PARTICIPACIÓ A LES FAMÍLIES

Capítol 2. Participació de les famílies

Secció 1. ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES – AFA

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en el centre estan constituïts en una associació (article 26 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol d’educació) que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de desplegament i pels estatuts de l’associació. L´associació de mares i pares d’alumnes té per finalitat essencial facilitar la participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de les dites associacions.

Les funcions més importants són:

 1. Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 2. Cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 3. Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 4. Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.

Secció 2. ESPAIS  ADREÇATS A LA COMUNITAT EDUCATIVA  

Amb els espais familiars el que pretén és crear espais de comunicació, reflexió i formació al voltant de temes relatius a la criança dels fills, fomentar la relació, cooperació i coordinació entre els docents i la família i fer arribar la manera de fer de l’escola, el projecte educatiu.

Es basa en diferents tipologies de trobades per arribar de diverses maneres al màxim de persones possibles. És molt important que tothom busqui la manera de sentir-se més a gust dins d’aquests espais. Es realitzaran:

Tertúlies amb famílies a Educació infantil organitzades per les mestres del cicle. Quan es presenti cada xerrada caldrà apuntar-se per veure el nombre d’assistència per l’organització de l’espai (es realitzaran si hi ha un mínim del 10% dels convocats). Són gratuïtes i fora de l’horari lectiu. L’escola posa a disposició el servei de ludoteca per les famílies que el requereixin amb un preu simbòlic.

Tallers de Pedagogia Activa amb famílies i mestres que estaran relacionats amb el tema pedagògic sobre el qual estigui reflexionant el claustre i que haurà d’estar inclòs al Pla Anual de centre. Aquesta activitat estarà regida per un especialista extern. No tindrà cap cost econòmic per la família i l’escola a més a més es responsabilitza de la gestió de l’acollida dels infants per tal de facilitar la màxima participació de les famílies.

Secció 3. FAMILIES COL.LABORADORES.

El Projecte Educatiu defineix l’escola  molt oberta a les famílies. Creiem fermament que per crear comunitat és imprescindible la implicació de les famílies a molts  nivells (en el dia a dia, per la manera com enfoquem l’aprenentatge…). Perquè es doni aquesta participació l’escola gestiona molts espais per que puguin fer-ho.

A Educació Infantil les famílies col·laboraran en la vida de l’aula. Les tutores hauran de facilitar i potenciar que les famílies entrin a l’escola tant per fer activitats puntuals com per a ajudar a portar a terme els projectes, petites històries i situacions que es viuen a l’aula. Com a iniciació a la vehiculació a la comunitat a P3 hi ha l’activitat família-escola el Protagonista de la setmana on totes les famílies faran una activitat coordinada amb la mestra tutora i aportarà una cartolina amb 10 fotos aprox. i objectes personals del seu fill/a.

Durant tota l’escolarització als reptes d’investigació qualsevol familiar pot aportar a nivell d’expert informació en relació a les preguntes que es plantegi l’alumnat trobar resposta.

Al segon trimestre es gestionaran Visites d’ambients adreçades a les famílies del primer curs de cada cicle (P3 /1R/3R + famílies noves d’altres nivells) on es compartirà el projecte d’ambients a través de les coordinadores i es farà una visita guiada en horari escolar, podent participar en els últims 20 minuts en l’ambient on participi el seu fill/a.

L’escola també gestiona la Primera Trobada amb famílies on es demana la participació i col·laboració en activitats de Hort, Bricolatge, preparació de tallers infantils, amb l’objectiu de millorar espais del centre.

En cada activitat tenen una funció concreta i una manera fe fer i actuar que s’explica a l’inici de curs, a través de les reunions de grup-classe o en la reunió de comissions de famílies.

A l’escola hi ha la comissió de familiars col·laboradors per tal poder comptar amb un número de pares i mares amb força disponibilitat per tal de participar en diferents activitats que es fan a l’escola de forma fixa cada setmana com la Piscina a 2n-3r i la comissió de lectura adreçada a l’alumnat de p5.

Aspectes generals i normatius que les famílies col·laboradores han de tenir en compte:

 1. Els familiars col·laboradors han de ser curosos amb la privacitat de l’alumnat, han de tenir en compte que hi ha alumnat amb uns comportaments o unes actituds que, per respecte i discreció, no s’han d’explicar fora del recinte escolar.
 2. Han de recordar que a l’escola es parla en català i que cal adreçar-se a l’alumnat en aquesta llengua o intentar-ho dins de les possibilitats de cadascú.
 3. Han de fer-se respectar i si hi ha algun alumne/a que els faltés el respecte, cal demanar una resposta curosa i adreçar-se a la persona responsable del grup per informar.
 4. Ajudar i col·laborar, mai fer la feina dels infants.
 5. Valorar l’estada, l’activitat i el comportament que han tingut l’alumnat vers a ells amb la mestra corresponent a l’activitat.

Es responsabilitat del professorat:

Abans d’iniciar l’activitat:

 1. Recordar a les famílies col·laboradores que siguin curosos amb la privacitat dels alumnes, que tinguin en compte que hi ha alumnes amb uns comportaments o unes actituds que, per respecte i discreció, no s´han d’explicar fora del recinte escolar.
 2. Recordar que a l’escola es parla en català i que cal adreçar-se a l’alumnat en aquesta llengua.
 3. Explicar que s’espera d’ells en aquesta activitat: ajudar i col·laborar, mai fer la feina dels infants.
 4. Recordar que no es podran captar cap imatge amb els mòbils i càmeres fotogràfiques personals al recinte escolar (ni en les activitats fora del centre com la piscina).

Davant dels alumnes:

 1. Fer la presentació del seu nom i del parentiu que tenen amb els infants de la mateixa classe o d’una l´altre classe.
 2. Demanar als alumnes que saludin i donin la benvinguda.
 3. Explicar en que consistirà l’activitat que es farà.
 4. Recordar les normes generals de classe i les concretes per aquella activitat davant de les famílies.

A l’acabar l’activitat

 1. Agrair la tasca feta per part del familiar o familiars.
 2. Demanar als alumnes que agraeixin la tasca feta.
 3. Acomiadar a les famílies amb atenció i respecte.
 4. Parlar amb els familiars de com s’han sentit ells davant de l’activitat i davant de l’alumnat.

Una escola oberta al món amb una mirada atenta