ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Capítol 4. Atenció a la Diversitat

LLEI/12/2009/Article 81

Criteris d’organització pedagògica dels centres per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

 1. L’atenció educativa de tots l’alumnat es regeix pel principi d’escola inclusiva.

L’atenció a la diversitat consisteix bàsicament a adequar els objectius i les activitats d’aprenentatge a les característiques de l’alumnat.

Per tal de facilitar aquesta tasca l’escola opta per un seguit de mesures organitzatives, compta amb un personal que s’hi dedica d’una forma específica al centre i amb el suport de serveis externs.

JUSTIFICACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT                                                                                          

La diversitat humana és un fet natural i social. En l’àmbit educatiu, la diversitat s’entén com a diversitat d’idees, experiències i aptituds prèvies, diversitat d’estils d’aprenentatge,  d’interessos, motivacions i expectatives, capacitats i ritmes de treball. Per tant, educar en la diversitat no consisteix a prendre mesures especials per a determinats alumnes, sinó a adoptar un model educatiu i curricular que faciliti l’aprenentatge de tot l’alumnat.  Per fer-ho, són necessàries una cultura i unes polítiques educatives concretes i, sobretot, unes pràctiques orientades a la inclusió.

Entenem la inclusió com un principi per a entendre l’educació i la societat.  Considerem que l’escola és el mitjà més eficaç per combatre actituds discriminatòries, per construir una societat inclusiva i per aconseguir l’educació per a tothom. La inclusió com un procés que posa l’èmfasi, d’una banda, en la identificació i eliminació de les barreres en l’aprenentatge i la participació1 que pugui trobar l’alumnat i, d’altra banda, busca la presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat sense excepcions. Aquest plantejament conceptual demana també una nova mirada pel que fa a la utilització i priorització dels recursos metodològics, organitzatius i curriculars del centre que s’han de posar a disposició de tot l’alumnat, amb intervencions que afavoreixin l’aprenentatge i la participació, tant com sigui possible, dins dels grups classe de referència.

Per tant, plantegem  l’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat o, el que és el mateix, l’atenció a la diversitat,  des d’una perspectiva global del centre.  Entenem com a suports escolars totes aquelles mesures que articula el centre (organitzatives, metodològiques, curriculars…)  per donar resposta a les necessitats dels alumnes que permetin reduir i/o suprimir les barreres a l’aprenentatge i la participació.

A les NOFC integrem el pla d’atenció a la diversitat per vertebrar, recollir i regular tots els aspectes relacionats amb el tractament de la diversitat en qualsevol de les seves modalitats. Serveix com a directriu per unificar criteris a nivell de centre en relació amb la tasca a desenvolupar en la totalitat dels infants des d’una perspectiva inclusiva.

AVALUACIÓ DEL PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

El pla d’atenció a la diversitat es relaciona amb la resta de documents de centre i forma part del projecte educatiu. S’haurà d’avaluar i revisar anualment  per adaptar-lo a la realitat i necessitats del centre.

1Farem servir del concepte de «barreres per a l’aprenentatge i la participació» en lloc del de necessitats educatives especials. Per consegüent, la inclusió implica identificar i minimitzar les barreres per a l’aprenentatge i la participació i maximitzar els recursos que donin suport a ambdós processos. Les barreres, igual que els recursos per a reduir-les, es poden trobar en tots els aspectes i estructures del sistema: dintre dels centres educatius, en la comunitat, en les polítiques locals i nacionals. Les barreres poden impedir l’accés al centre educatiu o limitar la participació dintre d’aquest.

RECURSOS HUMANS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT                                                  

Entendre l’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes  plantejada des d’una perspectiva global del centre vol dir que la totalitat de l’equip docent participa d’aquest procés. El suport específic de les mestres d’atenció a la diversitat es considera un recurs més en aquesta tasca.

Cal tenir present que l’objectiu prioritari  és proporcionar als alumnes amb necessitats de suport específic condicions adequades per al progrés en l’adquisició de les capacitats i les competències bàsiques establertes en el currículum de l’etapa i per a la seva participació en les activitats generals d’aula i de centre.

Els recursos personals del centre per atendre les necessitats educatives dels alumnes són:

 • Les mestres tutores
 • Les mestres especialistes (anglès, música, educació física…)
 • Les mestres especialistes en atenció a la diversitat
 • Les mestres de suport
 • La tècnica d’educació infantil
 • L’educadora de la unitat SIEI
 • Les vetlladores

També comptem amb altres serveis educatius i professionals que intervenen a l’escola.

Serveis Educatius Externs

EAP- Psicopedagoga:  5 hores setmanals (dijous) / 1 divendres al mes 5 hores més.

EAP- Fisioterapeuta: 2, 5 hores setmanals.

Treballadora Social: 2,5 hores mensuals i intervencions puntuals.

Coordinacions amb: Serveis Socials Ajuntament de Barberà del Vallès, CREDA, CDIAP, CSMIJ, EAIA, professionals externs: logopedes, psicòlegs, pedagogs…

MESTRES DE SUPORT

A més de les mestres d’atenció a la diversitat del centre, el centre destina les hores de la resta de l’equip docent que quedin disponibles per al suport educatiu dels alumnes que presentin necessitats. Aquests participen principalment en el suport educatiu personalitzat dins l’horari lectiu.

MESTRES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Aquestes professionals han de donar suport a l’alumnat amb  necessitats específiques que requereixen mesures addicionals i al professorat en la planificació i desenvolupament de les activitats del grup classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats de l’aula ordinària.

Les seves funcions són les següents:

 • Vetllar pel manteniment del marc pedagògic inclusiu recollit en el PEC  i col·laborar en l’organització i l’establiment de les mesures universals, addicionals i intensives necessàries per a l’atenció de l’alumnat.
 • Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves diferents necessitats.
 • Identificar, amb la col·laboració de l’EAP i altres docents, les necessitats de suport específic dels alumnes i col·laborar en la concreció del pla d’intervenció.
 • Col·laborar amb els tutors i tutores en l’elaboració dels plans individualitzats, quan l’alumne ho requereixi, i en la preparació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquests alumnes i la seva participació en les activitats del grup de classe ordinari.
 • Atendre i acompanyar els alumnes prioritzats a la CAD per tal de facilitar-los oportunitats perquè participin en els entorns i activitats amb la resta de companys i progressin en els aprenentatges.
 • Col·laborar en el seguiment i l’avaluació dels alumnes atesos
 • Col·laborar, amb els tutors i tutores i l’EAP, en la planificació, preparació i realització, si s’escau, de les entrevistes amb les famílies dels alumnes que ho requereixen.
 • Participació i desenvolupament dels eixos del PEC a través de la docència compartida.

 Suport Intensiu per la Escolarització Inclusiva (SIEI)

El suport intensiu per a l’escola inclusiva  és  un recurs per facilitar l’atenció educativa i promoure la participació dels alumnes en entorns escolars ordinaris.

Han de prioritzar el suport al  professorat del grup ordinari mitjançant l’elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquests alumnes en les activitats generals del grup i la concreció d’estratègies per fer possible la seva participació a l’aula ordinària.

Funcions de les tutores de la SIEI:

 1. Desenvolupar actuacions i concretar estratègies que facilitin l’aprenentatge i la participació dels alumnes en les activitats de l’aula ordinària i del centre.
 2. Elaborar el pla individualitzat dels alumnes de la SIEI.
 3. Elaborar materials específics que facilitin l’aprenentatge i la participació dels alumnes en les activitats del grup ordinari.
 4. Acompanyar els alumnes en la participació en les activitats de l’aula ordinària i col·laborar en el seu procés educatiu.
 5. Impartir les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que els alumnes de la unitat requereixin.
 6. La tutoria individual dels alumnes que atén.

Funcions de l’educadora 

Funcions de l’Educadora  de la SIEI:

 1. Donar suport als alumnes perquè puguin participar en les activitats del centre.
 2. Aplicar programes de treball preparats per la tutora o especialistes.
 3. Participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb els objectius del pla individualitzat.
 4. Participar en el projecte educatiu del centre.
 5. Conèixer els objectius i continguts dels programes individualitzats per tal de poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb tutores i  especialistes.
 6. Proporcionar a l’equip docent elements d’informació sobre l’actuació de l’alumnat, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge. 

Funcions de les tutores i tutors de l’aula ordinària:

 1. La cotutoria dels alumnes de la SIEI.
 2. Col·laborar en l’elaboració del PI.
 3. Participar en la presa de decisions referides a aquests alumnes per mitjà dels equips docents i de la comissió d’atenció a la diversitat.
 4. Planificació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge.

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

Funcions de l’EAP al centre:

 1. Identificar i avaluar les necessitats psicopedagògiques de l’alumnat amb necessitat de suport específic i orientar la d’intervenció.
 2. Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
 3. Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 4. Donar suport en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
 5. Col·laborar amb els serveis específics i serveis socials i sanitaris per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

CRITERIS I PROCEDIMENTS PER A LA DETECCIÓ, I VALORACIÓ I ATENCIÓ DELS ALUMNES AMB NECESSITAT DE SUPORT EDUCATIU ESPECÍFIC

CRITERIS D’ATENCIÓ PREFERENT

 • Alumnes que poden trobar barreres d’aprenentatge i participació a causa d’una diversitat funcional3.
 • Alumnes amb necessitat de suport educatiu específic que tinguin un pla individualitzat (PI).
 • Alumnes nouvinguts que tenen barreres per participar aprendre per una manca de competència en llengua catalana o castellana.
 • Alumnes amb necessitat de suport educatiu específic per assolir els aprenentatges sense PI.
 • Alumnes amb greus dificultats de regulació de la conducta.
 • Alumnes amb altes capacitats.

Prioritzarem l’atenció en edats primerenques amb caràcter preventiu.

 • A P4 i P5 aspectes de llenguatge i
 • A cicle inicial el treball de la consciència fonològica i altres aspectes relacionats amb l’aprenentatge de la lectura i escriptura i/o raonament matemàtic.

Pel que fa a els alumnes amb PI, organitzarem els recursos per tal de garantir com a mínim tres sessions de suport per part de la mestra d’atenció a la diversitat.

3 El concepte de diversitat funcional és una proposta del “Foro de Vida Independiente y Divertida”. Suposa un gir epistemològic en allò que concerneix  la construcció social de la discapacitat. El terme tracta de substituir d’altres denominacions habituals i negatives com ara discapacitat o deficiència. El model de diversitat explica la discapacitat com la conseqüència directa del marc social discriminatori que ha estat dissenyat sense pensar en les necessitats de determinades persones.  La discapacitat és el resultat de l’exclusió i opressió social que s’exerceix sobre aquestes persones en negar-los els suports que necessiten.

MODALITATS D’INTERVENCIÓ

La modalitat prioritària d’intervenció dels especialistes i mestres de suports serà dins l’aula ordinària,  prioritzant aquelles sessions on la metodologia afavoreixi aquesta intervenció com ara mates amb les mans, taller d’escriptura, projectes, investiguem per comprendre, etc. Entenem que no només la mestra especialista fa l’atenció als infants amb més necessitat de suport sinó que és un treball d’equip, per tant els rols entre les mestres poden variar en funció de les necessitats, amb l’objectiu de garantir diverses mirades sobre els infants. La coordinació amb la resta de mestres és bàsica per tal de garantir la coherència en els criteris de treball i els objectius a assolir.

En algun cas es podrà optar per fer un treball en grups reduïts fora de l’aula sempre que s’hagi consensuat abans a la CAD i amb la resta de l’equip de mestres. Aquesta modalitat serà per a fer un treball molt concret i limitat en el temps.

Amb caràcter general

 • Observació i seguiment de l’alumnat a través de les sessions d’avaluació o demandes concretes per part de les tutores per tal de determinar les necessitats d’aquells infants.
 • Acompanyament als tutors i tutores en les coordinacions amb terapeutes externes i famílies amb relació a aquells infants amb necessitat de suport específic.

Intervenció a Educació Infantil

 • Participació en l’adaptació de P3 per tal de detectar, conjuntament amb les mestres de P3, possibles dificultats en el desenvolupament de l’alumnat.
 • Coordinació amb els tutors o tutores i l’EAP en l’organització d’estratègies educatives individuals i de grup dins l’aula amb aquells alumnes que presenten algun tipus de necessitat en relació amb la conducta, hàbits, llenguatge i comunicació.
 • Intervenció a P4 i P5 amb caràcter preventiu amb aquell alumnat amb alteracions o retard de la parla i el llenguatge.

Intervenció a Educació Primària

 • Suport a la inclusió dels alumnes que presentin necessitats educatives derivades d’una diversitat funcional.
 • A cicle inicial les estratègies aniran especialment dirigides a reforçar els processos d’aprenentatge que segueixen els alumnes, incidint en aspectes concrets del treball de la consciència fonològica i altres aspectes de la lectoescriptura.
 • En general, prioritzarem el treball d’aspectes de raonament lògic, consciència fonològica, llengua oral i escrita, comprensió i organització del pensament.
 • Participar en el traspàs a secundària d’aquells alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que finalitzen la primària.

 PROCEDIMENT PER A LA DETECCIÓ DE NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU 

 1. El tutor/a detecta l’alumne/a amb necessitats específiques i posa en marxa una sèrie d’estratègies i/o recursos per a minimitzar les barreres per a l’aprenentatge i la participació.
 2. El tutor/a comunica la detecció de dificultats de l’infant a la mestra d’atenció a la diversitat del seu cicle.
 3. La mestra d’atenció a la diversitat fa observació de l’infant i proposa diverses estratègies i/o recursos per a millorar l’aprenentatge o la conducta de l’infant. Al cap d’un temps determinat es valora si hi ha hagut millora. En cas contrari, es planteja fer la demanda d’intervenció de l’EAP.
 4. El tutor o tutora omple el full de demanda de valoració de l’EAP, en col·laboració amb altres mestres si s’escau, i el lliura a la mestra d’atenció a la diversitat.
 5. Valoració de la demanda i intervenció de l’EAP en la CAD.
 6. La psicopedagoga de l’EAP informa la mestra d’atenció a la diversitat i al tutor o tutora dels resultats de la valoració psicopedagògica i es determina la possible intervenció (directa o indirecta).
 7. L’Equip directiu: valora la proposta d’intervenció, si s’escau, en funció dels recursos humans (suports que ja es disposen o els que es poden oferir reorganitzant els que ja es tenen).

PROCEDIMENT PER A LA DETECCIÓ DE NECESSITATS DE SUPORT EDUCATIU

 

MESURES  GENERALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Prioritzem mesures organitzatives d’atenció a la diversitat que promouen la participació   i aprenentatge de tot l’alumnat dins l’aula ordinària. Aquestes mesures organitzatives i metodològiques formen part del projecte educatiu i, per tant, de la línia d’escola*.

MESURES ORGANITZATIVES 

Docència compartida:

 • Intervenció de dos o més mestres dins l’aula
 • Desdoblaments
 • Grups reduïts

Recursos humans per la gestió de la docència compartida:

 • Tècnica d’Educació Infantil (TEI) a P3.
 • Vetlladores (40 hores setmanals) * ,aquestes hores seran variables cada curs escolar, cada maig l’EAP haurà de fer valoració i demanda als SSTT.
 • Dos mestres a l’aula atenent l’alumnat en petit grup i de forma individual als tallers d’escriptura, als tallers de mates amb les mans o als reptes d’investigació.
 • Dos mestres a l’aula a les sessions de 45’ de Llegim a Cicle Inicial.
 • Dues mestres d’Atenció a la Diversitat a l’aula ordinària atenent l’alumnat en petit grup i de forma individual a les sessions de Llegim, als tallers d’escriptura, als tallers de mates amb les mans o als reptes d’investigació.

Atenció mestres educació especial i audició i llenguatge

Atenció individualitzada o en petit grup als alumnes derivats a CREDA.

Agrupaments d’alumnes reduïts:

Ambients i Investiguem per comprendre 

A l’etapa d’EI:

P3  – 4 Ambients (Creart, Descobrim, Com et sona i Pas a pas).

P4/P5 – 7 Ambients (Gaia, Girola, Atélier, Bambolina, Cosmos, Acústic i Juguem).

A l’etapa d’ Ed. Primària:

CI – 7 Ambients (Ens Movem, Atélier, Logos, Construïm, Bios, Alquímia i Juguem).

CM – 7 Ambients (Petits  Emprenedors, Som periodistes, Atélier, Construïm, Bios, Alquímia i Àgora).

El plantejament d’altres mesures organitzatives menys inclusives com són l’atenció individual o en petit grup fora de l’aula ordinària, han d’estar degudament justificades, valorades i aprovades en els diferents equips docents i comissió d’atenció a la diversitat.

MESURES METODOLÒGIQUES  (Vegeu projecte educatiu de centre)

El nostre projecte es basa en l’aprenentatge a partir de reptes d’investigació globalitzats que  s’organitza en els següents  eixos:

 • El treball per ambients i caixes d’investigació.
 • La vida de l’aula vertebrada arran dels reptes d’investigació que es concreta en diverses franges amb diverses metodologies (llegim, tallers, projectes, tutories, assemblea d’aula…)

I a través de diverses metodologies:

 1. El treball globalitzat.
 2. La conversa com a motor d’aprenentatge.
 3. El treball per propostes diversificades (racons)
 4. Activitats de reflexió i debat individual, de petit grup i de gran grup.
 5. Treball cooperatiu en el grup d’aula o grup cicle.
 6. Tutories de grup i individualitzades.
 7. Tutelatge entre alumnes (lectura intercicle, aules agermanades)
 8. Tallers: de lectura amb implicació famílies i/o voluntariat.
 9. Activitats d’avaluació competencials i diversificades.
 10. Altres mesures: seqüenciació de tasques, supervisió freqüent, modelatge, suport conductual, ús de recursos manipulables diversos, etc.
 11. La participació com a mecanisme de cohesió i millora de la convivència (taula rodona d’aula i d’escola).

MESURES CURRICULARS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

EL PLA INDIVIDUALITZAT

Les adaptacions incorporades en la programació del grup classe i les mesures de suport poden ser insuficients  per atendre adequadament l’alumnat que presenta unes necessitats educatives i personal especifiques. En aquests casos cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar l’alumne en els diferents moments i contextos escolars. La decisió de fer un PI ve derivada de les indicacions que es fan en el dictamen per l’escolarització que fa l’EAP o quan la comissió d’atenció a la diversitat (CAD)  del centre considera que un alumne -sense dictamen de l’EAP- manifesta necessitat d’un programa personalitzat o de suports addicionals. El PI s’ha de fer en els dos primers mesos del curs; en altres casos que no hi ha un coneixement suficient sobre les necessitats de l’alumne,  es pot  disposar d’un mes més per concretar-lo.

Es fa un PI  quan un alumne/a, a més de les adaptacions incorporades a la programació ordinària i  de les mesures de reforç o ampliació previstes a l’aula i al centre,  es troba en alguna de les següents situacions:

 1. Requereix mesures més personalitzades per progressar i aprendre.
 2. És nouvingut i les adaptacions d’aula no són suficients per respondre a les seves necessitats.
 3. Està matriculat o està compartint escolarització amb un centre d’educació especial
 4. El troba en una situació singular que requereix una personalització de la programació i el currículum (per ex. Simultanieja els estudis ordinaris amb altres activitats).
 5. Presenta una malaltia, trastorn o diversitat funcional que requereix una programació adaptada.
 6. Presenta altes capacitats.

La comissió d’atenció a la diversitat ha de  promoure les mesures d’informació general, ajuda i assessorament al tutor o tutora del pla i a la resta de docents per a la seva elaboració i aplicació. L’elaboració del pla s’ha de fer sempre des de la perspectiva inclusiva i pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del centre.

EL pla ha d’establir prioritats educatives, estratègies per facilitar la participació de l’alumne en les activitats de l’aula ordinària i del centre, activitats d’atenció individual o en grup reduït, criteris de seguiment i d’avaluació i qualsevol altre aspecte relacionat amb l’especificitat del pla que es consideri convenient.

El Pi s’elabora per a un curs escolar al llarg del qual es va adaptant i/o modificant segons el progrés i les necessitats de l’alumne.

Des de la CAD s’ha elaborat un document d’escola on queda reflectit el contingut i l’estructura del PI.  Un cop elaborat el PI, s’informa  la família del contingut i se li lliura una còpia, raó per la qual haurà de signar la conformitat d’haver estat informada. S’ha de guardar una còpia a l’expedient de l’alumne/a  i es  lliura una altra còpia a l’EAP.  Si les circumstàncies ho aconsellen, es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps inicialment previst amb l’acord de l’equip que el porta a terme i escoltada la família.

El PI ha de ser una eina àgil i útil que ens serveixi:

 • Perquè l’equip educatiu responsable  del PI concreti i expliciti les prioritats educatives i les adaptacions, modificacions o ampliacions respecte al currículum que segueixen la majoria de companys del seu grup d’edat.
 • Per disposar d’un registre sobre els coneixements i les habilitats específiques que s’han d’avaluar, per tal de poder informar sobre el rendiment de l’alumne en l’assoliment d’objectius modificats i/o  alternatius
 • Per disposar d’una eina que guia l’adaptació de les activitats d’aula que es fan per a aquell alumne (activitats, materials, suports…)
 • Per  concretar els criteris d’avaluació que es modifiquen i es tindran en compte per aquell alumne.
 • Per concretar i planificar els suports i adaptacions que l’alumne/a podrà necessitar en diferents moments i contextos escolars (aula, pati, menjador, sortides i altres activitats generals del centre),  els emplaçaments on estarà i  els docents que se’n faran càrrec.

L’avaluació del PI es fa amb l’equip de mestres que intervenen en el seu desplegament. Els resultats s’inclouen en l’informe de l’infant i s’afegeix còpia a l’expedient (només últim informe de cada curs).

PROCEDIMENT D’ ACOLLIDA  D’ALUMNES NOUVINGUTS

El Pla d’Acollida de centre recull el procediment per a l’escolarització i elaboració de l’alumnat nouvingut.

Suport escolar personalitzat (SEP)

Entenem el Suport Escolar Personalitzat com una mesura que articula el centre amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge dels nostres alumnes. El SEP es realitzarà dins l’horari lectiu  en aquelles sessions on la metodologia afavoreixi l’actuació de dos mestres dins l’aula. La decisió d’incloure un alumne en el SEP vindrà donada dels resultats de l’avaluació inicial (proves internes de centre). Les necessitats de l’alumne, els objectius, la metodologia i l’avaluació del SEP aniran  recollides al document que el centre té disposat per a tal efecte (Graella de SEP).

És un reforç flexible, temporal i preventiu i serà l’equip docent qui decidirà el moment en què cada alumne, d’acord amb les dades obtingudes de la seva avaluació continuada, ha assolit els aprenentatges fixats, inicialment, per millorar. Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.  Cal informar a les famílies que el seu fill/a està rebent SEP i fer signar l’acta de la reunió conforme s’ha fet.

Rebran SEP prioritàriament:

 1. Els alumnes de l’educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
 2. Els alumnes que cursen el cicle inicial de l’educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
 3. Els alumnes dels cicles de l’educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l’educació secundària.
 4. Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

Es fa a tots els grups d’infantil i primària. Es donen dues modalitats bàsiques d’intervenció en horari lectiu ordinari:

 1. A la sessió de tutoria. Es treballa l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi i educació emocional i gestió de conflictes.
 2. Dins del treball de taller d’escriptura, de matemàtiques amb les mans i reptes. 

COORDINACIONS

Cada inici de curs farem una coordinació de cicle on assistirà la mestra  d’atenció a la diversitat per parlar de les necessitats que presenten els  alumnes d’aquell cicle.

També farem una sessió de claustre per parlar dels patis actius, com acompanyar els infants durant l’esbarjo per preveure situacions de risc amb relació a la convivència fent èmfasi en aquell alumnat que requereix unes mesures més intensives.

A inici de curs es destinen hores perquè les mestres es  trobin amb la mestra d’atenció a la diversitat corresponent per revisar o elaborar els plans individualitzats. A finals del primer trimestre i del tercer farà el mateix per fer l’avaluació d’aquests PI’s.

S’establiran coordinacions periòdiques dels mestres SEP i d’atenció a la diversitat amb els tutors/es en relació al treball  amb els alumnes de SEP i els que reben el suport  de la mestra d’atenció a la diversitat.

S’establiran coordinacions periòdiques (de nivell i de cicle) per tal que les mestres d’atenció a la diversitat puguin participar en la planificació, elaboració i desenvolupament de les activitats de les aules en les que intervenen per tal d’afavorir la participació de tots els alumnes. La mestra d’atenció a la diversitat ha d’assistir a aquell nivell i/o cicle on es tractaran aspectes rellevants per a la seva intervenció. L’assistència a l’equip pedagògic d’una de les mestres d’atenció a la diversitat  farà que puguin programar-se conjuntament les sessions.

S’establiran sessions de treball periòdiques dels membres de l’equip de mestres d’atenció a la diversitat del centre per coordinar aspectes de la seva intervenció.

S’establiran coordinacions periòdiques entre les persones que intervenen en la SIEI: mestres tutores, educadora i/o vetlladora.

Les coordinacions amb l’EAP es fan a través de la comissió d’atenció a la diversitat. La psicopedagoga de l’EAP convocarà les coordinacions que cregui necessàries amb la resta de mestres de l’escola.

La comissió social es fa  mensualment i hi assisteixen la directora, la treballadora social i la psicopedagoga de l’EAP. El calendari de reunions es fa  a inici de cada curs.

La periodicitat de les coordinacions amb serveis educatius específics i altres serveis externs es fan en funció de les necessitats dels  alumnes. Exceptuant les coordinacions de la USEE amb el SEETDIC i el CSMIJ que seran mensuals (es programen  a final de cada curs)

La mestra d’atenció a la diversitat assistirà a la reunió amb les famílies juntament amb el tutor/a per fer la presentació del PI i, a final de curs, parlar de l’avaluació de l’alumne. És interessant que durant el curs, com a mínim, assisteixi a una reunió amb les famílies de la resta d’alumnes que atén.

A final de curs es dur a terme una coordinació amb els IES pel traspàs de les necessitats dels alumnes que acaben l’etapa de primària. Hi participen els tutors i tutores de sisè i la mestra d’atenció a la diversitat del cicle.

Al tercer trimestre, la cap d’estudis es coordina amb les llars per detectar les necessitats educatives dels alumnes que es matriculen a la nostra escola i preveure les accions metodològiques i de gestió.  En cas que es cregui convenient, es plantejarà la visita de les mestres d’atenció a la diversitat per fer alguna observació a algun alumne.

Durant el curs es faran sessions de claustre per parlar de temes relacionats amb l’atenció a l’alumnat i la relació amb les famílies en les que pot participar l’EAP o alguns dels serveis amb els que treballem en xarxa.

Documents organitzatius recollits al Pla d’Atenció a la diversitat

 • Graella anual d’alumnes amb PI, amb dictamen o reconeixement de l’EAP, amb seguiment social, d’acollida i serveis que els atenen.
 • Graella d’alumnes atesos pel SEP
 • Model de PI i Full conformitat família
 • Full de derivació a l’EAP
 • Entrevista inicial alumnes SIEI
 • Registre d’intervencions amb alumnes amb necessitat de suport educatiu específic per la carpeta d’aula de classe.
 • Protocol d’actuació en cas d’alumnes amb dificultats de regulació de conducta. 

Criteris d’organització dels centres per a atendre alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació relacionats amb l’aprenentatge escolar/ Article 83

 1. El projecte educatiu del centre ha d’incloure els elements metodològics i organitzatius necessaris per a atendre adequadament l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar l’aprenentatge i la capacitat de relació, de comunicació o de comportament.
 2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, protocols per a la identificació dels trastorns d’aprenentatge o de comunicació i l’atenció metodològica adequada.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta