AFA

L’objectiu de l’AFA és donar suport a totes les persones de la Comunitat Educativa, sempre en sintonia i coherència amb el projecte pedagògic de l’escola enfortint, d’aquesta manera, els vincles entre les persones de la comunitat.

L’estructura organitzativa de l’AFA facilita la participació de les famílies i permet un treball coordinat amb l’equip impulsor de l’escola. És per aquest motiu que es promou la creació d’espais accessibles per a totes les famílies de l’escola, per tal de compartir informacions, debatre temes, participar en esmorzars saludables, en Jornades Poètiques, en trobades, etc. Altres espais de participació i col·laboració són les Comissions, formades per representants de famílies i de l’equip de mestres.

L’AFA treballa en estreta col·laboració amb la direcció i amb l’equip de mestres, i se n’encarrega d’aspectes de gestió i suport a tasques relacionades amb el funcionament del projecte que requereixen la inversió de molt de temps i de molta implicació; en aquest sentit, les persones que formen part de la junta són un puntal essencial per l’escola i pel Projecte Educatiu de Centre. Des de l’Equip Directiu vetllem perquè les famílies de l’escola formin part de l’Associació de Famílies d’Alumnes ja que cal la col·laboració de totes les persones de la comunitat perquè l’AFA continuï amb la seva tasca, ja que és de vital importància i imprescindible per continuar fent créixer i construint l’escola.

D’altra banda, l’AFA també és una manera més de coordinació amb l’exterior i de projecció de la nostra Comunitat  més enllà de les portes de l’escola.

Totes les famílies de l’escola poden estar integrades en l’AFA, l’Associació de Famílies d’Alumnes. Tal i com contemplen els estatuts de l’AFA, els requisits per associar-se són satisfer la quota anual de 15€ per infant matriculat i col·laborar i participar en la mesura de les possibilitats de cadascú en les activitats de l’associació de manera puntual, activa o plena.

Per  participar en qualsevol àmbit família-escola cal  adreçar-se a través del Dinantia als seus membres o bé al següent correu electrònic:

afammip@gmail.com

L’AFA s’organitza de manera assembleària on tothom hi té veu i vot. Hi ha uns càrrecs escollits per eleccions que són el de la presidenta, el de la secretària, el de la tresorera, els de les vocals. Aquests càrrecs participen en les reunions de Comunitat Educativa. L’AFA cada any organitza les comissions establertes en consens a les seves Juntes.

Totes les activitats relacionades amb família-escola, tant dins com fora de l’horari lectiu, es gestionen a través del treball cooperatiu de famílies i mestres. Es fan reunions periòdiques entre l’equip directiu i les diferents comissions de famílies: pedagògica i elaboració de material (suport docent), biblioteca i foment lector, comunicació, solidària i festes.

Totes les activitats programades pel curs 20/21 es pengen al bloc de l’escola.

Una de les grans tasques que fa l’AFA a l’escola és la gestió del menjador escolar, encarregant-se de formalitzar la contractació de l’empresa que gestiona la contractació de les persones acompanyants en el temps de migdia i  de l’empresa externa de cuina. Aquesta cessió de la gestió és renovada cada curs escolar, amb la conformitat de la direcció de l’escola i l’autorització de la Direcció dels SSTT del Vallès Occidental. En relació a la gestió del menjador escolar, cal destacar que la part pedagògica i d’acompanyament als infants d’aquest espai està en línia al temps lectiu. En quan a contractació, cal tenir en compte que també se n’encarrega de la supervisió de la gestió de les persones que acompanyen les activitats extraescolars, així com de la vetlla dels principis coeducatius pel que fa al programa d’activitats ofertades.

L’AFA en coordinació amb la Direcció supervisa, al llarg del curs, tots els serveis interlectius dels quals es responsabilitza: Menjador amb cuina pròpia, acollida matinal i de tarda i extraescolars.

Per fer-ho fa un treball en comunitat en coordinació mensual amb l’empresa que gestiona els serveis (MALEC), la coordinadora dels serveis i la Direcció del centre.

Aquests serveis es poden consultar a la pestanya de serveis.

A part com escola oberta al món amb mirada atenta l’AFA participa activament en les activitats de cohesió social integrades en el PEC i la Programació General Anual:

 • Tertúlies en comunitat d’Aula
 • Tallers de Pedagogia Activa
 • Esmorzars Saludables
 • Jornades Poètiques
 • Trobades de dissabte per millora del centre
 • Trobades de diumenge per compartir una sortida en Comunitat
 • Jornades de Portes Obertes
 • Dinar de germanor
 • Modelatge lector a Infantil
 • Biblioteca oberta
 • Festa de tancament d’extraescolars
 • Comiat de sisè
 • Festa de fi de curs
 • Sopar de fi de curs
  Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, document que forma part el Projecte Educatiu, concreten amb més detall tot el que fa referència a l’AFA i a les Comissions que gestionen. Podeu consultar més informació en relació a l’AFA a la pestanya NOFC del nostre bloc.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta