ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

L’organització del professorat depèn de la distribució de responsabilitats assignades segons els càrrecs que n’ocupin cada curs escolar:

Secció 1. ACCIÓ TUTORIAL (Article 15 Decret Autonomia)

Finalitats i funcions de les tutories 

 1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. Tot el professorat del claustre del centre ha d’exercir les funcions de tutoria quan correspongui.
 2. La tutoria individual és element essencial en la tasca educativa del centre emmarcada al projecte de Convivència.

Cada grup té assignat un docent que exerceix la tutoria, responsable immediat de l’acció tutorial prevista en el centre i, com a mínim, de les actuacions a), b), c) i d) establertes a l’article 15.2.

Article 39 Decret d’autonomia

Nomenament i cessament de tutors i tutores 

 1. Els tutors i tutores es nomenen per la direcció del centre per un curs acadèmic com a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents.
 2. Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada.
 3. La directora informarà al consell escolar del centre i al claustre de professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores.

ACCIÓ TUTORIAL

 1. L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.
 1. Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de:
 1. Informar a les famílies sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i atenció adequada.
 2. Facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles.
 3. Vetllar pels processos educatius de l’alumnat.
 4. Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere.
 5. Vetllar per la convivència de l’alumnat i la seva participació en les activitats del centre.
 6. Impulsar i vetllar el projecte de centre.

Per tal de portar-la a terme:

S’inclou en l’horari de cada tutoria una dedicació específica a:

Tutoria individual

1 hora lectiva setmanal (habitualment dues fraccions de 30 minuts a l’hora de l’esbarjo)

Taules rodones d’aula

Depèn dels nivells (1 hora setmanal)

Inclou:

 • Hàbits de treball i gestió ordinària del grup / Treball cooperatiu.
 • Hàbits de relació i convivència.

Atenció famílies

 1 hora setmanal (dijous de cada setmana).

Quan arribi un infant nou, abans de la seva escolarització, caldrà que des de la tutoria es realitzi una entrevista amb la família per tal de tenir un primer contacte. Caldrà que es faci una presentació prèvia a l’aula . Un cop s’hagi incorporat a l’aula, es farà una entrevista en profunditat amb la família. En casos d’alumnat nouvingut caldrà seguir el protocol d’ acollida recollit al Pla d’Atenció a la diversitat.

Al pla trimestral es tindrà en compte cada trimestre una coordinació d’avaluació on participarà l’equip docent de cicle, d’ambients i caixes.

A les sessions d’avaluació:

– Assisteix tot l’equip docent d’aquell cicle.

– El docent que exerceix la tutoria s’encarrega de preparar la sessió, fer el registre i la revisió dels acords.

-Els docents especialistes hauran escrit prèviament les seves valoracions en el document pertinent.

– Es lliura l’acta de la sessió i la taula de resultats acadèmics a la cap d’estudis, com a més tard, una setmana després.

-S’estructura en diferents àmbits d’intervenció, cadascun dels quals queda recollit en un document que caldrà actualitzar cada sessió. 

Àmbit personal

– Fitxa dades i seguiment de l’alumnat.

– Registre entrevistes famílies.

– Carpeta d’aula: Intervencions externes, aspectes de salut rellevants, …

– Registre de coordinació amb agents externs que intervenen en el procés educatiu de l’alumnat, per mitjà de l’EAP i altres professionals: psicòlegs, mestres de reforç,…

– Recursos per a l’atenció individualitzada:

 • Graella SEP
 • PI
 • Registre d’incidències i intervencions.

Àmbit acadèmic

– Actes sessions avaluació equip docent.

– Registre general a esfera.

– Resultats proves de nivell centre.

– Resultats proves diagnòstica de segon i competències bàsiques de sisè.

– Còpia informe avaluació famílies.

– 6è Documents traspàs institut.

Àmbit organitzatiu

– Registre assistència.

– Recull documentació (autoritzacions, justificants pagament,…)

– Carta de compromís

– Memòria individual de cada docent (recull, valoració i propostes del curs).

Es fan accions quotidianes que donen coherència a tota l’acció: rebre i acomiadar a l’alumnat a l’entrada i sortida de les classes, mantenir al dia les comunicacions a les famílies al Dinantia, a  l’agenda, fomentar un clima positiu d’aula: ordre, organització, participació,..

Secció 2. EQUIPS DOCENTS DE CICLE

Coordinació docent (Article 40 Decret Autonomia)

L’estructura i funcions de què es doten, en els centres, els òrgans de coordinació docent estan al servei de l’assoliment, segons criteris d’eficiència i eficàcia, dels objectius definits en el projecte educatiu i quantificats en els seus indicadors de progrés.

A l’escola, s’organitza en cicles: el d’Infantil format per les tutores i especialistes que atenen als infants de P3,P4 i P5 i el de Primària format per les tutores i especialistes que atenen a l’alumnat  de CI, CM i CS.

La coordinació del personal docent del centre s’ha d’orientar, en el marc del projecte educatiu, a les finalitats següents:

a) Assolir els objectius educatius dels ensenyaments que s’hi imparteixen i adequar-los a les necessitats de l’entorn i context sociocultural.

b) Millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat.

c) Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.

d) Investigar i innovar en el marc del pla de formació del centre, i contribuir en la formació permanent del personal docent.

e) Aquelles altres que estableixin les normes d’organització i funcionament del centre o els atribueixi la direcció del centre o el Departament d’Educació.

Coordinacions de cicle

Les coordinacions adopten el format de reunions de cicle on es troben els diferents equips de mestres amb la coordinadora de cicle.

Les reunions de coordinació de cicle són un o dos dies per setmana, un dels quals es pot convertir, si s’escau, en una reunió d’intercicle de l’escola per tal de coordinar-se a nivell general de centre.

Els objectius d’aquestes coordinacions són:

 1. Prendre decisions i acords tant en l’àmbit organitzatiu com en l’àmbit pedagògic.
 2. Fer propostes de cara a la Programació Anual de Centre.
 3. Fer la valoració de les propostes un cop portades a terme.
 4. Dur a terme totes les actuacions que es descriuen en aquesta Programació General Anual.
 5. Escoltar i respondre a les necessitats dels mestres.

DECRET/142/2007 /Article 14

Actuacions dels equips docents de cicle

En relació amb el desenvolupament del currículum i el procés del seu alumnat, els equips de cicle tindran les funcions següents:

 1. Fer el seguiment global de l’alumnat del grup i establir les mesures necessàries per a la millora de l’aprenentatge, d’acord amb el projecte educatiu del centre.
 2. Fer l’avaluació de l’alumnat, d’acord amb la normativa establerta i amb el projecte educatiu del centre, i adoptar les corresponents decisions de promoció.
 3. Qualsevol altra funció que estableixi el Departament d’Educació o es determini en el pla d’orientació i acció tutorial del centre.

Els equips de cicle col·laboraran per a prevenir els problemes d’aprenentatge que puguin presentar-se i compartiran tota la informació que sigui necessària per a treballar de manera coordinada en el compliment de les seves funcions. A tal efecte, els centres habilitaran horaris específics per a les reunions de coordinació dels equips dins del període de permanència del professorat en el centre.

Secció 3. COMISSIONS

Per a desenvolupar els diferents objectius que es plantegen a la PGA la comunitat educativa s’organitza en comissions de treball.

Quan no s’arribi a un acord dins de qualsevol comissió cal adreçar-se a la Direcció del centre.

Comissió Formació Interna de Centre (FIC)

Reafirmem la necessitat dels docents d’una gestió tècnica i participativa del coneixement dels processos d’aula, ja que la inestabilitat de la plantilla i la mobilitat, fa que a vegades, tot i fer un treball d’acollida del professorat, aquests necessitin un temps de comunicació perquè puguin expressar incerteses en relació a la metodologia i alhora que necessitin una formació i acompanyament en la implementació de processos d’aula relacionats amb la identitat pròpia del centre.

És necessari el treball de coordinació i reflexió pedagògica, de debat i de diàleg entre docents a la formació de centre i a la priorització de claustres i cicles pedagògics per reafirmar i consolidar aspectes metodològics.

La comissió FIC serà l’ òrgan de coordinació pedagògica del centre i la funció principal serà el debat organitzatiu i pedagògic dels temes que emmarca el claustre.

Els objectius de la FIC s’elaboraran seguint les estratègies de l’Acord de Coresponsabilitat i els objectius de la programació general anual (PGA). En aquest sentit totes les sessions formatives aniran guiades a reflexionar, discutir i arribar a acords pedagògics i metodològics.

L’Equip FIC vetllarà per a què totes les docents participin a les reunions de Claustre que s’organitzin per compartir les experiències portades a les aules, veient aquesta organització pedagògica com una eina d’enriquiment  mutu i de manteniment de la línia pedagògica.

Es vetllarà per a què el professorat assisteixi a l’assessorament establert, amb consens del claustre, a la memòria del curs anterior, així com a les visites externes a d’altres centres, xerrades, conferències que des de l’assessorament es considerin que ajuden a la millora dels aprenentatges compartits:

Aquesta activitat està reconeguda dins del Projecte Educatiu de Centre, a l’ ACDE i Pla anual.

L’equip FIC serà l’encarregat de gestionar els intercanvi entre escoles per fomentar l’anàlisi de bones pràctiques  visites d’altres escoles, vetllarà per la participació del 25 % dels docents de cada cicle, juntament amb les coordinadores.

Pel foment de l’ Àmbit coresponsabilitat família-escola, gestionarà Tallers de Pedagogia Activa, taller de coeducació, tertúlies i reunions pedagògiques programades. Totes aquestes actuacions  es defineixen al PEC i a la concreció del Pla Anual de Centre. 

Comissió d’avaluació  ORDRE/EDU/296/2008/Article 4/

4.1 A cada cicle es constituirà una comissió d’avaluació que es reunirà  un cop per trimestre. La comissió d’avaluació, composta per l’equip docent de cicle i mestres que intervenen als ambients i a l’investiguem per comprendre, estarà presidida per la cap d’estudis o per qui, a aquesta delegui les funcions. Una tutora del cicle actuarà  com a  secretària de la sessió i estendre’n una acta en la què participaran prèviament tots els docents especialistes de forma escrita.

4.2 En aquestes sessions d’avaluació s’analitzarà col·lectivament l’evolució dels aprenentatges de cada infant i s’establiran les mesures d’adequació i d’acompanyament, la modificació d’estratègies, així com els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle. En l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat, l’equip docent de cicle adoptaran les decisions per consens. En cas que no s’hi arribi, es decidirà per majoria.

4.3 Després de la sessió de la comissió d’avaluació del tercer trimestre cada tutora haurà d’introduir els acords presos al programa ESFERA i el docent que exerceixi  la tutoria informarà als representants legals a través de les entrevistes i la redacció de l’informe final.

Aquests informes es donaran a les famílies cada quatrimestre, un a la finalització de gener que reflectirà l’avaluació inicial i les estratègies d’acompanyament educatiu que posarà en marxa l’equip docent de cicle i un al juny que recollirà com s’ha desenvolupat el procés d’aprenentatge de l’infant i el grau d’assoliment de les competències del currículum d’educació Primària i de les capacitats d’ Educació infantil, així com els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries que s’hagin pogut adoptar o les que s’ha previst adoptar.

4.4 En la darrera sessió d’avaluació del cicle, per a l’alumnat que assoleixi de manera incompleta les competències del cicle es decidirà si ha de romandre un any més en el cicle o no. En aquest darrer cas, explicitarem quines són les actuacions pertinents en el cicle següent per assolir els objectius esmentats.

Comissió de seguiment d’Atenció a la Diversitat

La comissió d’atenció a la diversitat estarà formada per les següents Integrants amb caràcter fix:

 • La cap d’estudis o un altre membre de l’equip directiu en absència d’aquesta.
 • Les mestres d’atenció a la diversitat de l’escola2
 • La psicopedagoga de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP).

2 Aquesta nomenclatura fa referència a l’antiga nomenclatura d’educació especial  (MEE i MUSEE) . Tot i que a nivell  institucional encara es fan servir, entenem que des d’una perspectiva inclusiva no ha d’existir un docent que tingui un saber especial o imparteixi unes tècniques “especials” sinó  que vetlli per la inclusió de l’alumnat i participi del procés d’aprenentatge d’aquells infants  que troben més barreres en col·laboració amb la resta del professorat. El concepte diversitat entès des d’un punt de vista universal, fa referència al 100% de l’alumnat entenent que cada individu és diferent de l’altre i té unes necessitats. Tanmateix, hi ha criatures que poden necessitar d’unes intervencions  específiques en algun moment de la seva escolaritat per tal de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Amb caràcter esporàdic:

 • Les tutores de la SIEI.
 • Educadora de la SIEI i vetlladores.
 • Els tutors o tutores dels infants dels quals es fa seguiment.
 • Mestres especialistes.
 • Periòdicament, els professionals de CSMIJ i SEETDIC.
 • La logopeda del CREDA si s’escau.

Té per objectius l’organització i la gestió de les mesures i els suports per atendre tot l’alumnat del centre i fer-ne el seguiment i l’avaluació per tal d’ajustar aquestes mesures i suports a les seves necessitats. Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat:

 1. Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat.
 2. Organitzar i fer un seguiment dels recursos que té el centre i de les mesures adoptades.
 3. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la diversitat i els infants que troben barreres en l’aprenentatge i la participació.
 4. Fer el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitat de suport adicional o intensiu.
 5. Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel seu desenvolupament i concreció.
 6. Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves diferents necessitats.
 7. Vetllar per la coordinació dels diferents professionals que intervenen amb les criatures de les quals es fa el seguiment.

PERIODICITAT 

Les reunions es realitzaran setmanalment. Cada trimestre s’elaborarà un calendari per determinar el contingut de les sessions de treball de la CAD i les persones que assistiran que serà susceptible de canvi en funció de les necessitats que sorgeixin.

Setmanalment, s’elaborarà l’ordre de la reunió de la CAD i es farà arribar la convocatòria a tots els docents que hi han d’assistir.

A final de curs fem calendari amb el CRETDIC i CSMIJ pel curs següent per tal d’assegurar les dates de seguiment dels alumnes de la SIEI.

Comissió social

A la Comissió Social estarà formada per:

 1. La direcció del centre.
 2. El professional de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) que intervé en el centre.
 3.  Treballadora social de EAP si s’escau.
 4. Mestre d´atenció a la diversitat que s’escaigui.
 5. Educadora social de l´ajuntament i auxiliar social de l´ajuntament.

Corresponen a la comissió social, entre altres funcions, les següents:

 1. Tenir present els indicadors de risc socials per detectar els casos que cal fer un seguiment.
 2. Fer un seguiment i observació de tots els infants d´àmbit social.
 3. L’EAP actuarà de secretària de la comissió i haurà de tenir les actes de totes les reunions actualitzats i correctament endreçades.
 4. Crear documents en funció de la necessitat de la comissió i organitzar-los correctament.
 5. Reunir-se un cop al mes.
 6. Revisar el PSS i vetllar pel seu compliment a nivell de centre.
 7. Coordinar-se amb els serveis externs que correspongui.
 8. Establir reunions amb els tutors per a informar-los i assessorar-los dels casos a treballats.

Comissió de biblioteca escolar

Està formada pel coordinadora LIC , un docent i un representat de famílies. Correspon a aquesta comissió, entre altres funcions, les següents:

 1. Catalogar els llibres del centre i els introduir-los al programa e.pergam.
 2. Dinamitzar activitats i l’ús de la biblioteca escolar per a la comunitat educativa.
 3. Tenir present les orientacions del PUNT EDU i de la biblioteca Esteve Paluzie.
 4. Dinamitzar les sessions pedagògiques adreçades a centres organitzades per la web de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
 5. Dinamitzar una exposició relacionada amb el tema de la Jornada Poètica creada amb llibres que fomentin el treball del tema des d’un criteri transversal.
 6. Revisar i crear un fons bibliogràfic  que fomenti la coeducació,de manera  que no reprodueixi estereotips de gènere i que, ben al contrari, promogui d’una banda el respecte a la diversitat de gènere, familiar, orientació afectiva i sexual, i que, d’altra banda, visibilitzi les aportacions de les dones als sabers col·lectius, el valor de les cures i l’educació emocional.

Comissió de cures

Es vetllarà per  a la millora de la cohesió social del professorat i la cura en les relacions personals. Cada curs es crearà una comissió de cura que ha de vetllar per dinamitzar activitats que fomentin la cura de les persones i  les relacions socials. Per tal que la comissió pugui ser efectiva es necessitaran un mínim de 5 voluntàries, en cas que no hi hagi suficients persones un cicle es farà càrrec d’aquesta comissió. 

Comissió de Menjador

La comissió està formada per la directora, un  representant de l’AFA, representants de l’empresa MALEC i Campos Estela.

Les seves funcions són les següents:

 1. Supervisar que les activitats segueixin el projecte educatiu de centre.
 2. Vetllar pel compliment de les NOFC.
 3. Establir l’ús de les diferents instal·lacions i espais i fer seguiment de l’estat.
 4. Seguiment de l’ús que es fa del material de l’escola i del menjador.
 5. Quedar-se esporàdicament al menjador per fer un seguiment del seu funcionament.
 6. Controlar els menús i aliments que s’ofereixen.
 7. Supervisar el Pla de funcionament de menjador anual per incloure’l a la PGA.
 8. Convocar a reunions periòdiques de la comissió del menjador a la coordinadora de menjador.
 9. Vetllar perquè es compleixi el contracte emès amb l’empresa de monitoratge i cuina.
 10. Vetllar per l’organització del dinar de germanor amb famílies.
 11. Informar al Consell Escolar del pla de funcionament i de la memòria.
 12. Aprovació per part del Consell Escolar els acords que s’adoptin en la Comissió de Menjador.

Comissió d’extraescolars

La comissió està formada per: la direcció del centre, un representant de l’AFA, representants de l’empresa MALEC. Les seves funcions són les següents:

 1. Supervisar que les activitats segueixin el projecte educatiu de centre.
 2. Vetllar pel bon funcionament de les activitats desenvolupades.
 3. Distribuir els espais i la normativa de funcionament de centre.
 4. Valorar al finalitzar les activitats la continuïtat de les activitats de cara al curs vinent.
 5. Proposar tot tipus d’activitats (esportives, culturals, artístiques dins del emmarcament inclusiu i coeducatiu del centre).
 6. Vetllar pel compliment de les NOFC.

Secció 5. MESTRES DE PRÀCTIQUES

L’escola s’ha ofert com a escola de pràctiques per l’alumnat de les universitats. Aquestes persones poden venir a la nostra escola i compartir l’aula amb un docent que exercirà la funció tutorial, conjuntament amb la cap d’estudis, l’acompanyament pedagògic i els informes pertinents per justificar el seu període de pràctiques. Les seves funcions són les següents:

 1. Desenvolupar les activitats acordades amb l´equip directiu.
 2. Complimentar els documents necessaris per a desenvolupar la seva tasca.
 3. Valorar la seva tasca docent al finalitzar-la.
 4. Fer propostes per a millorar la seva tasca.
 5. Respectar els horaris establerts.
 6. Informar a l’equip directiu o tutores de totes les observacions fetes i recollir-les en un document.
 7. Fer un bon ús dels materials del centre.
 8. Es considera un membre més de l’equip docent, per tant s’atén a la normativa que regeix al centre.

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta