SERVEI DE LLEURE I MENJADOR

L’ EMPRESA MALEC ES COMPROMET EN:

 • Confeccionar el pla de funcionament en consonància al PEC de l’escola, vetllar i assegurar que es porti a terme.
 • Assistir a les reunions amb el AFA, per tal d’informar del funcionament del servei de menjador, fer propostes de millora que consideri oportunes i comunicar els problemes sorgits en el dia a dia.
 • Comunicar qualsevol averia o incidència que sorgís en les instal·lacions o materials.
 • Mantenir les obligacions legals tant en temes de relacions laborals com fiscal, com de responsabilitat civil.
 • Pagaments als proveïdors i gestors de la cuina.
 • Control i gestió dels pagaments.
 • Gestió de les beques i relacions amb els diferents estaments públics a creedors.
 • Mantenir una comunicació fluida amb els serveis socials, per tractar els temes d’alumnes concrets amb dificultats econòmica-socials.
 • Vetllar per l’acompliment de la ràtio i establir una justa proporció d’alumnes per monitor/a.
 • Representar a l’equip davant l ‘AFA, pares, professorat i direcció de l’escola.
 • Assegurar l’adequada relació entre l’equip de monitors/es i tots els estaments escolars. Fent un seguiment del funcionament del menjador, dels objectius, de la normativa establerta i del pla d’activitats de lleure, controlant el seu desenvolupament.
 • Comunicar al equip directiu qualsevol incidència notable que es pugui produir.
 • Comunicar al equip directiu qualsevol avaria o desperfecte que es produeixi a les instal·lacions o materials utilitzats
 • Vetllar per preveure les suplències o els reforços necessaris segons les circumstàncies.
 • Elaborar informes sobre accidents o incidents que s’hagin pogut produït durant el servei de menjador.

FUNCIONS I NORMATIVA INTERNA DE L’EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVEI

Els treballadors de MALEC rebran un dossier amb la normativa interna de l’empresa en referència a l’escola. L’objectiu d’aquest dossier és millorar la qualitat del treball de totes  les persones que formen MALEC.

ACTITUDS I APTITUDS DE L’EQUIP DE MONITORATGE

L’equip haurà de contribuir, amb la seva actitud, al bon funcionament del servei, vetllaran pel desenvolupament del projecte educatiu i per la bona relació entre l’alumnat.

Entre les actituds i aptituds més necessàries que hauran de :

 • Tenir paciència.
 • Saber mantenir l’ordre.
 • Tenir una aptitud positiva, receptiva i humil, aprenent dels demés i de les diferents situacions, a les possibles propostes i pautes d’altres professionals educatius.
 • Ser empàtic/a
 • Ser afectuós/a i amable.
 • Tenir i practicar el sentit comú.
 • Transmetre respecte.
 • Ser resolutiu/va.
 • Ser conscient que és el referent dels infants.
 • Practicar l’escolta activa.
 • Tenir capacitat organitzativa.
 • Comptar amb recursos necessaris per poder treballar els hàbits de manera significativa, dinamitzar les activitats plantejades i el grup d’edat pel que és referent.
 • Entendre, compartir i aprendre de l’esperit dels infants.
 • Educar des del respecte.

 FUNCIONS DEL MONITORATGE

Generals:

 • Fer-se responsable del grup d’infants al seu càrrec, tot i que tindrà responsabilitat davant de tots els infants del menjador, en cas que sorgeixin conflictes.
 • Ser puntual, a l’hora de arribar a la feina i durant el servei, per tal de garantir un bon funcionament.
 • Tenir cura de la imatge i higiene personal.
 • Portar la bata cada dia. Rentar-la, com a mínim, un cop per setmana. Si la bata està en mal estat comunicar-ho al coordinadora.
 • Utilitzar un llenguatge correcte. La llengua vehicular serà el català.
 • Guardar la màxima discreció referent a l’àmbit laboral (infants, famílies, mestres i companys escola).
 • Tenir ètica professional.

Funció educativa

Educar els hàbits higiènics, alimentaris, d’ordre i convivència dels infants.

 • Educar coeducativament i amb la línia d’educació emocional de l’escola.
 • Planificar i organitzar activitats a l’estona de lleure seguint la línia educativa i inclusiva de l’escola.
 • Fer el seguiment de l’evolució del grup i dels infants i avaluar-ho als informes trimestrals.

En relació a l’equip

 • Assistir i participar a les reunions trimestral d’equip programades, on s’avaluarà el funcionament del menjador.
 • Informar diàriament de tots els incidents al Coordinador/a del centre.
 • Mantenir una adequada relació de treball amb els companys d’equip, amb el professorat de l’escola, amb el personal no docent i cuina. Treballar en equip.

En relació a l’escola

 • Controlar la presència de persones alienes a les dependències de l’escola i informar-ne al responsable.
 • En cas d’imposar sancions disciplinàries, hem de tenir sempre l’aprovació de Direcció.
 • Tenir en compte la línia educativa de l’escola, adaptant-la a la realitat del menjador.
 • Fer un bon ús de les instal·lacions deixant els espais com els hem trobat.

EQUIP DE GESTIÓ I COORDINACIÓ

La Direcció de l’empresa i la coordinadora són un element clau pel bon funcionament del servei de menjador i han de constituir una interlocució vàlida amb l’alumnat, monitors/es, mestres, direcció del centre, personal no docent, AFA i pares particulars.

Se’ls requereix, respecte cordialitat, tolerància, mantenir un bon aspecte personal i tenir actituds i aptituds pròpies per a les funcions que desenvolupen. Les actituds més destacables serien: practicar l’escolta activa, saber dialogar i resoldre conflictes amb habilitat, capacitat organitzativa i resolutiva.

 FUNCIONS DE LA  COORDINADORA

En referència a la escola:

 • Responsabilitzar-se de l’estona de migdia.
 • Representar a l’equip de monitors/es davant de l’escola i les famílies.
 • Coordinar-se amb l’equip directiu.
 • Control de beques.
 • Coordinació amb tutores de l’escola per coordinar metodologies, atenció a les NESE.
 • Vetllar pel compliment dels acords del Pdcv del centre així com el PLC.
 • Informar al/la tutor/a i a la família de qualsevol incidència (cops, baralles, indisposicions) produïda durant l’estona de menjador, a través del part d’incidències, si és possible, o bé de forma oral.
 • Ser el punt de referència tant per l’escola com per a les famílies i els infants.
 • Consultar sobre la utilització del material i els espais.

S’ocuparà de la coordinació de l’equip de monitors i de la coordinacióamb l’equip de neteja. També serà la persona que mantindrà la relació quotidiana amb les famílies i els docents. Les seves funcions bàsiques seran:

 • Vetllar per la seguretat dels infants.
 • Assegurar el treball de l’equip de monitoratge.
 • Representar l’equip de monitors davant l’escola i les famílies.
 • Supervisar i mantenir en bones condicions el material d’ús diari i gestionar el material que es necessiti pel bon funcionament del menjador.
 • Fer el seguiment dels objectius marcats, de la normativa i vetllar pel seu compliment.
 • Assegurar la bona relació de l’equip de monitoratge amb el professorat.
 • Assegurar la relació de l’equip amb la dinàmica general i funcionament de l’escola.
 • Avisar a les famílies en cas d’indisposició d’un alumne en el servei de menjador.
 • Parlar amb els alumnes quan sigui convenient.
 • Registrar les incidències si és que les hi ha.
 • Presentar el Pla de funcionament i memòria de curs del servei de menjador a l’Equip Directiu i AFA , així com qualsevol informació no confidencial que se li demani del Servei de Menjador.
 • Atendre visites de famílies relacionades amb l’àmbit del menjador.
 • Assistir a la reunió de principi de curs amb el AFA per tal de presentar i d’informar del servei del menjador.
TASQUES DIÀRIES DE LA COORDINADORA DURANT L’HORARI D’INFANTS
DE 12 A 12:25 Organitzar el menjador.

Parar Taules primària

Supervisar els comensals, al·lèrgies i/o especials

De 12 :25 a 15:00 Servir el menjar

Supervisió primer torn

Atendre demandes de grups o monitors/es

Atendre qualsevol incidència que pugui sorgir al menjador

Reforçar algun grup si cal.

TASQUES DIÀRIES DE LA COORDINADORA PER A L’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES /ADMINISTRACIÓ

Atenció a les famílies:

 • La atenció personalitzada, es farà de 9 a 10 h del matí en l’ AFA del l’escola, però els usuaris poden trucar al telèfon del menjador des de les 7,30 fins a les 9,30 per tal de comunicar alguna no assistència, o algun esporàdic.
 • Control de les llistes diàries , altes ,baixes, pagaments.
 • Comanda del càtering diari.

Administració:

Control de beques, pagament bancaris, devolucions.

 • Contacte amb els serveis socials.

HORARI

TASQUES DIÀRIES D’ATENCIÓ FAMÍLIES /ADMINISTRACIÓ
9 -9:30 Atenció a les famílies usuàries

Atenció Telefònica

Preparació llistats diaris.

Comanda al Càtering

9,30-11,00 Administració general :

–         Reclamació efectius.

–         Controls  i confecció graelles de beques

–         Cobraments de usuaris esporàdics.

–         Elaboració  i revisió  anual d’un llistat

amb els números de telèfons i emails dels

usuaris per tal de lliurar a la Direcció (MALEC).

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta