LLENGUA I COMUNICACIÓ

En el nostre model educatiu la llengua i la comunicació prenen una importància cabdal. És necessari que els infants utilitzin una varietat de models de representació, així com instruments per aconseguir una comprensió col·lectiva i individual.

Cal que presentin les seves tasques als iguals i mestres i rebin respostes crítiques i constructives, per reflexionar sobre el que han après, tant en un pla individual com col·lectiu i rebin acompanyament per avançar amb allò que encara no poden fer sols (identificar la naturalesa dels seus problemes i trobar solucions que els permetin finalitzar la tasca d’una manera satisfactòria).

Procurem crear un ambient a l’aula on s’escoltin els interessos dels infants i es parteix d’una visió del currículum flexible, tot això facilita la indagació dialògica, és a dir aprenem a fer-nos preguntes per comprendre la realitat que ens envolta, construïm les nostres teories de com creiem que funcionen els diferents sistemes científics, elaborem experiments, observem la realitat, comprovem i fem evolucionar les nostres idees cap a les teories vigents actuals dels científics.

Sempre emprant el diàleg en cadascun dels passos.

Considerem que els coneixements es configuren a partir de les interaccions amb les altres persones i d’això en diem aprenentatge dialògic. Quantes més interaccions fem i més variades són, més aprenem.

En aquest context, esdevenir una persona sana, inquieta, creativa, dialogant… amb un esperit crític, capaç de reflexionar i d’establir uns criteris vàlids per argumentar i per actuar és avui molt més important que tenir només la capacitat d’emmagatzemar moltes dades.

Gràcies a les tecnologies de la informació la nostra funció com a mestres ha variat i prioritzem la necessitat de seleccionar i analitzar la informació críticament. Saber pensar i tenir criteri a l’hora d’escollir què fer. Trobem la necessitat de ser un mateix per poder escoltar i parlar, observar, mostrar-se i aprendre entre tots. Així ens cal incidir en determinats processos de pensament:

La comprensió de les dades, la indagació, la capacitat de fer recerca, de fer hipòtesis, la valoració i defensa d’aquesta, la creativitat e innovació, presa de decisions i d’actuació, selecció i capacitat per proposar alternatives, i l’estabilitat emocional que suposa: saber que necessito, posar paraules al que em passa, demanar ajut quan em cal, posar-me en el lloc de l‘altre (empatia), capacitat de lideratge i d’adaptació, actitud de cooperació, constància, afrontar reptes, sostenir frustració.

Tots aquests processos cognitius alts a l’escola treballem per assolir-los i així formar persones preparades per a la societat d’avui.

Per a l’aprenentatge de la llengua cal que les activitats no sorgeixin del no-res. Han de tenir un sentit per poder avançar. Tota la informació ha d’anar acompanyada de suport visual. Això és necessari a tota la Primària, no podem donar per fet que els infants comprenen el que parlem si no hi ha experiència. Per aquesta raó hem d’acompanyar-nos d’objectes, vídeos, i del material que sigui més adient. Sempre ha d’haver context, mai paraules soles.

Implicar els nens i les nenes en activitats de lectura i escriptura, reals i significatives, i acompanyar-los en aquest procés de participació en la cultura lletrada és una manera efectiva de formar bons lectors i escriptors a més de ser una bona manera d’ensenyar a llegir i escriure” Montserrat Fons

Per la necessitat d’aquest aprenentatge significatiu a l’escola donem importància al treball dels reptes d’aula.

Com a mestres estem obertes als canvis en la programació, som capaces de dinamitzar i fer preguntes que portin als infants cap a un bon desenvolupament del currículum a partir de necessitats reals que ens ajudin a comprendre el món que ens envolta.

Aprofitem per fer lectures sobre el tema que indaguem i expressions escrites amb un sentit funcional per avançar en la recerca.

Potenciem totes aquelles actituds que fan que els infants pensin i s’expressin:

“Com t’imagines que és? Com et sembla que funciona? Estem d’acord amb el que pensa tal…,? de quantes maneres ho podem resoldre,…? “És essencial documentar el repte dut, fer lectures i expressions escrites sobre aquest amb un sentit funcional. Recollir les converses, els textos, les activitats i compartir amb la resta en quin punt avança el nostre repte fent recapitulacions i auto-reflexions compartides.

Dins la línia pedagògica de la nostra escola sempre tenim present que l’infant creixi i es desenvolupi en un entorn plurilingüe on aprengui a entendre i expressar-se en català, castellà i anglès, interrelacionant les diferents llengües. Per aquest motiu, els aspectes dialògics comentats anteriorment s’implementen en aquest plurilingüisme.

Per tenir més informació sobre aspectes organitzatius i curriculars podeu consultar el Projecte Lingüístic de centre, penjant a la pestanya de Documents de Centre.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta