FARMACIOLA, MEDICAMENTS I ACCIDENTS

Secció 8. Farmaciola, medicaments i accidents

Accidents i incidents

Davant de qualsevol incident, per insignificant que ens pugui semblar, es comunicarà a la família abans de la seva sortida de l’escola.  Sempre es comunicarà a la tutora i ,si s’escau, a l’equip directiu.

En cas d’accident, la mestra curarà l’infant a la farmaciola de l’escola. Si cal intervenció externa, caldrà, en primer lloc, trucar la família per tal de comunicar-li el fet, mai perquè sigui ella la que se’n faci càrrec a menys que per iniciativa seva manifesti que pot  recollir-lo i atendre’l. Informarem l’equip directiu de l’incident. Abans d’acabar la jornada trucarem la família per assabentar-nos de la situació. Si som nosaltres els que ens desplacem i  ho hem de fer amb vehicle, sempre serà amb ambulància o amb taxi, mai en vehicle propi. Abans de marxar, recollirem la targeta sanitària (guardada a l’expedient) i consultarem a l’aula de l’alumne si és al·lèrgic a algun medicament. Un cop de retorn a l’escola, recollirem per escrit els fets, omplint la fitxa que hi ha al costat de la clau de la farmaciola (penjada a la paret de consergeria).

En cas d’accident greu, caldrà en primer lloc trucar el servei d’urgències mèdic i comunicar-hi a l’equip directiu.

Les tutores sempre seran el referent de les famílies i hauran d’estar assabentades de qualsevol incident que hagi ocorregut en la seva absència.

Subministrament de medicaments

D’acord amb les instruccions que estableix el Departament d’ensenyament, per a poder administrar medicació als alumnes cal:

– que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament a prendre, durada del tractament, horari i dosi i forma d’administració.

– que el pare, mare o tutor legal aporti un escrit on es demani i s’autoritzi l’administració per part del personal del centre i s’especifiqui la forma de conservació.

– que sigui un tipus de medicació que no requereixi una formació especial per administrar-lo.

Aquest document les famílies el podran  demanar a secretaria i, properament, es podrà descarregar des del bloc de l’escola.

Les mestres i el personal de serveis extraescolars i menjador, no subministraran medicaments, si la família prèviament no ha autoritzat emplenant el formulari.

Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat. (model d’autorització el facilitarem des de secretària)

La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 ºC que sovint s’acompanya de malestar. És molt freqüent en l’infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.  Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Sempre que un alumne tingui febre es trucarà la família perquè vinguin a buscar-lo i per confirmar si volen que donem paracetamol per evitar que pugi la febre. A les aules, a la carpeta vermella d’al·lèrgies i aspectes rellevants, cal que estigui ben anotats aquells infants que no tenen signat l’autorització. (Els documents signats es guardaran als expedients dels alumnes). Les informacions rellevants han d’estar posades als arxivadors metàl·lics d’aula.

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta