SERVEI DE MENJADOR

Secció 1.Servei de menjador.

El dret al menjador també comporta uns deures, tant per part dels alumnes com de les famílies.

L’ús del servei de menjador suposa l’acceptació d’aquesta normativa. En cas contrari poden renunciar al mateix, fent-se responsables dels seus fills durant aquestes hores.

PRINCIPIS A TENIR EN COMPTE PARTINT DEL PEC DEL CENTRE

L’espai educatiu del menjador inclou l’àpat i una estona de temps lliure, oferint una educació no reglada però en coherència amb la línia educativa de l’escola. Una educació basada en valors, hàbits i actituds positives pel desenvolupament integral dels infants, donant na atenció personalitzada, supervisada per l’equip de monitoratge i per la coordinadora del menjador.

Un dels Objectius principals del menjador escolar, és educar als infants en una alimentació adequada i saludable segons les necessitats de cada infant lligat a Escola Verda.

Pel que fa a l’alimentació dels infants, l’empresa contractada Campos Estela vetllarà per a què els infants adquireixin uns hàbits d’alimentació saludables que els acompanyaran tota la vida, i per això centrarà el seu projecte en els eixos:

 • Cuina amb productes frescos que troba noves fórmules per a receptes de la cuina catalana tradicional, i transforma l’estona de migdia en una experiència confortable.
 • Fomenta la dieta mediterrània, treballa l’alimentació inclusiva i garanteix la seguretat alimentària dels àpats servits.
 • Proveeix d’aliments pròxims, frescos i de temporada reduint el malbaratament alimentari (amb el projecte pesa i pensa) i col·labora en iniciatives per aprofitar els àpats amb entitats socials (projecte recooperem).

Per poder arribar a assolir aquest objectiu, comptem amb un menú programat i validat pel departament de nutrició de l’empresa Campos Estela i revisat per la tècnica de l’àrea de salut de l’ajuntament de la ciutat de Barberà del Vallès.

Un cop feta la proposta de menú, aquest és supervisat per l’AFA i la direcció del centre, quinze dies abans de la publicació i difusió a les famílies de l’escola.

L’altre objectiu principal és l’educació emocional i coeducativa dins d’un marc de cura de les persones i l’espai.

En relació a la coeducació l’objectiu de promoure la igualtat real d’oportunitats del nostre l’alumnat i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de la perspectiva de gènere en els continguts d’aprenentatge.

Entenem que una bona acció coeducadora és la clau per modificar  i prevenir les relacions de poder i violència  basades en qüestions de gènere.

Emmarquem aquest projecte dins del Programa Municipal de Polítiques per a l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través del qual la coordinadora de menjador va rebre, juntament amb el professorat del centre, la formació en matèria de Coeducació com a punt de partida i reflexió en la presa de consciència. A partir de l’anàlisi de la nostra pròpia realitat i de les nostres pràctiques relacionals i educatives, construïm alternatives amb l’objectiu d’anar transformant l’escola en un espai lliure de sexisme que ofereixi uns models als infants no estereotipats i el màxim de lliures i justos.

Objectius:

 • Reflexió i presa de consciència de la comunitat educativa sobre com la reproducció dels estereotips de gènere influeixen i limiten el desenvolupament lliure dels infants.
 • Transformació i construcció d’alternatives educatives basades en relacions i propostes lliures de sexisme.
 • Millora de la convivència i prevenció de la violència de gènere.

Activitats:

 • Formació de l’equip de monitores de la mà de les que realitzi el centre educatiu.
 • Revisió de la documentació que se li ofereix a les famílies i els infants per tal d’incloure la visió coeducativa.
 • Revisió dels fons bibliogràfic del menjador sota els criteris establerts en relació a la transmissió de rols de gènere.
 • Ampliació de la biblioteca de menjador i la de les aules amb contes coeducatius i llibres que donen visibilitat a les dones que han fet aportacions en els diferents camps d’aprenentatge.
 • Elaboració de propostes educatives en el temps de lleure que treballin continguts coeducatius, que aportin referents femenins que promouen la identificació crítica d’estereotips sexistes.
 • Ús del llenguatge inclusiu en els diferents materials que es proporciona als infants i a les famílies.
 • Revisió de les relacions que es donen en situacions de tallers i de pati per tal d’acompanyar als infants de manera que se’ls hi permeti un desenvolupament no sotmès a rols estereotipats.
 • Potenciació de converses, músiques, pel·lícules com a recurs per a debatre entorn les relacions que s’estableixen entre els infants amb l’objectiu que siguin més igualitàries i no discriminatòries.
 • Observació de l’ús dels espais al pati i revisió dels materials i jocs que s’utilitzen, així com adquirir-ne de nous per tal d’oferir un ventall de possibilitats que els hi permeti explorar el joc lliurement defugint de rols de gènere.
 • Potenciació de la mirada atenta dels infants per tal d’ajudar als infants a desenvolupar al màxim les seves potencialitats, fugint dels patrons socials i dels rols establerts.
 • Planificació de propostes que promoguin el desenvolupament socioafectiu dels nostres infants, valorant la cura d’un mateix, de l’entorn i de les relacions personals, així com l’expressió de les emocions i la resolució de conflictes de forma respectuosa.
 • Promoció de metodologies basades en l’aprenentatge cooperatiu garantint una composició i distribució equilibrada de responsabilitat i treball.

Sensibilització i orientació a les famílies en la necessitat d’educar els seus fills i filles en aquests valors:

– Reunió d’inici de curs famílies de P3.

– Documentació d’activitats i tallers.

Promoció d’activitats per compartir la visió en igualtat de gènere a tota la comunitat educativa:

 • Coordinacions amb personal de menjador i extraescolars, AFA, etc.
 • Coordinació amb l’administració i entitats locals per promoure accions en aquest àmbit.

A l’estona de lleure es segueix educant a l’alumnat en valors i actituds positives per la seva formació integral, mitjançant activitats lúdiques. Aquesta metodologia es basa en els tres pilars fonamentals del desenvolupament personal: l intel·ligència emocional, la socialització i l’ètica o moral.

El projecte educatiu de menjador de l’Escola Miquel Martí Pol és necessari per:

 • Establir les bases necessàries, objectius, metodologia de treball, normativa i estructura horària que garanteixen el correcte funcionament del servei.
 • Fer del servei de menjador un espai educatiu amb un lligam clar amb l’aplec del centre.
 • Ser una base de treball per l’equip de monitors i coordinació, amb una clara finalitat educativa.

ÀREES DE TREBALL EN EL SERVEU EDUCATIU DE MENJADOR

Qualitat:  La qualitat de les iniciatives en les que ens embranquem és un dels principals criteris de planificació, execució i sostenibilitat. Ens agrada fer les coses ben fetes i per això cuidem la selecció del personal, la comunicació entre tots i totes les persones vinculades al MENJADOR , el disseny i la posada en pràctica de les activitats per als infants, i la complementarietat dels serveis que s’ofereixen; tot, per a respondre a les necessitats educatives d’infants, família i escola.

Respecte a la diversitat: Creiem que el respecte a la diversitat és un dels principals pilars de la convivència i, per això, fomentem activitats creatives en que cada infant pugui expressar les seves idees i desenvolupar-se personalment amb total confiança i llibertat, a l’hora que aprèn a valorar i respectar les iniciatives, opinions i gustos de les altres persones.

BLOCS DE TREBALL

Hàbits d’alimentació i  nutrició.

Hàbits d’higiene i neteja.

Hàbits d’ordre i convivència.

Hàbits d’autonomia i responsabilitat.

Hàbits de relació social.

Seguiment de les àrees

 • Programació d’activitats de lleure que treballin i reforcin els diferents hàbits.
 • Avaluació continua de l’alumnat.
 • Valoracions trimestrals de l’evolució dels grups d’edat.
 • Implantació del pla APPCC.

OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS

Els objectius que proposa el servei educatiu del menjador de l’Escola Miquel Martí Pol  són:

 • Aconseguir una dinàmica de treball en consonància amb la línia educativa del centre.
 • Respondre als criteris d’una alimentació saludable.
 • Aconseguir que l’estona del dinar sigui un moment agradable i desitjat on els infants tinguin una actitud positiva envers el menjar.
 • Afavorir el diàleg i la comunicació, la capacitat d’escolta activa, la capacitat d’empatia, la capacitat de crítica constructiva, la resolució pacífica de conflictes…
 • Dur a terme una avaluació contínua dels infants, que reculli els següents aspectes: hàbits, comportament, relació i participació en les activitats.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Per a cada cicle definim i, en relació al centre d’interès i els objectius generals que ens hem marcat, els següents objectius específics:

Educació Infantil

A l’etapa d’educació infantil, els objectius específics estan pensats per contribuir en el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, i social i cognitiu de l’Infant. Són els següents:

 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes relacionades amb el menjador amb seguretat i eficàcia.
 • Aprendre a fer servir correctament els utensilis de menjador .
 • Netejar-se les mans abans de dinar.
 • Rentar-se les dents després de dinar.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal i cap a la col·laboració amb el grup.
 • Gaudir de l’exercici físic i de l’expressió i comunicació corporal en col·lectivitat mitjançant el joc, la dansa i qualsevol activitat física que comporti el desenvolupament de la persona.
 • Participar en el joc com a element d’aproximació als altres.
 • Representar i crear diferents treballs manuals tot experimentant amb diferents materials.
 • Sentir-se membre actiu del grup.
 • Adquirir coneixements sobre una alimentació saludable mitjançant els bits nutricionals que ens ajuden a poder decidir amb criteri sobre allò que mengem. En aquest sentit, els infants disposaran, en algunes ocasions, de la possibilitat de triar entre diferents salses, fruites, etc.
 • Tastar tot tipus d’aliments. Introducció progressiva de tastets de diferents aliments i en diferents cuinats i textures per tal d’educar el sentit del gust.

Educació primària

A l’etapa d’educació primària, els objectius específics estan pensats per tal que l’Infant sigui i actuï de manera autònoma, aprengui a pensar i comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i conviure en societat.

Objectius generals per a tots els infants del cicle de primària:

 • Afavorir la relació i el respecte entre els companys .
 • Mantenir una actitud positiva davant el menjar.
 • Adquirir coneixements sobre l’alimentació equilibrada, i els seus beneficis per al nostre cos.
 • Mostrar una actitud contrària a la violència i a qualsevol prejudici.
 • Adquirir habilitats per mantenir la convivència resolent l’aparició de conflictes.
 • Adquirir actituds de disciplina, responsabilitat, confiança, interès i creativitat.
 • Adquirir hàbits d’higiene i de salut.
 • Utilitzar el joc per aconseguir un desenvolupament personal i social.
 • Que entenguin l’important que és tastar tots els aliments.
 • Aprendre sobre les propietats dels aliments i com actuen sobre el nostre cos.

Objectius específics per al cicle inicial (1r i 2n):

 • Mostrar-se participatiu en les activitats.
 • Resoldre els conflictes que sorgeixin arrel de la convivència amb els companys/es de forma respectuosa i endreçada.
 • Adoptar actituds positives d’ interacció, respecte i solidaritat envers els
 • Desenvolupar els hàbits d’ordre, higiene i pulcritud, respectant i fent un ús correcte de les instal·lacions, material i dels recursos naturals.
 • Utilitzar els utensilis del menjador correctament.
 • Rentar-se les mans abans de dinar.
 • Rentar-se les dents després de dinar.
 • Menjar una petita porció de tots els aliments que hi hagi al plat per tastar-los, com a mínim.

Objectius específics per al cicle mitjà (3r i 4t):

 • Sentir-se participatiu de les activitats.
 • Interactuar amb els companys/es del grup.
 • Sentir-se motivat per les activitats.
 • Valorar el silenci, l’ordre, la raó i el respecte envers el monitor i els propis companys.
 • Donar importància a l’exercici físic.
 • Rentar-se les mans abans de dinar.
 • Rentar-se les dents després de dinar.
 • Mostrar-se participatiu en les activitats.
 • Resoldre els conflictes que sorgeixin arrel de la convivència amb els companys/es de forma respectuosa i endreçada.
 • Adoptar actituds positives d’interacció, respecte i solidaritat envers els altres.
 • Desenvolupar els hàbits d’ordre, higiene i pulcritud, respectant i fent un ús correcte de les instal·lacions, material i dels recursos naturals.
 • Utilitzar els utensilis del menjador correctament.
 • Adquirir actituds d’observació, expressió i comprensió adients per un correcte intercanvi comunicatiu.
 • Menjar una petita porció de tots els aliments que hi hagi al plat per tastar-los, com a mínim.
 • Aprendre sobre les propietats dels aliments i com actuen sobre el nostre cos.

Objectius específics per al cicle superior (5è i 6è):

 • Assumir responsabilitats en la presa de decisions personals.
 • Respectar les opinions dels altres, essent constructives i raonades.
 • Conèixer les pròpies limitacions.
 • Ser coherent alhora de comunicar-se, adoptant actituds solidaries, de col·laboració i de participació activa amb les activitats i debats.
 • Adoptar una conducta correcte enfront la convivència i les normes.
 • Mostrar una actitud de respecte pel material, les instal·lacions i de l’entorn del propi municipi.
 • Donar importància a l’exercici físic.
 • Rentar-se les mans abans de dinar.
 • Rentar-se les dents després de dinar.
 • Mostrar-se participatiu en les activitats.
 • Resoldre els conflictes que sorgeixin arrel de la convivència amb els companys/es de forma autònoma, respectuosa i endreçada.
 • Desenvolupar els hàbits d’ordre, higiene i pulcritud, respectant i fent un ús correcte de les instal·lacions, material i dels recursos naturals.
 • Fer ús dels aliments de forma correcta entenent la importància d’alimentar-se bé per tal de poder tenir energia i per tal de estar sa.
 • Aprendre sobre les propietats dels aliments i com actuen sobre el nostre cos.

 

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta