SEGURETAT I ASSEGURANCES

SEGURETAT

El menjador està contemplat dintre del Pla d’emergència del centre escolar.

A l’organització interna del menjador li correspon posar en coneixement de tot l’equip de monitors/es el pla d’emergència, distribució de les funcions necessàries per portar-lo a terme i participació en un simulacre al any.

Si el simulacre es fes tan sols dels usuaris de menjador caldrà informar a la direcció de l’escola.

La direcció del centre informarà a les empreses externes de cuina i monitoratge del pla d’evacuació i confinament, així com de les mesures preventives de riscos laborals derivats de l’activitat laboral dins del centre educatiu. Per validar aquesta informació i coordinació es signaran les fitxes de seguretat d’empreses externes publicades pel departament de Riscos Laborals del Departament d’ Educació. * fitxes empreses externes

ASSEGURANCES

La utilització dels espais està cobert per la assegurança de la F.A.P.A.C, en cas d’accidents i assegurança de responsabilitat civil, la empresa MALEC té contractada una pòlissa d’assegurances amb la companyia MAPFRE, que es renova anualment. Campos Estela també té contractada una assegurança per cobrir la seva part de l’activitat amb la companyia Generali, que es renova anualment.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta