que l’ acompanyen en el procés de vida. La funció simbòlica facilita l’aprenentatge, la construcció del coneixement i l’autoregulació del pensament.

El seu cos, la capacitat d’expressió de tot ell, és una eina d’entreteniment i de descobriment per l’infant. Són les respostes dels adults del seu entorn les que van configurant el valor comunicatiu d’aquestes produccions. Aquest valor lúdic va adoptant diferents formes al llarg del desenvolupament de l’infant, a través de la interacció amb les formes socials fins a arribar a manifestacions creatives, tant de tipus verbal com del tipus gestual i corporal, plàstic, musical… La funció ludicocreativa que es dóna sobretot en la primera infància, cal potenciar-la també al llarg de la vida. Per aquest motiu donem molta importància al joc simbòlic, la música, les arts plàstiques i l’expressió corporal.

Com a escola, prioritzem el treball artístic a partir de la poesia, des de totes les vessants del currículum. Per tant,  el treball prioritari a les aules al segon trimestre és dedicar  temps a: llegir poesies  i fer que els infants cerquin recursos per interpretar-les amb elements que despertin els sentits i les emocions,  cercar informació externa d’experts que ens ajudin en el món de la literatura, la interpretació, la dansa, la música, de l’art, etc.

El resultat final es presenta en forma de recital poètic on la música, la dansa, la interpretació, la dramatització i l’expressió corporal prenen un gran protagonisme.

Els infants realitzen un projecte creatiu comú basat en la fusió de l’art i la literatura. Entenent l’art des de totes les seves disciplines.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta