PROJECTE DE LLEURE I METODOLOGIA

PROJECTE  DE LLEURE

Els objectius principals d’aquest projecte ha estat la diversificació d’espais i propostes que donin resposta a les diferents necessitats i interessos dels infants, la millora de la convivència i la participació de tots els agents educatius.

És un projecte viu en constant revisió i transformació. En l’actualitat, continuem revisant les relacions i els jocs que s’esdevenen en aquest espai des de la perspectiva de gènere, així com reflexionant sobre la mirada de l’adult a l’hora d’acompanyar la resolució positiva del conflicte i la singularitat de cada criatura. Pensem que perquè es doni un joc lliure enriquidor cal crear les condicions tant pel que fa a l’espai i la particular disposició dels objectes, com pel que fa a l’actitud dels adults propers als infants.

Les activitats de lleure planificades per servei de menjador de l’escola, inclou diferents varietats , per tal de que els infants puguin gaudir del seu temps de lleure. Es programaran una sèrie d’activitats per a dur a terme entorn al centre d’interès, que poden ser plàstiques, tallers relacionats amb el centre d’interès, de lectura o bé de visionat de pel·lícules, jocs de taula etc. També planifiquen dies d’esbarjo lliure, on els infants s’hauran d’organitzar ells mateixos els seus jocs, d’aquesta manera poden interactuar més amb el grup nens. Per tal de cohesionar el grup els monitors/res planificaran jocs dirigits i dinàmiques de grup.

Pels dies de pluja es planificaran activitats interiors i relaxades.

Totes aquestes activitats es regiran per la normativa de centre i el PdCv seguint els criteris d’inclusiu i coeducació.

Tipologia de les activitats

Les activitats varien segons els grups, però es podrien classificar en:

Tallers: són una eina molt important per desenvolupar tots els objectius al voltant de l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats (plàstiques, psicomotrius, sensorials…).

Però no es pot abusar d’aquest tipus d’activitat per no fer massa monòton el menjador, així que els utilitzarem no com a finalitat sinó com a mitjà o recurs d’altres activitats.

Jocs: són un element a utilitzar en qualsevol moment del dia, però diferenciem dos tipus de jocs:

 • Jocs de llarga durada, on es treballen els objectius relacionats amb
 • l’aprenentatge, l’adquisició d’habilitats o el desenvolupament d’actitud o transmissió de valors.
 • Jocs curts, on es treballen aspectes psicomotrius i relacionals entre els infants.

CENTRE INTERÈS

Les activitats de lleure que es realitzaran durant el curs estan concebudes al voltant d’un centre d’interès. El Centre d’interès es proposat per la coordinadora i valorat per l’equip de monitors amb el fi de programar activitats, un dia setmanal entorn al tema que s’ha escollit.

A principi de curs l’equip es plantejarà els objectius a treballar i planificar el calendari d’activitats conjuntes relacionades amb el Centre d’Interès.

A través del centre d’interès es continuaran treballant les habilitats socials dels infants així com tots els objectius generals i específics marcats al inici d’aquest projecte.

El centre d’interès es treballarà mitjançant les activitats o els jocs dirigits.

En l’activitat dirigida el monitor/a haurà de proposar als infants activitats manuals, que envoltant al centre d’interès els ajudi a treballar en equip, a respectar-se i a entendre millor que treballar units ens fa sumar. Aquestes activitats es faran de manera tranquil·la i sense crear ansietat als alumnes intentant que l’activitat els hi resulti engrescadora i divertida.

També es podran programar jocs en voltant al centre d’interès, com a ginkanes, jocs de pistes, o bé alguna festa ambientada en el centre d’interès del menjador.

OBJECTIUS GENERALS

 • Adquirir, mitjançant el joc, més habilitats socials per enriquir la relació amb els demés.
 • Oferir al infants eines i recursos que afavoreixin les seves relacions.
 • Sensibilitzar als infants del paper fonamental que té el joc per el seu desenvolupament físic i psíquic
 • Fomentar la diversió i el plaer de jugar com a eina socialitzadora.
 • Afavorir la relació entre els infants i la seva socialització.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Detectar les necessitats en quant a habilitats socials de cada grup d’edat, per trobar jocs adients que permetin treballar el centre d’interès de manera significativa.
 • Conèixer amb més profunditat als companys/es de grup, per afavorir la identitat grupal i la cohesió entre els infants.
 • Apropar als infants entre sí, per tal de que estableixin vincles d’amistat, afectius i de confiança.
 • Aprendre jocs tradicionals, per entendre que el joc ha estat present sempre a la vida de les persones.
 • Aprendre a comunicar els seus sentiments de manera positiva.
 • Valorar la comunicació i el diàleg com a eines bàsiques per a una convivència pacífica.
 • Treballar l’empatia.

METODOLOGIA

Per tal d’aconseguir els objectius proposats, estructurarem el menjador en grups tenint en compte els mateixos segments educatius que es fan servir a l’escola .

El primer grup, el cicle d’educació infantil, englobarà des de P3 a P5. El segon grup, el cicle d’educació primària- inicial, estarà format pels nens de 1r i 2n. El tercer, format pels infants de 3r i 4t- primària- cicle mitjà i finalment, el grup de primària- cicle superior, format pels cursos de cinquè i sisè.

Al voltant del centre d’interès, crearem una programació que, un cop es coneguin les característiques dels infants, s’adaptarà en objectius i activitats al grup corresponent.

Així, els infants faran la mateixa activitat (o activitats semblants) proposades però amb les variacions necessàries per adaptar-les als infants que la realitzin. Aquesta manera de programar permet tenir contacte entre els diferents grups i fer un seguiment acurat del procés i de l’assoliment dels objectius, alhora que una col·laboració entre els infants i l’equip de monitors i monitores. Alhora que, també, una sostenibilitat en tan que materials, espais i treball de l’equip.

Per ajudar a realitzar aquesta tasca, tots els monitors rebran un dossier on hi haurà el reglament de règim intern explicant la filosofia de MALEC i les normes de comportament, activitats específiques, funcionament i normativa del menjador.

PROPOSTA GENERAL ACTIVITATS

GRUP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS   DIVENDRES
P-3 MIGDIADA MIGDIADA MIGDIADA MIGDIADA   MIGDIADA
P-4/P-5 JOC PROJECTE JOC PROJECTE   AUDIOVISUALS
PRIMARIA  

PROJECTE

 

PROJECTE

 

PROJECTE

 

PROJECTE

 

PROJECTE

DIES DE PLUJA: AUDIOVISUALS / JOCS D’INTERIOR / JOCS DE TAULA / ESCACS / ACTIVITATS DIRIGIDES / LUDOTECA

 

 

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta