CARTA DE COMPROMÍS

 Carta de compromís educatiu

La Carta de Compromís Educatiu és una eina que, en aplicació del Projecte Educatiu, facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu i ha d’expressar els compromisos que adquireixen per garantir la cooperació entre les seves accions educatives, d’acord amb l’article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i l’article 7 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Els continguts comuns de la carta són elaborats pel centre amb la participació de la comunitat escolar a partir d’una proposta presentada per una comissió formada per pares i/o mares i mestres del centre, a més a més de la direcció, i presentada al consell escolar per la seva aprovació.

El centre i la família han de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts comuns en el moment de la matrícula. Aquesta ha de ser signada pel pare, mare o tutor legal de l’alumne i pel director del centre públic o el titular del centre.

Si hi ha una esmena de la mateixa a les reunions d’inici de curs es farà una lectura d’aquesta, a més a més d’entregar còpies de l’esmena per arxivar a l’expedient de cada alumne/a.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 7.4 del Decret 102/2010, la carta de compromís educatiu ha de fer referència al seguiment de l’evolució del procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat. Aquesta addenda la signa  el pare, la mare o el tutor legal de l’alumne i la direcció del centre en el moment de la matrícula. 

ACORD DE CENTRE:

La nostra carta de compromís:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE.

L’ESCOLA:

 • Desenvoluparà el seu Projecte Educatiu amb una metodologia innovadora, que neix arran de la implementació d’un Pla d’Autonomia de Centre validat pel Departament d’Ensenyament satisfactòriament.
 • Aplicarà una gestió d’aula dins d’un àmbit inclusiu, fomentant el treball cooperatiu i respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Vetllarà per l’aplicació de l’Acord de Coresponsabilitat signat amb el Departament d’ Ensenyament portant a la pràctica estratègies que donin resposta a l’assoliment dels dos objectius que estan inclosos al Pla Anual de Centre: 
 1. Millora dels resultats educatius.
 2. Millora de la cohesió social. 
 • Pel seguiment del primer objectiu farem proves internes i externes per analitzar els resultats de la competència lingüística i matemàtica i fer les propostes de millora que calguin i així poder vetllar pel compliment d’aquest objectiu.
 • Alhora farem seguiment del nostre alumnat una vegada superada l’Etapa d’Educació Primària, en l’etapa de l’ESO.
 • Per donar resposta a l’objectiu de la millora de la cohesió social, els grups aules creats a l’inici de l’escolarització a P3 estaran determinats per la Comissió a l’Atenció a la Diversitat, on es tindrà en compte el traspàs de les llars i de l’EAP.
 • Aquests grups es poden variar al llarg de l’escolarització si es valora des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, que és necessari pel bon funcionament i desenvolupament de l’aprenentatge dels infants del nivell, ja que per l’escola seran de màxima priorització els dos objectius abans esmentats.
 • Garantirà l’assoliment de la competència lingüística i comunicativa en les tres llengües, portant a terme un projecte plurilingüe, sent el català la llengua vehicular de l’escola i fent conscient a l’alumnat d’aspectes de coneixement de cada una de les llengües, portant a terme una metodologia comuna.
 • Fomentarà l’adquisició de coneixements útils i significatius i estratègies per desenvolupar les competències bàsiques.
 • Portarà a terme un aprenentatge global, no estructurat per àrees i sense llibres de text.
 • Al llarg de la jornada els nens i les nenes de diferents edats treballaran en els espais d’ambients, on tindran al seu abast estris i materials que estan relacionats amb les propostes pensades pels docents, que potenciaran l’experimentació i el pensament científic, per l’assoliment de la competència d’aprendre a aprendre i d’autonomia personal. Basaran el seu aprenentatge en l’assoliment d’uns processos que els ajudarà a pensar, actuar i comunicar sent capaços de dur a terme processos d’investigació i a sintetitzar-los tant per escrit com oralment.
 • Els docents estimularan, vetllaran i acompanyaran als alumnes perquè portin a terme els seus projectes de recerca, d’aula o d’escola on treballarem de forma globalitzada totes les àrees del currículum d’educació infantil i primària.
 • Les sortides es realitzaran d’acord a les necessitats de recerca vivencial dels projectes, no coincidint necessàriament amb els trimestres sinó amb el procés d’investigació.
 • En finalitzar aquests projectes, s’organitzaran diferents tipologies d’actes per donar a conèixer les produccions realitzades i els aprenentatges assolits, fent partícips a altres grups-aula i famílies.
 • El model de presentació d’aquest procés d’aprenentatge serà variat (debats, exposicions orals, síntesi escrita, presentació de PowerPoint, àlbums, dossiers petits, CD).
 • Informarà a la família per escrit a l’informe competencial del procés d’ensenyament-aprenentatge de l’infant, fent el retorn d’aquest oralment a les entrevistes que es realitzaran dos cops al llarg del curs escolar
 • Cada trimestre s’adjuntaran juntament amb les tasques realitzades el full dels continguts treballats al llarg del curs pel grup-classe.
 • En acabar l’escolarització en el nostre centre els nens i les nenes tindran assolides tot un conjunt d’eines d’aprenentatge que li facilitaran l’èxit en la vida escolar i social.
 • Realitzarà colònies cada any de l’escolarització pel foment de la cohesió social.
 • Celebrarà les festes pròpies relacionades amb el Projecte Educatiu de Centre, no estan relacionades amb les festes tradicionals.
 • Continuarà vetllant per un actitud de respecte envers el medi ambient.
 • Vetllarà per l’ús de les dades personals per gestionar:
 1. L’acció educativa i l’orientació acadèmica amb agents externs i EAP.
 2. L’acció tutorial i de comunicació amb les famílies.
 3. L’avaluació objectiva del rendiment escolar a través de l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament.
 4. Les aportacions econòmiques de les famílies o dels alumnes per als serveis escolars que presten els centres.
 5. La difusió d’imatges, veu i material que han elaborat els alumnes en els blocs d’aula, amb relació a les activitats escolars lectives.
 6. Els accessos als recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

Concretament per als punts 5 i 6:

 • Vetllarà per la llei de transparència i utilitzarà el bloc d’escola per la informació del projecte educatiu de centre i tots els projectes que d’aquest se’n derivin (projecte lingüístic, de convivència…,) interrelacionat amb el Projecte de direcció.
 • Utilitzarà una app Dinantia per a la comunicació família-escola a través dels correus electrònics dels membres de la família que siguin tutors/es legals. A través d’aquesta app s’enviarà comunicacions de diferents tipus: informacions generals de gestió de centre, informacions d’aula, autoritzacions de sortides, documentacions de processos amb contingut fotogràfic, enquestes de satisfacció relacionades amb l’avaluació del Pla Anual de centre.
 • Facilitarà l’autorització de totes les plataformes digitals que utilitzi el centre per tal de comunicar informacions relacionades amb el projecte educatiu i que se’n derivi l’ús de la imatge del seu alumnat.
 • S’informarà a les famílies sobre la normativa vigent de l’ús d’imatge de persones de la comunitat educativa.

LA FAMÍLIA: 

 • Participarà i col·laborarà en el Projecte Educatiu de Centre des de diferents vessants per tal d’assegurar-ne l’assoliment de la metodologia aplicada, adoptant una actitud positiva i constructiva.
 • S’implicarà en les tasques educatives del seu fill/a, col·laborant des de casa a la en les tasques escolars derivades del pla de treball organitzat a l’aula, vetllant pel control de l’agenda i de la documentació que s’enviaran a través de l’app informativa o la  que es trobaran en la carpeta d’eines per aprendre.
 • Assistirà a les entrevistes programades conjuntament amb el mestre referent per fer el seguiment dels aprenentatges del fill/a.
 • Demanarà les que siguin necessàries, vetllant per l’horari integrat del docent com a tutoria adreçada a famílies.
 • Participarà en les activitats organitzades pel centre que tinguin relació amb la implementació de la metodologia de centre: Taller de Pedagogia Activa, tertúlies.
 • En el marc de l’escola col·laborarà i assistirà, en la mesura que li sigui possible, a les activitats lligades als nostres eixos vertebradors: Llegim, Ambients i Reptes d’Investigació. (Aquestes activitats sempre estaran relacionades amb la vida d’aula i  programades prèviament amb les tutores).
 • Com a part essencial de la nostra comunitat educativa participarà, en la mesura de les seves possibilitats, en les festes, jornades i trobades matinals dins i fora de l’horari lectiu, per tal d’afavorir la pertinença a la comunitat Educativa.
 • Vetllarà pel compliment d’una actitud de respecte envers tots els membres de la comunitat educativa i de les normes de funcionament de centre recollides en el llibret blau d’inici de curs i aprovades pel Consell Escolar.
 • Vetllarà per evitar l’ús de mòbils i telèfons intel·ligents dels seus fills/es a l’escola.
 • Vetllarà pel compliment de la normativa de les imatges que es captin dins del recinte escolar. Així, per a qualsevol captació d’imatge efectuada dins del recinte del centre la família es responsabilitzarà del requeriment de l’autorització prèvia de la direcció, autorització que s’ha d’acreditar degudament.
 • Respectarà la llei d’ús d’imatge que identifiquen persones de la comunitat educativa, es mostrarà coneixedora que per fer-ho cal el consentiment de les persones afectades o dels seus representants legals.
 • Eximirà la responsabilitat de la direcció de la captació d’imatges en espais públics externs (festes d’ús públic fetes al centre, des dels carrers que rodegen el perímetre del centre).
 • Assumirà la responsabilitat d’ús d’imatges difoses a tercers rebudes per l’app Dinantia amb app’s i plataformes digitals: WhatsApp, Facebook, Instagram, sense el consentiment previ de les persones o representants legals dels infants del centre.

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta