ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: SORTIDES, COLÒNIES I CURSET DE NATACIÓ

Secció 6. Activitats complementaries i extraescolars

Sortides

Les sortides hauran de néixer de les necessitats de cada grup atenent al seu projecte d’aula.  La gestió de les sortides la realitzarà la  mestra responsable de la mateixa seguint el protocol establert. Presentarà prèviament pressupost a la secretària del centre i informarà de la gestió i el dia previst a la direcció del centre per la gestió de recursos humans (acompanyants i vetlladors).

Les mestres tutores tindran com a acompanyants de les sortides, mestres especialistes, reforços i/o monitoratge extern. (sempre que sigui possible, per no afectar la reducció lectiva d’una especialitat concreta, es determina que acompanyaran a les sortides de projecte, els especialistes assignats al cicle concret).

Les sortides que neixen de les especialitats sempre aniran acompanyades de les tutores i de la mateixa mestra especialista.

Les sortides derivades dels grups de treball d’especialitat de la ciutat (anglès, música i educació física) es concretaran a través de la coordinadora del grup del treball i serà responsabilitat dels especialistes vetllar per no interferir amb  altres activitats recollides al pla anual. Tots els especialistes hauran de presentar a la direcció del centre la programació trimestral de les sortides un mes abans de l’inici del trimestre, per tal d’incloure-les al pla trimestral de centre.

També serà responsabilitat de les tutories i de les especialitats seguir el model d’autorització acordat al centre. * veure annexos.

Els docents hauran de registrar totes les sortides programades a la graella de sortides del per aprovar-les en consell escolar.

També s’hauran de quedar registrades a la carpeta de seguiment del grup per no repetir-les o bé cercar adequades al projecte.

Natació

L’alumnat de 2n i 3r realitzaran el curset de natació, com a activitat d’educació física, entre els mesos d’octubre a maig, tots els dilluns de cada mes, a les piscines municipals Maria Reverter. Hauran de dur una bossa amb: casquet de bany, xancletes, banyador i tovallola, tot marcat amb el seu nom.

Les famílies podran col·laborar en l’acompanyament del desplaçament i a eixugar els cabells als infants.

Les famílies han de tenir cura de tots els infants i no s’ha de mostrar només col·laboradores amb el seu fill o filla. Sempre hauran de seguir respectuosament les normes de desplaçament i treball d’hàbits de vestir-se i desvestir-se pactats amb les tutores de les aules de 2n-3r de primària.

Colònies

Les colònies estan reconegudes dins del nostre Projecte Educatiu de Centre. Les considerem un bon recurs per a la cohesió social entre tots els infants de la comunitat educativa. Es temporalitzen centrades en una setmana del segon trimestre, establint de 2 a 5 dies segons els nivells o etapa.

Els infants d’infantil  estan una nit fora de casa, la resta de grups passen dos nits fora de casa, i sisè ho fa quatre nits. S’intenta escollir cases de Colònies que ofereixen activitats que generin cohesió de comunitat educativa.

La realització de les activitats complementàries suposa complir unes normes (L’autorització degudament signada per part dels tutors legals):

  1. Per a  les sortides pel municipi se signa al l’inici de curs, a través de Dinantia, una autorització general per a tot el curs escolar.
  2. Per a les sortides puntuals derivades dels projectes, les famílies rebran per part de la tutora un Dinantia que hauran de signar.
  3. En cas de famílies separades serà vàlida la signatura del progenitor que tingui la custòdia. Si una família vol que les autoritzacions estiguin signades per ambdós progenitors ho haurà de sol·licitar per escrit i signar l’acord d’ambdós progenitors.
  4. En el cas de colònies, les famílies signaran dues autoritzacions:  Una a través de l’app Dinantia per tal d’assistir a les colònies els dies programats. Una altra, en paper en la que especifiquen temes de salut a tenir en compte, administració d’algun medicament (amb l’autorització específica) i autorització per si s’han de prendre les mesures mèdiques en cas d’urgència. Aquesta autorització la lliurarà la tutora a les famílies i comprovarà que la retornin degudament complimentada.
  5. Les autoritzacions de colònies es portaran a la casa de colònies, el que no caldrà seran les fotocòpies de les targetes sanitàries de l’alumnat, que quedaran custodiades a l’expedient de l’alumne i en cas de necessitat es trucarà al centre i l’administratiu enviarà un escanejat en PDF al telèfon privat de la tutora.
  6. Els pagaments de les sortides estan inclosos en la quota de material, desglossada en dos pagaments. Per poder realitzar les sortides és responsabilitat de les famílies complir amb els terminis acordats al Consell escolar.
  7. Abans de fer el pagament de colònies la família s’ha de responsabilitzar de tenir pagada tota la quota de material escolar.

Els acompanyants

El Departament estableix quants acompanyants han d’anar per grup, és a dir la ràtio. L’escola sempre vetllarà per la normativa establerta.

 

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta