NOFC

INTRODUCCIÓ

Cal entendre el document de les Normes d’Organització i Funcionament del centre, d’ara en endavant NOFC, com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que formen la nostra comunitat educativa. Ens ha de servir per garantir la convivència, tot i considerant els drets i deures de tots els membres integrants de la comunitat educativa i el bon funcionament del centre.

El document de les NOFC estructura normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives per a portar a terme el procés educatiu i disposa de mecanismes adequats per a la seva difusió, el seu coneixement, avaluació i modificació per adaptar-lo a les noves necessitats del centre, i així poder millorar aquells aspectes que es considerin convenients. Per tant, tindrà un caràcter de permanent actualització i millora segons els mecanismes establerts.

Es fonamenta en el Projecte Educatiu de Centre.

Normativa reguladora

-Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

-Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009).

-Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

-Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010).

-Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent: articles 1 (procés de selecció de directors), 2 (habilitacions i acreditacions directors) i 3 (procés selecció 2019).

-Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm.6591, de 27.3.2014).

-Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC Núm. 6900 – 26.6.2015).

-Resolució de 22 de juny de 2017 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres.

Àmbits d’aplicació

L’aplicació del present document de les NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat educativa de l’escola Miquel Martí i Pol i serveix per estar atents i avaluar conjuntament, les normes inherents al present reglament, sempre amb un esperit d’entesa, de recerca de solucions i reparació per damunt de la coerció, repressió i el càstig. El seu àmbit físic d’aplicació serà: l’edifici propi de l’escola i qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o un grup.

Fons documental utilitzat

La proposta de les NOFC que es presenta a la comunitat educativa de l’escola Miquel Martí i Pol s’ha realitzat d’acord amb els criteris ja citats anteriorment i prenent com a base els documents que citem tot seguit:

  • Normativa vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, especialment en els Documents d’organització i gestió del centre.
  • Recull de normes escrites i no escrites que hi ha en el Centre.

Una vegada elaborat, s’ha de presentat al claustre i al Consell escolar per tal de fer l’aprovació definitiva.

En data 27 de maig del 2019 ha estat la seva última modificació, a l’apartat de la carta de compromís i de la comunicació família – escola.

*Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3)

TÍTOL IX. DISPOSICIONS FINALS 

Aquestes NOFC han estat elaborades amb el buidatge del següent marc Normatiu.

S’ha tingut present la situació del context escolar actual. En tot moment ens regirem pel marc Normatiu vigent en cas que en aquestes NOFC no quedi contemplada alguna situació.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación-LOE

– Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació-LEC

– Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

– Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius i del personal directiu professional docent.

– Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

– ORDRE/EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d´avaluació en l´educació primària.

-DECRET/142/2007, de 26 de juny pel qual s´estableix l´ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

– DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

– DECRET/299/1997, de 25 de novembre, sobre l´atenció educativa a l´alumnat amb necessitats educatives especials.

– Resolucions que aproven els documents per a l’organització i els funcionament dels diferents tipus de centres.

Correspon al consell escolar aprovar les NOFC i les seves modificacions (Decret 102/2010 Art. 18.3)

 DISPOSICIONS FINALS

Primera. Interpretació del reglament

  1. Es faculta la directora per a la interpretació de les NOFC.

Segona. Modificacions 

  1. Aquestes NOFC són susceptibles de ser modificades per les causes següents:

– Perquè no s’ajusti a la normativa de rang superior, per l’avaluació que en faci el Consell Escolar, perquè concorren noves circumstàncies a considerar o nous àmbits que s’hagin de regular.

  1. El Consell Escolar ha d’aprovar per majoria les modificacions de les NOFC.
  2. Les modificacions poden proposar-se a través dels òrgans de govern, els òrgans de coordinació i les associacions de famílies d’alumnes.

Tercera. Publicitat

  1. Les NOFC es difondran a tots els membres de la comunitat educativa a través dels seus representants en el Consell Escolar (Bloc).  Se’n lliurarà un exemplar complert a l’AFA.
  2. S’explicaran els punts més rellevants d’aquestes NOFC a l’alumnat, en el decurs de la normal activitat acadèmica, segons les respectives edats.
  3. Totes les modificacions que s’introdueixin tindran el mateix procés de difusió que s’ha descrit anteriorment.

Quarta. Entrada en vigor

Aquestes NOFC entraran en vigor a partir del dia  27  de  maig     de 2019.

DILIGÈNCIA per fer constar que les presents NOFC han estat aprovades pel Consell Escolar el dia 27  de maig        de 2019.

Vist i plau

La secretària                                                          La  directora

Ana Belén Canóniga Franco                        Mª José Giraldo Luque

 

 

 

 

 

 

 

 

Una escola oberta al món amb una mirada atenta